Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
58 215 814 € 53 316 176 € 45 873 958 € 53 692 413 € 39 803 995 € 33 477 509 € 30 623 559 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 937 640 € 9 644 713 € 9 357 755 € 9 718 413 € 2 287 165 € 2 135 332 € 2 260 916 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
13 623 € 28 512 € 50 805 € 65 670 € 66 535 € 51 290 € 41 242 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
13 623€ 28 512€ 50 805€ 65 670€ 66 535€ 50 300€ 32 843€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
990€ 8 399€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 919 767 € 9 611 951 € 9 306 950 € 9 652 743 € 2 220 630 € 2 084 042 € 2 219 674 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
6 610 155€ 7 096 857€ 7 479 087€ 83 896€ 121 403€ 166 470€ 212 994€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 238 221€ 2 491 734€ 1 723 321€ 1 683 512€ 2 012 110€ 1 710 095€ 1 866 834€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
71 391€ 23 360€ 104 542€ 7 885 335€ 87 117€ 207 477€ 139 846€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 250 € 4 250 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 250€ 4 250€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
43 471 785 € 38 500 717 € 32 826 879 € 39 774 071 € 34 485 854 € 28 669 562 € 25 737 309 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
101 800 € 155 027 € 128 580 € 83 165 € 52 878 € 59 673 € 192 554 €
035
B.I.1
Materiál
101 800€ 155 027€ 128 580€ 83 165€ 52 878€ 59 673€ 192 554€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
817 746 € 534 532 € 730 074 € 786 651 € 903 314 € 213 261 € 16 578 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
226 089 € 60 530 € 20 190 € 462 € 17 218 € 16 578 € 16 578 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
226 089€ 60 530€ 20 190€ 462€ 17 218€ 16 578€ 16 578€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
591 657€ 474 002€ 709 884€ 786 189€ 886 096€ 196 683€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
42 036 402 € 30 883 235 € 29 891 808 € 37 684 447 € 31 545 000 € 19 539 781 € 23 504 360 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
34 347 385 € 30 712 591 € 26 955 113 € 24 146 043 € 22 476 004 € 13 580 088 € 17 932 455 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
19 431 323€ 16 214 210€ 14 595 396€ 13 618 933€ 13 097 122€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 916 062€ 14 498 381€ 12 359 717€ 10 527 110€ 9 378 882€ 13 580 088€ 17 932 455€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
6 644 660€ 5 712 382€ 5 103 289€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 672 008€ 13 083 136€ 8 703 203€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
777 709€ 206 464€ 192 009€ 455 268€ 358 663€ 220 433€ 467 443€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
266 648€ -35 820€ 72 678€ 7 130€ 26 878€ 1 173€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
515 837 € 6 927 923 € 2 076 417 € 1 219 808 € 1 984 662 € 8 856 847 € 2 023 817 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 368€ 9 434€ 3 576€ 42 903€ 4 988€ 6 984€ 48 511€
073
B.V.2.
Účty v bankách
513 469€ 6 918 489€ 2 072 841€ 1 176 905€ 1 979 674€ 8 849 863€ 1 975 306€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 806 389 € 5 170 746 € 3 689 324 € 4 199 929 € 3 030 976 € 2 672 615 € 2 625 334 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
457 458€ 133 567€ 330 593€ 389 292€ 270 143€ 231 342€ 297 818€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 348 931€ 5 037 179€ 3 358 731€ 3 810 637€ 2 760 833€ 2 441 273€ 2 327 516€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
58 215 814 € 53 316 176 € 45 873 958 € 53 692 413 € 39 803 995 € 33 477 509 € 30 623 559 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
21 995 656 € 18 812 374 € 13 390 377 € 13 845 923 € 9 474 592 € 7 531 716 € 4 278 050 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 € 530 140 €
082
A.I.1
Základné imanie
530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€ 530 140€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 € 53 014 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€ 53 014€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 229 220 € 7 807 224 € 2 447 769 € 2 145 437 € 48 562 € 20 896 € 20 865 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 229 220€ 7 807 224€ 2 447 769€ 2 145 437€ 48 562€ 20 896€ 20 865€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 183 282 € 10 421 996 € 10 359 454 € 11 117 332 € 8 842 876 € 6 927 666 € 3 674 031 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
36 220 158 € 34 503 802 € 32 402 826 € 39 796 490 € 30 279 403 € 25 945 793 € 26 345 409 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 524 € 13 612 € 0 € 14 350 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 524€ 13 612€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
14 350€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
31 849 € 31 849 € 31 849 € 31 849 € 31 849 € 31 849 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
31 849€ 31 849€ 31 849€ 31 849€ 31 849€ 31 849€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
34 115 478 € 32 603 320 € 24 080 490 € 34 432 260 € 24 969 269 € 23 165 662 € 23 440 170 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
32 075 066 € 29 090 012 € 23 035 430 € 26 428 347 € 23 466 031 € 21 331 791 € 22 821 471 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 380 357€ 4 837 066€ 5 372 004€ 4 165 832€ 2 675 924€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 694 709€ 24 252 946€ 17 663 426€ 22 262 515€ 20 790 107€ 21 331 791€ 22 821 471€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 000 978€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
830 038€ 735 935€ 558 042€ 515 683€ 392 467€ 361 497€ 334 610€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
564 404€ 497 893€ 396 684€ 341 439€ 269 404€ 255 354€ 225 130€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
645 970€ 409 735€ 90 334€ 227 580€ 816 240€ 1 217 020€ 58 831€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ -131 233€ 919 211€ 25 127€ 128€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 060 307 € 1 855 021 € 8 290 487 € 5 332 381 € 5 278 285 € 2 748 282 € 2 888 866 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
317 612€ 297 184€ 250 199€ 250 049€ 118 963€ 1 023 285€ 1 621 582€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 742 695€ 1 557 837€ 8 040 288€ 5 082 332€ 5 159 322€ 1 724 997€ 1 267 284€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 023€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 80 755 € 50 000 € 50 000 € 100 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
80 755€ 50 000€ 50 000€ 100€