Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 245 215 € 2 287 975 € 2 385 276 € 1 911 658 € 1 480 969 € 1 393 038 € 1 513 717 € 1 511 586 € 1 091 588 € 1 014 484 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
884 192 € 734 824 € 1 098 131 € 1 121 821 € 1 030 657 € 980 928 € 1 102 770 € 1 125 287 € 562 952 € 604 310 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
809 192 € 734 824 € 728 131 € 751 821 € 660 657 € 610 928 € 632 770 € 655 287 € 562 952 € 604 310 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
670 386€ 642 930€ 656 266€ 677 927€ 541 657€ 464 324€ 476 251€ 491 444€ 451 542€ 465 847€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
138 806€ 89 394€ 69 465€ 73 894€ 119 000€ 146 604€ 156 519€ 163 843€ 111 410€ 138 463€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 500€ 2 400€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
75 000 € 0 € 370 000 € 370 000 € 370 000 € 370 000 € 470 000 € 470 000 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
75 000€ 370 000€ 370 000€ 370 000€ 370 000€ 470 000€ 470 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 349 237 € 1 540 637 € 1 274 068 € 780 920 € 437 493 € 398 240 € 393 741 € 373 086 € 456 747 € 333 337 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
22 025 € 22 737 € 21 536 € 21 834 € 21 618 € 28 337 € 27 042 € 24 728 € 13 598 € 21 534 €
035
B.I.1
Materiál
2 921€ 2 539€ 3 270€ 2 562€ 2 591€ 5 916€ 3 409€ 2 266€ 1 219€ 1 600€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
19 104€ 20 198€ 18 266€ 19 272€ 19 027€ 22 421€ 23 633€ 22 462€ 12 379€ 19 934€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
220 000 € 220 000 € 220 000 € 220 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
220 000€ 220 000€ 220 000€ 220 000€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
401 420 € 430 514 € 386 606 € 362 743 € 324 722 € 300 860 € 259 173 € 218 092 € 311 063 € 241 992 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
376 305 € 346 562 € 386 064 € 362 357 € 318 126 € 300 396 € 258 609 € 217 539 € 271 166 € 234 751 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 048€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
376 305€ 346 562€ 386 064€ 362 357€ 318 126€ 300 396€ 258 609€ 212 491€ 271 166€ 234 751€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 435€ 82 850€ 5 553€ 17€ 117€ 39 557€ 6 165€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
680€ 1 102€ 542€ 386€ 1 043€ 447€ 447€ 553€ 340€ 1 076€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
705 792 € 867 386 € 645 926 € 176 343 € 91 153 € 69 043 € 107 526 € 130 266 € 132 086 € 69 811 €
072
B.V.1.
Peniaze
102 984€ 75 486€ 135 953€ 106 281€ 90 874€ 69 043€ 36 744€ 46 099€ 50 734€ 45 452€
073
B.V.2.
Účty v bankách
602 808€ 791 900€ 509 973€ 70 062€ 279€ 70 782€ 84 167€ 81 352€ 24 359€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 786 € 12 514 € 13 077 € 8 917 € 12 819 € 13 870 € 17 206 € 13 213 € 71 889 € 76 837 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 786€ 12 514€ 13 077€ 8 917€ 12 819€ 13 870€ 17 206€ 13 213€ 71 889€ 76 837€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 245 215 € 2 287 975 € 2 385 276 € 1 911 658 € 1 480 969 € 1 393 038 € 1 513 717 € 1 511 586 € 1 091 588 € 1 014 484 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
358 982 € 405 543 € 559 257 € 408 368 € 286 029 € 333 805 € 237 550 € 191 610 € 180 854 € 115 252 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-25 401 € -25 401 € -25 401 € -25 401 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
228€ 228€ 228€ 228€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-25 629€ -25 629€ -25 629€ -25 629€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
351 679 € 398 240 € 551 954 € 401 065 € 278 726 € 326 502 € 255 648 € 209 708 € 198 952 € 133 350 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 539 806 € 1 550 983 € 1 476 575 € 1 171 027 € 907 790 € 792 817 € 1 015 599 € 1 085 927 € 689 817 € 693 091 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
110 358 € 68 713 € 49 771 € 53 554 € 59 517 € 58 645 € 87 197 € 100 441 € 62 345 € 62 538 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 143€ 12 143€ 12 143€ 12 143€ 15 207€ 21 082€ 26 632€ 15 142€ 10 500€ 6 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
35 503€ 34 798€ 29 488€ 26 054€ 23 568€ 21 994€ 21 735€ 21 451€ 22 770€ 22 451€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
62 712€ 21 772€ 8 140€ 15 357€ 20 742€ 15 569€ 38 830€ 63 848€ 29 075€ 34 087€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
54 155€ 104 159€ 154 163€ 200 000€ 328 880€ 422 960€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 137 931 € 1 102 624 € 931 550 € 830 147 € 682 202 € 560 592 € 529 874 € 469 958 € 465 525 € 377 743 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
130 221 € 109 495 € 117 535 € 149 508 € 126 540 € 155 672 € 167 835 € 77 522 € 208 348 € 140 177 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
130 221€ 109 495€ 117 535€ 149 508€ 126 540€ 155 672€ 167 835€ 77 522€ 208 348€ 140 177€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
632 512€ 414 273€ 438 006€ 421 356€ 353 709€ 209 312€ 192 016€ 180 557€ 113 514€ 106 278€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
220 779€ 303 877€ 117 205€ 114 072€ 108 538€ 100 333€ 88 097€ 99 046€ 78 862€ 70 863€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
104 179€ 129 715€ 76 494€ 74 194€ 69 276€ 64 173€ 55 009€ 68 671€ 51 073€ 45 398€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
50 240€ 145 264€ 181 113€ 66 229€ 24 139€ 31 102€ 26 917€ 44 162€ 11 733€ 9 833€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 197€ 4 788€ 1 995€ 5 194€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
236 648 € 273 046 € 339 486 € 86 278 € 81 284 € 83 352 € 69 410 € 92 221 € 161 625 € 249 971 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
236 648€ 113 194€ 77 806€ 77 418€ 71 164€ 73 592€ 59 530€ 85 281€ 161 625€ 249 971€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
159 852€ 261 680€ 8 860€ 10 120€ 9 760€ 9 880€ 6 940€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
714€ 2 441€ 1 605€ 1 048€ 84 787€ 90 228€ 238€ 347€ 322€ 2 839€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
346 427 € 331 449 € 349 444 € 332 263 € 287 150 € 266 416 € 260 568 € 234 049 € 220 917 € 206 141 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
346 427€ 331 449€ 349 444€ 332 263€ 287 150€ 266 416€ 260 568€ 234 049€ 220 917€ 206 141€