Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 500€ 3 798€ 9 316€ 10 660€ 18 937€ 13 731€ 8 705€ 9 734€ 13 700€ 12 946€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 575€ 4 544€ 7 324€ 9 505€ 16 816€ 10 439€ 6 954€ 8 916€ 6 880€ 12 946€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-75 € -746 € 1 992 € 1 155 € 2 121 € 3 292 € 1 751 € 818 € 6 820 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 196 194 € 3 050 524 € 3 283 325 € 3 044 727 € 2 833 712 € 2 635 755 € 2 463 139 € 2 294 592 € 2 182 774 € 2 045 396 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 151 116€ 3 012 929€ 3 233 642€ 2 995 584€ 2 783 971€ 2 588 117€ 2 415 423€ 2 279 028€ 2 182 774€ 2 045 396€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
45 078€ 37 595€ 49 683€ 49 143€ 49 741€ 47 638€ 47 716€ 15 564€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 387 983 € 997 247 € 1 523 767 € 1 454 009 € 1 415 923 € 1 326 716 € 1 174 480 € 1 251 206 € 1 107 979 € 847 891 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
657 754€ 532 298€ 701 839€ 724 771€ 709 040€ 659 289€ 560 398€ 480 747€ 359 522€ 352 165€
10
B.2
Služby
730 229€ 464 949€ 821 928€ 729 238€ 706 883€ 667 427€ 614 082€ 770 459€ 748 457€ 495 726€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 808 136 € 2 052 531 € 1 761 550 € 1 591 873 € 1 419 910 € 1 312 331 € 1 290 410 € 1 044 204 € 1 081 615 € 1 197 505 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
2 802 549 € 2 664 158 € 2 421 606 € 2 228 120 € 1 988 637 € 1 836 868 € 1 768 147 € 1 467 807 € 1 458 070 € 1 414 005 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 048 460€ 1 991 558€ 1 745 739€ 1 608 048€ 1 433 354€ 1 318 214€ 1 275 793€ 1 028 672€ 1 065 835€ 1 080 418€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
685 801€ 612 670€ 621 601€ 570 839€ 508 204€ 473 907€ 450 402€ 401 084€ 359 417€ 307 866€
16
C.4
Sociálne náklady
68 288€ 59 930€ 54 266€ 49 233€ 47 079€ 44 747€ 41 952€ 38 051€ 32 818€ 25 721€
17
D
Dane a poplatky
13 875€ 11 436€ 11 230€ 10 147€ 9 628€ 10 996€ 7 868€ 7 925€ 7 567€ 6 530€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
58 383€ 56 907€ 77 096€ 85 591€ 74 596€ 77 207€ 78 793€ 83 491€ 102 013€ 87 689€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 000€ 8 300€ 4 000€ 10 000€ 5 000€ 2 900€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
72€ 2 291€ 223€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
8 450€ 10 004€ 4 614€ 3 415€ 8 704€ 10 280€ 7 084€ 6 007€ 4 509€ 1 720€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 565 948€ 1 471 894€ 1 286 742€ 1 101 778€ 1 096 976€ 989 884€ 877 621€ 779 503€ 746 117€ 585 366€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
30 953€ 24 599€ 33 014€ 29 994€ 25 479€ 29 187€ 31 894€ 24 549€ 41 060€ 47 271€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
464 874 € 757 321 € 500 732 € 344 612 € 409 842 € 339 386 € 284 022 € 238 928 € 214 513 € 228 556 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
19 829€ 20 220€ 14 414€ 16 301€ 18 048€ 20 216€ 15 166€ 12€ 6€ 18€
39
N
Nákladové úroky
4 171€ 5 480€ 1 732€ 3 252€ 9 754€ 20 094€ 17 028€ 2 983€ 4 152€ 4 463€
40
XI.
Kurzové zisky
1 716€ 561€ 419€ 948€ 2 485€ 390€ 988€ 656€ 774€ 1 319€
41
O
Kurzové straty
1 952€ 2 992€ 1 371€ 1 247€ 1 589€ 2 401€ 5 408€ 4 074€ 1 866€ 276€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 303€ 40€ 152€ 4 072€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 521€ 2 111€ 3 506€ 2 360€ 2 946€ 4 488€ 8 533€ 3 462€ 3 159€ 2 916€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
12 901 € 10 198 € 9 527 € 10 390 € 6 284 € -6 225 € -10 743 € -9 851 € -8 397 € -6 318 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
477 775 € 767 519 € 510 259 € 355 002 € 416 126 € 333 161 € 273 279 € 229 077 € 206 116 € 222 238 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
79 535 € 215 565 € 109 194 € 76 276 € 89 624 € 77 513 € 63 571 € 30 125 € 72 766 € 31 380 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
79 535€ 215 565€ 109 194€ 76 276€ 89 624€ 77 513€ 63 571€ 30 125€ 72 766€ 31 380€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
398 240 € 551 954 € 401 065 € 278 726 € 326 502 € 255 648 € 209 708 € 198 952 € 133 350 € 190 858 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
477 775 € 767 519 € 510 259 € 355 002 € 416 126 € 333 161 € 273 279 € 229 077 € 206 116 € 222 238 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
398 240 € 551 954 € 401 065 € 278 726 € 326 502 € 255 648 € 209 708 € 198 952 € 133 350 € 190 858 €