Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
115 846 115 € 114 631 984 € 94 606 330 € 70 871 395 € 70 280 836 € 69 237 066 € 73 946 150 € 59 968 325 € 57 873 592 € 60 939 691 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
46 035 150 € 44 834 136 € 40 790 490 € 37 840 362 € 27 727 646 € 25 873 792 € 22 796 457 € 22 214 498 € 22 885 790 € 23 565 607 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
105 944 € 89 069 € 85 749 € 72 908 € 58 532 € 51 648 € 53 505 € 92 374 € 221 059 € 380 650 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
105 944€ 85 220€ 73 203€ 60 359€ 42 361€ 43 892€ 37 517€ 66 898€ 68 461€ 70 361€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 849€ 8 199€ 12 549€ 16 171€ 1 756€ 12 241€ 25 476€ 139 577€ 293 204€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 115€ 974€ 4 468€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 347€ 6 000€ 3 632€ 12 047€ 12 047€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
45 929 206 € 44 745 067 € 40 704 741 € 37 767 454 € 27 669 114 € 25 822 144 € 22 742 952 € 22 122 124 € 22 664 731 € 23 184 957 €
012
A.II.1
Pozemky
1 305 941€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 308 232€ 1 300 372€ 504 303€ 504 303€
013
A.II.2
Stavby
16 336 100€ 17 328 039€ 18 357 018€ 6 391 881€ 6 971 468€ 7 256 735€ 7 406 028€ 7 814 908€ 8 189 857€ 7 805 340€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 681 989€ 16 386 534€ 16 442 543€ 16 108 326€ 13 773 534€ 8 282 120€ 9 107 935€ 9 971 692€ 10 369 113€ 10 699 557€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
553 196€ 723 116€ 497 671€ 117 694€ 108 414€ 90 860€ 60 508€ 47 994€ 73 685€ 62 047€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 781 027€ 7 950 001€ 4 049 549€ 13 758 405€ 5 161 802€ 8 867 775€ 4 764 878€ 2 772 087€ 3 527 773€ 3 704 739€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
270 953€ 1 049 145€ 49 728€ 82 916€ 345 664€ 16 422€ 95 371€ 215 071€ 408 971€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
69 799 193 € 69 792 544 € 53 798 613 € 32 877 491 € 42 547 809 € 43 360 965 € 51 149 082 € 37 704 348 € 34 987 587 € 37 369 018 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
37 712 981 € 38 796 049 € 24 068 514 € 14 245 841 € 15 287 081 € 14 181 936 € 13 136 656 € 14 213 765 € 10 217 402 € 10 007 759 €
032
B.I.1
Materiál
34 722 572€ 34 639 949€ 21 521 975€ 12 852 667€ 14 495 449€ 13 165 882€ 12 154 071€ 13 102 258€ 9 020 841€ 9 223 437€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
413 540€ 567 398€ 953 604€ 103 600€ 170 846€ 286 613€ 193 115€ 197 965€ 226 453€ 124 852€
034
B.I.3
Výrobky
756 054€ 1 787 098€ 497 563€ 261 631€ 170 274€ 186 038€ 223 915€ 342 675€ 308 596€ 137 067€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
1 820 815€ 1 801 604€ 1 095 372€ 1 027 943€ 450 512€ 543 403€ 565 555€ 570 867€ 661 512€ 522 403€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
224 954 € 385 499 € 402 715 € 121 918 € 0 € 79 200 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
224 954€ 385 499€ 402 715€ 121 918€ 0€ 79 200€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
31 832 599 € 30 583 440 € 29 304 262 € 18 492 775 € 27 247 223 € 29 170 624 € 38 009 114 € 23 487 048 € 24 680 832 € 27 349 329 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
29 450 063€ 28 277 616€ 28 071 777€ 12 962 873€ 20 124 242€ 13 971 535€ 15 113 159€ 10 372 661€ 14 910 725€ 15 099 421€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 990 915€ 4 909 911€ 0€ 21 653 194€ 12 272 265€ 8 025 420€ 10 146 103€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
13 408 530€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 190 381€ 1 605 731€ 915 803€ 696 472€ 1 447 298€ 807 040€ 531 779€ 429 388€ 1 417 820€ 1 605 111€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 192 155€ 700 093€ 316 682€ 842 515€ 765 772€ 983 519€ 710 982€ 412 734€ 326 867€ 498 694€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 659 € 27 556 € 23 122 € 16 957 € 13 505 € 8 405 € 3 312 € 3 535 € 10 153 € 11 930 €
056
B.IV.1
Peniaze
733€ 1 070€ 282€ 1 276€ 878€ 612€ 1 119€ 1 374€ 4 973€ 8 894€
057
B.IV.2
Účty v bankách
27 926€ 26 486€ 22 840€ 15 681€ 12 627€ 7 793€ 2 193€ 2 161€ 5 180€ 3 036€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
11 772 € 5 304 € 17 227 € 153 542 € 5 381 € 2 309 € 611 € 49 479 € 215 € 5 066 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
258€ 1 034€ 2 500€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 514€ 4 270€ 14 727€ 4 742€ 5 381€ 2 309€ 611€ 49 479€ 215€ 5 066€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
148 800€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
115 846 115 € 114 631 984 € 94 606 330 € 70 871 395 € 70 280 836 € 69 237 066 € 73 946 150 € 59 968 325 € 57 873 592 € 60 939 691 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 383 169 € 13 434 589 € 14 013 781 € 11 498 171 € 7 889 422 € 11 915 522 € 11 103 924 € 9 250 424 € 5 360 652 € 4 094 757 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 €
069
A.I.1
Základné imanie
132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
13 277 € 13 277 € 13 278 € 13 277 € 13 277 € 13 277 € 13 277 € 13 277 € 13 277 € 13 277 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 277€ 13 277€ 13 278€ 13 277€ 13 277€ 13 277€ 13 277€ 13 277€ 13 277€ 13 277€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 358 536 € 1 357 727 € 1 352 118 € 22 369 € 21 469 € 20 871 € 20 370 € 19 599 € 18 704 € 18 365 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 358 536€ 1 357 727€ 1 352 118€ 22 369€ 21 469€ 20 871€ 20 370€ 19 599€ 18 704€ 18 365€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
18 878 580 € 11 930 809 € 12 515 609 € 11 329 749 € 7 721 900 € 11 748 598 € 10 937 501 € 9 084 772 € 5 195 895 € 3 930 339 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
95 462 946 € 101 197 395 € 80 592 549 € 59 373 224 € 62 391 414 € 57 321 544 € 62 842 226 € 50 717 901 € 52 512 940 € 56 844 934 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 979 663 € 5 589 995 € 5 372 631 € 2 695 919 € 2 324 194 € 1 260 121 € 1 591 397 € 989 068 € 1 075 788 € 1 647 144 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
313 549€ 257 511€ 318 368€ 169 514€ 118 752€ 1 119 333€ 1 471 073€ 777 852€ 980 623€ 1 566 514€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 666 114€ 5 332 484€ 5 054 263€ 2 526 405€ 2 205 442€ 140 788€ 120 324€ 211 216€ 95 165€ 80 630€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 995 € 11 882 € 8 906 € 10 378 € 77 746 € 335 867 € 468 318 € 602 088 € 516 398 € 353 562 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 995€ 11 882€ 8 906€ 10 378€ 3 872€ 3 444€ 2 772€ 4 093€ 7 416€ 3 772€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
73 874€ 332 423€ 465 546€ 597 995€ 508 982€ 349 790€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
90 471 288 € 95 595 518 € 75 211 012 € 56 666 927 € 59 989 474 € 55 725 556 € 60 782 511 € 49 126 745 € 50 920 754 € 54 844 228 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
70 305 856€ 66 591 695€ 63 447 189€ 54 854 735€ 59 185 883€ 55 009 346€ 58 671 903€ 47 055 367€ 50 053 932€ 53 637 597€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
511 730€ 479 035€ 123 959€ 413 233€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
15 973 691€ 27 508 090€ 9 166 111€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 268 712€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 243 906€ 250 811€ 1 112 708€ 113 997€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
780 332€ 677 641€ 615 330€ 482 402€ 445 154€ 389 118€ 385 313€ 315 694€ 294 033€ 303 487€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
516 125€ 451 098€ 415 382€ 337 096€ 297 238€ 253 898€ 259 947€ 207 902€ 193 980€ 190 942€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 617 617€ 98 347€ 451 496€ 871 547€ 59 272€ 46 977€ 953 163€ 1 056 543€ 254 850€ 27 848€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
33 761€ 17 836€ 2 796€ 7 150€ 1 927€ 26 217€ 455€ 12 204€ 2 409€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€