Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
47 490 683€ 38 312 421€ 31 782 635€ 26 223 887€ 21 070 628€ 23 199 748€ 23 070 454€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
47 846 539 € 38 715 524 € 34 242 997 € 26 912 000 € 22 249 822 € 23 343 338 € 25 479 213 € 21 586 752 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
18 715 966€ 12 288 108€ 10 680 858€ 4 786 135€ 3 774 222€ 5 227 933€ 9 064 708€ 11 415 969€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
28 774 717€ 26 024 313€ 21 101 777€ 21 437 752€ 17 296 406€ 17 971 815€ 14 005 746€ 10 002 433€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
72 840€ 92 971€ 94 810€ 76 988€ 34 754€ 12 277€ 17 232€ 87 075€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
283 016€ 310 132€ 2 365 552€ 611 125€ 1 144 440€ 131 313€ 2 391 527€ 81 275€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 280 119 € 35 844 377 € 38 421 519 € 27 848 781 € 22 432 092 € 19 704 858 € 21 884 420 € 15 545 753 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 017 201€ 5 592 371€ 5 037 155€ 1 959 983€ 815 823€ 2 927 502€ 6 452 559€ 8 650 035€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
517 029€ 516 240€ 476 641€ 444 377€ 856 418€ 694 912€ 250 930€ 289 188€
13
C.
Opravné položky k zásobám
2 571€ -2 688€ -3 888€
14
D.
Služby
17 563 340€ 16 855 423€ 18 188 703€ 15 123 351€ 11 874 842€ 7 801 270€ 9 394 361€ 2 468 667€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 491 276 € 6 552 379 € 6 668 211 € 6 095 756 € 5 973 311 € 5 314 995 € 3 650 335 € 3 490 805 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 718 206€ 4 824 954€ 4 813 420€ 4 756 015€ 4 787 132€ 4 237 447€ 2 755 004€ 2 632 935€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 600 492€ 1 553 726€ 1 714 173€ 1 263 348€ 1 102 817€ 1 019 028€ 826 971€ 783 662€
19
E.4.
Sociálne náklady
172 578€ 173 699€ 140 618€ 76 393€ 83 362€ 58 520€ 68 360€ 74 208€
20
F.
Dane a poplatky
11 414€ 12 209€ 11 388€ 14 072€ 13 948€ 17 476€ 12 116€ 20 929€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 318 010€ 1 127 104€ 951 318€ 657 689€ 569 340€ 407 212€ -83 975€ 398 850€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 318 010€ 1 127 104€ 951 318€ 657 689€ 569 340€ 407 212€ -83 975€ 369 533€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 317€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
60 310€ 44 307€ 60 995€ 21 925€ 18 171€ 10 364€ 27 782€ 107 347€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-5 246€ 36 402€ 7 798€ 37 933€ -5 383€ 31 646€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 298 968€ 5 144 344€ 7 032 354€ 3 495 226€ 2 302 441€ 2 493 194€ 2 188 383€ 92 174€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 566 420 € 2 871 147 € -4 178 522 € -936 781 € -182 270 € 3 638 480 € 3 594 793 € 6 040 999 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
20 390 542 € 15 348 387 € 8 080 136 € 8 696 176 € 7 523 545 € 11 776 064 € 6 975 292 € 10 014 400 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 089 614 € 1 114 118 € 1 005 367 € 634 907 € 779 030 € 1 295 379 € 33 292 019 € 3 694 869 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
60 000€ 2 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
152 973 € 205 323 € 1 491 369 € 2 589 647 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
152 973€ 205 323€ 1 491 369€ 2 589 647€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 089 175 € 1 114 106 € 1 005 257 € 634 907 € 615 178 € 1 028 579 € 1 669 912 € 1 099 026 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 089 175€ 1 114 106€ 1 005 257€ 634 907€ 614 894€ 1 028 298€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
284€ 281€ 1 669 912€ 1 099 026€
42
XII.
Kurzové zisky
439€ 12€ 110€ 416€ 1 477€ 8 036€ 4 196€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 463€ 30 122 702€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 954 215 € 4 093 888 € 3 422 770 € 4 089 859 € 2 996 386 € 3 736 686 € 2 368 607 € 2 923 829 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
60 174€ 1 500€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
1 432 322€ -839 335€ 53 288€ 17 550€ 806 576€ 1 321 020€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 482 906 € 4 058 090 € 4 190 722 € 3 932 164 € 2 836 750 € 2 437 220 € 2 160 949 € 1 265 352 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 481 907€ 4 048 790€ 3 423 489€ 2 916 669€ 2 037 664€ 1 256 606€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
999€ 9 300€ 767 233€ 1 015 495€ 799 086€ 1 180 614€ 2 160 949€ 1 265 352€
52
O.
Kurzové straty
3 407€ 16 116€ 42 625€ 32 501€ 13 569€ 7 173€ 10 129€ 3 422€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 580€ 19 682€ 28 758€ 71 906€ 128 517€ 425 543€ 197 529€ 332 535€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 864 601 € -2 979 770 € -2 417 403 € -3 454 952 € -2 217 356 € -2 441 307 € 30 923 412 € 771 040 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 701 819 € -108 623 € -6 595 925 € -4 391 733 € -2 399 626 € 1 197 173 € 34 518 205 € 6 812 039 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 314 452 € 1 347 296 € -168 053 € -241 334 € 455 428 € 940 495 € 1 041 872 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
562 518€ 2 880€ 2 917€ 587 059€ 330 236€ 100 238€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 876 970€ 1 347 296€ -170 933€ -244 251€ -131 631€ 610 259€ 941 634€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 016 271 € -108 623 € -7 943 221 € -4 223 680 € -2 158 292 € 741 745 € 33 577 710 € 5 770 167 €