Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
298 838 918 € 307 460 122 € 304 480 177 € 304 959 507 € 311 080 930 € 322 691 608 € 331 178 531 € 341 625 376 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
293 359 822 € 293 445 667 € 288 342 040 € 294 843 132 € 303 828 126 € 312 766 515 € 323 840 940 € 335 670 411 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
116 217 € 101 680 € 205 253 € 318 559 € 408 580 € 544 892 € 794 811 € 1 189 798 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
108 297€ 75 760€ 197 333€ 310 639€ 391 660€ 536 972€ 789 531€ 1 189 798€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 920€ 25 920€ 7 920€ 7 920€ 16 920€ 7 920€ 5 280€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
293 243 605 € 293 343 987 € 288 136 787 € 294 524 573 € 303 419 546 € 312 221 623 € 323 046 129 € 334 480 613 €
012
A.II.1
Pozemky
146 210 078€ 146 219 485€ 146 331 662€ 146 439 715€ 146 445 759€ 146 421 484€ 146 423 468€ 146 802 153€
013
A.II.2
Stavby
126 407 632€ 129 166 647€ 131 476 877€ 138 263 014€ 144 708 063€ 150 540 222€ 154 770 381€ 163 449 188€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 523 833€ 12 548 029€ 8 004 650€ 9 592 822€ 12 186 487€ 15 180 191€ 18 673 660€ 22 639 709€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
12 077€ 12 077€ 12 077€ 9 977€ 9 977€ 9 977€ 9 977€ 9 977€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 089 985€ 4 767 329€ 490 498€ 136 918€ 69 260€ 69 749€ 3 168 643€ 1 576 067€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
630 420€ 1 821 023€ 82 127€ 3 519€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 299 938 € 13 809 188 € 15 961 520 € 10 007 536 € 7 125 680 € 9 726 662 € 6 874 310 € 5 849 138 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
324 394 € 388 396 € 310 221 € 308 713 € 325 048 € 301 332 € 313 699 € 347 004 €
035
B.I.1
Materiál
318 430€ 382 432€ 305 624€ 302 067€ 319 745€ 295 390€ 307 291€ 341 040€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
4 796€ 4 796€ 2 896€ 6 096€ 4 561€ 4 561€ 4 561€ 4 561€
039
B.I.5
Tovar
1 168€ 1 168€ 1 700€ 550€ 742€ 1 381€ 1 847€ 1 403€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 282 596 € 3 490 231 € 3 302 845 € 2 636 590 € 2 614 594 € 2 632 512 € 3 000 508 € 2 665 880 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
813 327 € 3 042 693 € 2 788 058 € 2 511 690 € 2 493 755 € 2 344 948 € 2 794 007 € 2 534 854 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
813 327€ 3 042 693€ 2 788 058€ 2 511 690€ 2 493 755€ 2 344 948€ 2 794 007€ 2 534 854€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
18 364€ 18 364€ 18 364€ 18 364€ 18 364€ 38 621€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 441 906€ 423 545€ 483 268€ 101 043€ 85 578€ 278 114€ 160 031€ 92 814€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 999€ 5 629€ 13 155€ 5 493€ 16 896€ 9 450€ 7 849€ 38 212€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 692 948 € 9 930 561 € 12 348 454 € 7 062 233 € 4 186 037 € 6 792 818 € 3 560 103 € 2 836 254 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 947€ 75 535€ 62 129€ 19 756€ 20 554€ 16 388€ 4 406€ 18 350€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 675 001€ 9 855 026€ 12 286 325€ 7 042 477€ 4 165 483€ 6 776 430€ 3 555 697€ 2 817 904€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
179 158 € 205 267 € 176 618 € 108 839 € 127 124 € 198 431 € 463 281 € 105 827 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
178 527€ 203 973€ 176 373€ 108 010€ 124 951€ 181 503€ 103 715€ 54 937€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
631€ 1 294€ 245€ 829€ 2 173€ 16 928€ 359 566€ 50 890€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
298 838 918 € 307 460 122 € 304 480 177 € 304 959 507 € 311 080 930 € 322 691 608 € 331 178 531 € 341 625 376 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
212 669 460 € 226 685 427 € 231 078 161 € 232 022 862 € 235 444 311 € 241 474 226 € 248 669 829 € 255 747 914 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
292 427 637 € 292 427 637 € 292 427 637 € 292 427 637 € 292 427 637 € 292 427 637 € 292 427 637 € 292 427 637 €
082
A.I.1
Základné imanie
292 427 637€ 292 427 637€ 292 427 637€ 292 427 637€ 292 427 637€ 292 427 637€ 292 427 637€ 292 427 637€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
354 653 € 354 653 € 354 653 € 354 653 € 354 653 € 354 653 € 354 653 € 354 653 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
354 653€ 354 653€ 354 653€ 354 653€ 354 653€ 354 653€ 354 653€ 354 653€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 € 331 939 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
331 939€ 331 939€ 331 939€
092
A.V.2
Ostatné fondy
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-176 516 € -443 690 € -566 480 € -212 887 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-176 516€ -443 690€ -566 480€ -212 887€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-66 428 802 € -62 036 068 € -61 091 366 € -57 493 402 € -51 196 314 € -43 876 857 € -37 153 428 € -29 947 164 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-1 063€ -1 063€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-66 428 802€ -62 036 068€ -61 091 366€ -57 493 402€ -51 196 314€ -43 876 857€ -37 152 365€ -29 946 101€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-14 015 967 € -4 392 734 € -944 702 € -3 597 965 € -6 297 088 € -7 319 456 € -6 724 492 € -7 206 264 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
66 606 257 € 64 752 153 € 64 172 407 € 65 002 633 € 66 957 542 € 71 772 078 € 72 368 562 € 75 686 286 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 368 841 € 5 396 542 € 5 686 301 € 5 867 983 € 12 774 022 € 15 074 978 € 15 188 192 € 14 977 202 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 2 000 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 6 349 622€ 6 349 623€ 6 331 625€ 6 347 549€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18 987€ 25 711€ 27 085€ 33 069€ 35 286€ 36 856€ 41 737€ 46 301€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 484€ 22 461€ 43 974€ 0€ 5 541€ 127 656€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
176 516€ 443 690€ 566 480€ 212 887€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
5 348 370€ 5 348 370€ 5 615 242€ 5 834 914€ 6 212 598€ 8 242 809€ 8 242 809€ 8 242 809€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 116 € 26 490 € 22 279 € 24 046 € 16 329 € 22 278 € 25 756 € 114 223 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 116€ 26 490€ 22 279€ 24 046€ 16 329€ 22 278€ 25 756€ 114 223€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
52 699 007€ 49 281 343€ 50 619 326€ 52 322 526€ 47 444 100€ 49 648 864€ 51 852 089€ 54 498 659€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 600 082 € 6 374 639 € 3 874 006 € 2 813 767 € 2 342 577 € 2 871 724 € 1 898 175 € 2 434 281 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 193 835 € 4 532 476 € 2 368 476 € 1 654 672 € 1 171 763 € 1 575 192 € 1 132 858 € 1 276 605 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 193 835€ 4 532 476€ 2 368 476€ 1 654 672€ 1 171 763€ 1 575 192€ 1 132 858€ 1 276 605€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
392 952€ 676 659€ 438 020€ 366 195€ 480 496€ 281 779€ 263 145€ 325 620€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
363 600€ 438 977€ 377 934€ 320 271€ 320 651€ 272 360€ 242 310€ 329 315€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
91 545€ 126 390€ 108 450€ 80 857€ 85 311€ 586 110€ 71 558€ 94 737€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
558 150€ 600 137€ 581 127€ 391 772€ 284 356€ 156 283€ 188 304€ 408 004€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
807 414 € 2 325 824 € 2 243 860 € 2 019 987 € 2 158 476 € 1 949 312 € 743 914 € 910 494 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
304 167€ 492 693€ 480 892€ 400 857€ 400 450€ 336 051€ 344 086€ 497 091€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
503 247€ 1 833 131€ 1 762 968€ 1 619 130€ 1 758 026€ 1 613 261€ 399 828€ 413 403€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 128 797€ 1 347 315€ 1 726 636€ 1 954 324€ 2 222 038€ 2 204 922€ 2 660 436€ 2 751 427€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
19 563 201 € 16 022 542 € 9 229 609 € 7 934 012 € 8 679 077 € 9 445 304 € 10 140 140 € 10 191 176 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
312€ 588€ 89€ 10 578€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
17 214 271€ 15 054 052€ 8 400 509€ 7 183 878€ 7 898 284€ 8 707 479€ 9 612 128€ 9 717 253€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 348 930€ 968 490€ 828 787€ 750 134€ 780 204€ 737 736€ 517 434€ 473 923€