Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2009
31.03.2010
01.04.2009
31.03.2010
01.04.2008
31.03.2009
01.04.2007
31.03.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
34 449 778 € 35 618 128 € 38 142 859 € 36 176 403 € 31 255 941 € 18 229 883 € 13 514 974 € 17 822 738 € 35 131 083 € 17 091 470 € 21 042 991 € 30 213 769 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
954 628 € 575 315 € 395 686 € 221 569 € 107 062 € 89 578 € 165 215 € 147 150 € 197 470 € 90 552 € 143 135 € 128 958 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
416 538 € 240 574 € 86 226 € 10 500 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
238 028€ 67 246€ 86 226€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
178 510€ 173 328€ 10 500€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
538 090 € 334 741 € 309 460 € 211 069 € 107 062 € 89 578 € 165 215 € 147 150 € 197 470 € 90 552 € 143 135 € 128 958 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
123 350€ 124 820€ 123 117€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
166 502€ 184 321€ 175 035€ 95 320€ 107 062€ 89 578€ 165 215€ 147 150€ 197 470€ 90 552€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
248 238€ 25 600€ 11 308€ 115 749€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
33 460 995 € 35 015 349 € 37 728 321 € 35 934 947 € 31 126 452 € 18 120 960 € 13 325 981 € 17 644 983 € 34 906 995 € 16 989 633 € 20 351 717 € 28 260 706 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
16 342 € 23 800 € 2 342 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
16 342€ 23 800€ 2 342€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
389 026 € 350 200 € 404 749 € 591 514 € 250 692 € 37 228 € 39 514 € 18 477 € 465 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
389 026€ 350 200€ 404 749€ 591 514€ 250 692€ 37 228€ 39 514€ 18 477€ 465€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
32 270 314 € 34 047 812 € 36 972 073 € 34 108 763 € 13 409 121 € 4 490 233 € 4 259 150 € 10 130 896 € 25 142 100 € 16 362 766 € 19 449 048 € 27 523 966 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 518 529€ 20 318 066€ 21 753 529€ 18 050 405€ 12 680 990€ 3 862 740€ 3 553 951€ 148 366€ 5 148 394€ 926 610€ 180 515€ 15 474 540€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 868 992€ 956 247€ 286 017€ 249 220€ 326 915€ 13 693€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 128 565€ 11 420 528€ 15 054 519€ 15 500 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
9 306 253€ 19 545 692€ 14 335 428€ 18 878 179€ 12 040 265€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
251€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
290 047€ 1 344 192€ 155 246€ 267 339€ 723 267€ 374 091€ 365 354€ 653 251€ 399 990€ 1 093 883€ 383 021€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 463 930€ 8 779€ 8 779€ 5 002€ 4 864€ 4 182€ 12 930€ 9 333€ 48 024€ 6 845€ 7 333€ 9 161€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
801 655 € 617 337 € 351 499 € 1 234 670 € 17 466 639 € 13 593 499 € 9 050 489 € 7 490 287 € 9 762 553 € 587 353 € 884 192 € 736 275 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 076€ 3 654€ 5 055€ 8 358€ 6 555€ 7 869€ 1 296€ 948€ 3 327€ 2 962€ 8 217€ 2 689€
057
B.IV.2
Účty v bankách
800 579€ 613 683€ 346 444€ 1 226 312€ 17 460 084€ 13 585 630€ 9 049 193€ 7 489 339€ 9 759 226€ 584 391€ 875 975€ 733 586€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
34 155 € 27 464 € 18 852 € 19 887 € 22 427 € 19 345 € 23 778 € 30 605 € 26 618 € 11 285 € 548 139 € 1 824 105 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 155€ 27 464€ 18 852€ 19 887€ 22 427€ 16 621€ 21 243€ 18 702€ 26 618€ 11 285€ 16 452€ 9 626€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 724€ 2 535€ 11 903€ 0€ 0€ 531 687€ 1 814 479€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
34 449 778 € 35 618 128 € 38 142 859 € 36 176 403 € 31 255 941 € 18 229 883 € 13 514 974 € 17 822 738 € 35 131 083 € 17 091 470 € 21 042 991 € 30 213 769 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 445 577 € 17 145 313 € 24 627 896 € 18 101 776 € 13 496 382 € 9 643 242 € 8 018 116 € 8 008 100 € 8 030 580 € 5 830 850 € 5 616 084 € 7 026 290 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 199 999 € 165 970 € 165 970 €
069
A.I.1
Základné imanie
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
34 029€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 925 313 € 14 407 896 € 17 881 776 € 13 276 382 € 9 423 243 € 7 798 116 € 7 838 802 € 7 810 579 € 6 396 196 € 5 735 484 € 653 844 € 656 476 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 925 313€ 14 407 896€ 17 944 941€ 13 339 547€ 9 486 408€ 7 861 281€ 7 861 281€ 7 810 579€ 6 396 196€ 5 735 484€ 653 844€ 656 476€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-63 165€ -63 165€ -63 165€ -63 165€ -22 479€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 300 264 € 2 517 417 € 6 526 120 € 4 605 394 € 3 853 139 € 1 625 126 € -40 686 € -22 479 € 1 417 787 € -121 230 € 4 779 673 € 6 187 247 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 003 465 € 18 471 840 € 13 449 514 € 18 074 627 € 17 759 559 € 8 583 354 € 5 496 858 € 9 814 617 € 27 100 503 € 11 260 620 € 15 426 210 € 22 766 414 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 231 670 € 1 394 781 € 1 728 424 € 1 195 587 € 479 271 € 131 314 € 549 434 € 25 625 € 34 212 € 36 560 € 22 201 € 36 812 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 550€ 21 987€ 13 831€ 17 464€ 14 251€ 131 314€ 549 434€ 25 625€ 34 212€ 14 467€ 6 441€ 5 776€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 206 120€ 1 372 794€ 1 714 593€ 1 178 123€ 465 020€ 22 093€ 15 760€ 31 036€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
7 219 756 € 6 597 876 € 7 395 061 € 5 268 606 € 2 833 567 € 1 806 343 € 24 925 € 19 717 € 14 323 € 9 228 € 1 306 441 € 2 766 182 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
7 215 631€ 6 597 876€ 7 378 729€ 5 247 234€ 2 806 615€ 1 780 163€ 1 299 631€ 2 756 390€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 125€ 16 332€ 21 372€ 26 952€ 26 180€ 19 651€ 13 601€ 9 565€ 9 228€ 6 810€ 3 884€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 274€ 6 116€ 4 758€ 0€ 5 908€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
5 552 039 € 10 479 183 € 4 326 029 € 11 610 434 € 14 446 721 € 6 645 697 € 4 922 499 € 9 769 275 € 27 051 968 € 11 214 832 € 14 097 568 € 19 963 420 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 197 731€ 10 464 279€ 3 517 708€ 11 219 958€ 12 505 795€ 5 984 499€ 4 431 123€ 2 162 850€ 18 916 317€ 6 958 448€ 11 365 649€ 16 420 135€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
798 291€ 1 013 124€ 234 567€ 480 319€ 0€ 350 960€ 0€ 2 697€ 13 709€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 194€ 5 960€ 22 574€ 4 250 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
72 283€ 7 550 000€ 7 550 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
23 194€ 0€ 2 721 901€ 2 721 901€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 252€ -15€ 2 523€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 342€ 13 778€ 9 991€ 6 878€ 7 575€ 4 216€ 6 485€ 3 964€ 7 590€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1€ 6€ 1 123€ 1 745€ 805 152€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
345 910€ 383 598€ 847 904€ 399 221€ 320€ 375€ 198 389€ 9€ 5 591€ 0€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
56€ 1 125€ 33€ 40€ 58€ 46 126€ 6 138€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
736 € 975 € 65 449 € 0 € 3 287 € 21 € 0 € 0 € 697 € 421 065 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
736€ 975€ 65 449€ 0€ 3 287€ 21€ 0€ 0€ 697€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 421 065€