Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
145 117 893 € 135 037 162 € 134 301 094 € 128 118 006 € 111 023 196 € 79 950 431 € 106 002 157 € 68 706 374 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
75 879 891 € 77 004 410 € 76 675 334 € 74 693 963 € 74 125 374 € 46 438 339 € 71 458 169 € 19 770 435 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 258 714 € 1 361 774 € 1 089 083 € 1 019 500 € 672 093 € 572 803 € 250 138 € 163 281 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 224 871€ 1 352 682€ 1 075 950€ 818 105€ 671 181€ 569 646€ 218 379€ 163 281€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 035€ 8 070€ 12 105€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 208€ 152€ 1 028€ 1 969€ 912€ 907€ 1 835€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
27 600€ 870€ 199 426€ 2 250€ 29 924€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 119 194 € 1 422 731 € 1 366 346 € 902 272 € 812 502 € 798 421 € 787 716 € 1 086 042 €
012
A.II.1
Pozemky
2 320€ 2 320€ 2 320€ 2 320€ 2 320€ 2 320€ 2 320€
013
A.II.2
Stavby
239 197€ 316 630€ 201 622€ 185 285€ 214 873€ 225 181€ 244 400€ 421 237€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
768 329€ 1 042 768€ 1 014 391€ 676 957€ 570 560€ 508 291€ 523 129€ 631 515€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
106 353€ 42 807€ 36 801€ 24 793€ 23 759€ 31 894€ 16 777€ 30 077€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 995€ 18 206€ 4 321€ 990€ 24 335€ 1 090€ 3 213€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
106 891€ 12 917€ 6 400€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
73 501 983 € 74 219 905 € 74 219 905 € 72 772 191 € 72 640 779 € 45 067 115 € 70 420 315 € 18 521 112 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
68 716 983€ 69 434 905€ 69 434 905€ 67 980 151€ 56 108 679€ 43 678 900€ 4 481 650€ 8 059 026€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
1 361 775€ 25 897 675€ 10 462 086€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
4 785 000€ 4 785 000€ 4 785 000€ 4 785 000€ 4 609 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
7 040€ 11 923 100€ 26 440€ 40 040 990€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
69 195 519 € 57 984 063 € 57 587 288 € 53 197 627 € 36 484 571 € 31 043 290 € 32 513 874 € 46 660 492 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 881 545 € 1 366 314 € 1 516 786 € 1 491 695 € 324 907 € 614 942 € 759 377 € 598 711 €
035
B.I.1
Materiál
70 981€ 214 057€ 174 420€ 76 565€ 29 684€ 31 215€ 39 101€ 20 838€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 810 564€ 1 152 257€ 1 342 366€ 1 415 130€ 295 223€ 583 727€ 720 276€ 577 873€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 073 216 € 1 319 250 € 1 549 897 € 3 149 578 € 2 936 107 € 2 764 380 € 2 902 258 € 450 823 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 196 246 € 1 319 250 € 1 549 897 € 1 802 282 € 1 759 744 € 1 832 268 € 2 101 777 € 77 633 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 196 246€ 1 319 250€ 1 549 897€ 1 802 282€ 1 759 744€ 1 832 268€ 2 101 777€ 77 633€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 876 970€ 1 347 296€ 1 176 363€ 932 112€ 800 481€ 373 190€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
62 610 178 € 54 458 248 € 54 302 990 € 37 162 709 € 29 844 120 € 25 254 615 € 27 520 668 € 43 484 561 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 919 763 € 4 692 536 € 6 471 130 € 4 883 896 € 6 729 216 € 3 435 964 € 8 011 849 € 14 137 892 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 150 983€ 2 235 928€ 1 127 761€ 608 606€ 421 627€ 28 646€ 966 097€ 806 002€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 1 102 284€ 157 285€ 2 713 319€ 5 798 459€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 768 780€ 2 456 608€ 5 343 369€ 4 275 290€ 5 205 305€ 3 250 033€ 4 332 433€ 7 533 431€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
53 346 410€ 46 418 014€ 46 865 366€ 31 703 272€ 458 005€ 1 499 503€ 1 169€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 323 132€ 0€ 22 059 400€ 20 103 153€ 19 111 765€ 18 121 747€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
64 395€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
136 057€ 582 929€ 202 313€ 380 943€ 259 436€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 344 005€ 1 024 566€ 966 494€ 439 484€ 14 570€ 13 682€ 16 111€ 10 899 922€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 630 580 € 840 251 € 217 615 € 11 393 645 € 3 379 437 € 2 409 353 € 1 331 571 € 2 126 397 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 166€ 3 338€ 5 187€ 12 844€ 4 595€ 11 479€ 11 778€ 33 424€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 618 414€ 836 913€ 212 428€ 11 380 801€ 3 374 842€ 2 397 874€ 1 319 793€ 2 092 973€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
42 483 € 48 689 € 38 472 € 226 416 € 413 251 € 2 468 802 € 2 030 114 € 2 275 447 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
151 667€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 483€ 48 689€ 38 472€ 226 416€ 261 584€ 50 944€ 37 680€ 65 840€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 2 417 858€ 1 992 434€ 2 209 607€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
145 117 893 € 135 037 162 € 134 301 094 € 128 118 006 € 111 023 196 € 79 950 431 € 106 002 157 € 68 706 374 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
28 103 160 € 24 086 889 € 14 195 502 € 7 093 723 € 6 317 403 € 2 975 695 € 31 726 209 € 2 306 647 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 858 870 € 11 858 870 € 1 858 859 € 1 858 859 € 1 858 859 € 1 858 859 € 1 858 859 € 1 858 859 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 858 870€ 1 858 859€ 1 858 859€ 1 858 859€ 1 858 859€ 1 858 859€ 1 858 859€ 1 858 859€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
10 000 011€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 219 806€ 11 219 806€ 25 545 000€ 10 500 000€ 5 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
375 091 € 375 091 € 375 091 € 375 091 € 375 091 € 375 091 € 375 091 € 375 091 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
375 091€ 375 091€ 375 091€ 375 091€ 375 091€ 375 091€ 375 091€ 375 091€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
633 122 € 741 745 € -5 640 227 € -1 416 547 € 741 745 € -4 085 451 € -5 697 470 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
741 745€ 741 745€ 741 745€ 741 745€ 741 745€ 2 269 434€ 1 736 636€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-108 623€ -6 381 972€ -2 158 292€ -6 354 885€ -7 434 106€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 016 271 € -108 623 € -7 943 221 € -4 223 680 € -2 158 292 € 741 745 € 33 577 710 € 5 770 167 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
117 014 733 € 110 950 273 € 120 105 592 € 121 024 283 € 104 705 793 € 76 974 736 € 74 220 056 € 66 399 727 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
79 531 258 € 82 529 284 € 84 724 778 € 43 583 398 € 28 942 667 € 27 577 415 € 2 193 € 726 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
932 946 € 1 174 910 € 1 444 922 € 1 714 934 € 1 484 946 € 1 754 958 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
932 946€ 1 174 910€ 1 444 922€ 1 714 934€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 484 946€ 1 754 958€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
40 460 903€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
34 658 476€ 38 990 785€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
38 122 012€ 46 661 493€ 44 256 493€ 41 851 493€ 27 448 630€ 25 819 178€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
15 397€ 34 405€ 32 578€ 16 971€ 9 091€ 3 279€ 2 193€ 726€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
524 575 € 0 € 1 906 060 € 863 593 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
524 575€ 1 906 060€ 863 593€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
31 963 777€ 37 014 002€ 28 875 000€ 29 805 440€ 19 176 960€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
35 059 362 € 26 303 658 € 33 168 287 € 26 703 310 € 21 974 688 € 5 276 918 € 29 237 500 € 34 905 615 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 386 854 € 3 115 663 € 3 573 379 € 5 551 075 € 14 674 015 € 1 983 080 € 11 521 839 € 12 553 034 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 657 579€ 2 560 820€ 2 164 360€ 5 056 030€ 13 161 571€ 781 638€ 3 509 214€ 1 038 173€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 083 412€ 270 012€ 5 359 955€ 4 171 456€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
729 275€ 554 843€ 1 409 019€ 495 045€ 429 032€ 931 430€ 2 652 670€ 7 343 405€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
29 276 450€ 17 042 036€ 23 513 790€ 19 594 962€ 2 766 694€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 334 439€ 4 366 727€ 3 703 074€ 2 670 443€ 4 567 655€ 9 492 391€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
67 771€ 67 771€ 12 624 600€ 12 077 852€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
244 117€ 433 228€ 582 158€ 657 974€ 194 073€ 159 835€ 122 909€ 147 686€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
166 404€ 214 782€ 235 359€ 238 259€ 128 460€ 100 428€ 74 717€ 90 859€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 985 537€ 1 163 510€ 896 874€ 660 044€ 439 657€ 294 111€ 260 982€ 375 812€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
996€ 944€ 1 250€ 64 798€ 167 981€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 899 538 € 2 112 846 € 2 200 339 € 3 701 697 € 1 130 820 € 1 081 810 € 463 403 € 484 906 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
90 587€ 134 724€ 134 345€ 118 122€ 102 204€ 83 720€ 212 633€ 183 916€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 808 951€ 1 978 122€ 2 065 994€ 3 583 575€ 1 028 616€ 998 090€ 250 770€ 300 990€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 485€ 12 188€ 15 072 101€ 13 737 556€ 13 300 000€ 14 711 520€ 11 831 520€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
55 892 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
55 892€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé