Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 994 994€ 26 633 062€ 27 320 618€ 23 930 912€ 20 920 114€ 20 412 111€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 177 551 € 31 111 114 € 32 188 747 € 28 479 267 € 24 832 348 € 24 730 435 € 25 188 416 € 23 298 423 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 325€ 8 678€ 12 432€ 12 167€ 24 587€ 30 673€ 32 732€ 27 857€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 943 366€ 26 541 561€ 27 260 375€ 23 872 688€ 20 849 446€ 20 334 551€ 20 612 700€ 20 735 929€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 200€ -498€
07
V.
Aktivácia
5 264€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
36 039€ 198 318€ 188 073€ 57 979€ 955 845€ 53 495€ 473 739€ 113 005€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 195 821€ 4 362 557€ 4 731 068€ 4 536 433€ 3 002 470€ 4 306 452€ 4 069 245€ 2 422 130€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
31 469 665 € 34 793 593 € 32 010 022 € 30 370 052 € 30 736 214 € 29 393 096 € 29 167 193 € 31 003 785 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 246€ 1 768€ 2 293€ 1 696€ 4 941€ 5 409€ 6 353€ 4 867€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 640 224€ 3 659 083€ 3 412 810€ 3 029 354€ 3 101 478€ 2 712 368€ 2 729 229€ 3 419 055€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ -100 554€ -287€
14
D.
Služby
3 687 250€ 5 570 360€ 4 651 210€ 4 001 748€ 4 186 785€ 4 043 553€ 3 366 933€ 3 074 728€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 481 731 € 14 484 305 € 12 307 048 € 10 921 757 € 9 958 781 € 9 106 855 € 8 436 122 € 9 507 838 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 653 509€ 10 052 648€ 8 615 875€ 7 579 339€ 7 054 206€ 6 318 102€ 5 926 544€ 6 674 110€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
181 309€ 191 067€ 116 178€ 165 818€ 18 165€ 199 209€ 172 502€ 151 565€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 204 568€ 3 671 521€ 3 095 718€ 2 746 750€ 2 523 420€ 2 250 079€ 2 130 080€ 2 409 074€
19
E.4.
Sociálne náklady
442 345€ 569 069€ 479 278€ 429 850€ 362 989€ 339 465€ 206 996€ 273 089€
20
F.
Dane a poplatky
695 132€ 580 482€ 577 937€ 576 390€ 556 913€ 574 034€ 644 013€ 573 831€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 896 421€ 9 897 983€ 10 473 230€ 11 148 184€ 11 689 561€ 12 559 410€ 13 522 471€ 14 246 544€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 887 014€ 9 849 814€ 10 518 877€ 11 202 305€ 12 011 357€ 12 862 842€ 13 829 515€ 14 801 542€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 407€ 48 169€ -45 647€ -54 121€ -321 796€ -303 432€ -307 044€ -554 998€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
29 568€ 161 987€ 181 791€ 37 441€ 927 993€ 44 547€ 388 331€ 79 019€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
594 552€ 17 291€ -95 828€ 269 995€ 42 908€ 74 612€ 3 053€ 49 343€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
443 541€ 420 334€ 499 532€ 383 487€ 367 408€ 272 308€ 70 688€ 48 847€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-13 292 114 € -3 682 479 € 178 725 € -1 890 785 € -5 903 866 € -4 662 661 € -3 978 777 € -7 705 362 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 616 971 € 17 319 028 € 19 203 293 € 16 852 057 € 13 681 382 € 13 609 159 € 14 542 917 € 14 264 925 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 202 € 1 850 € 1 590 € 1 476 € 1 963 € 3 916 € 3 440 € 2 540 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
18 € 304 € 784 € 1 428 € 472 € 717 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
18€ 304€ 784€ 1 428€ 472€ 717€
42
XII.
Kurzové zisky
1 772€ 256€ 461€ 436€ 1 110€ 2 470€ 2 968€ 1 823€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
430€ 1 594€ 1 111€ 736€ 70€ 18€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
726 055 € 978 857 € 1 344 662 € 2 083 401 € 2 422 368 € 2 627 686 € 2 746 275 € 2 905 608 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
630 470 € 916 741 € 1 285 842 € 1 969 943 € 2 350 144 € 2 063 882 € 2 262 000 € 2 352 670 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
630 470€ 916 741€ 1 285 842€ 1 969 943€ 2 350 144€ 2 063 882€ 2 262 000€ 2 352 670€
52
O.
Kurzové straty
2 384€ 3 008€ 3 251€ 2 000€ 2 824€ 6 038€ 6 241€ 5 772€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
93 201€ 59 108€ 55 570€ 111 458€ 69 400€ 557 766€ 478 034€ 547 166€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-723 853 € -977 007 € -1 343 072 € -2 081 925 € -2 420 405 € -2 623 770 € -2 742 835 € -2 903 068 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-14 015 967 € -4 659 486 € -1 164 347 € -3 972 710 € -8 324 271 € -7 286 431 € -6 721 612 € -10 608 430 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-266 752 € -219 645 € -374 745 € -2 027 184 € 33 025 € 2 880 € -3 402 166 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
120€ 27€ 2 939€ 3 027€ 33 025€ 2 880€ 130€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-266 872€ -219 672€ -377 684€ -2 030 211€ -3 402 296€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-14 015 967 € -4 392 734 € -944 702 € -3 597 965 € -6 297 088 € -7 319 456 € -6 724 492 € -7 206 264 €