Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 256 102 € 2 477 097 € 1 912 331 € 1 976 517 € 5 278 413 € 7 180 169 € 3 991 443 € 3 339 287 € 2 429 807 € 2 521 493 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
226 145 € 177 954 € 162 438 € 238 042 € 161 420 € 170 263 € 155 216 € 204 502 € 128 863 € 133 118 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
226 145 € 177 954 € 162 438 € 238 042 € 161 420 € 170 263 € 155 216 € 204 502 € 128 863 € 133 118 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
226 003€ 177 954€ 162 438€ 238 042€ 161 420€ 170 263€ 155 216€ 204 502€ 128 863€ 133 118€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
142€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 013 223 € 2 280 684 € 1 736 580 € 1 721 803 € 5 092 456 € 6 992 773 € 3 832 946 € 3 121 263 € 2 297 196 € 2 386 349 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
25 € 0 € 2 045 € 547 € 0 € 64 207 € 305 001 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
25€ 0€ 2 045€ 547€ 0€ 64 207€ 305 001€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 449 € 14 277 € 49 138 € 44 465 € 51 358 € 41 253 € 92 970 € 97 745 € 114 682 € 9 074 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
12 449€ 14 277€ 49 138€ 44 465€ 51 358€ 41 253€ 92 970€ 97 745€ 114 682€ 9 074€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 000 588 € 2 264 669 € 1 601 506 € 619 851 € 5 036 606 € 6 947 179 € 3 734 777 € 3 008 780 € 2 114 629 € 2 067 781 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
294 865 € 367 872 € 333 681 € 399 851 € 406 404 € 485 474 € 350 623 € 308 636 € 114 619 € 367 781 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
294 865€ 0€ 78 217€ 20 824€ 79 293€ 23 731€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
367 872€ 333 681€ 321 634€ 385 580€ 406 181€ 326 892€ 308 636€ 114 619€ 367 781€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 670 000€ 1 855 000€ 1 265 000€ 220 000€ 4 630 000€ 6 350 000€ 3 370 000€ 2 700 000€ 2 000 000€ 1 700 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 323€ 41 356€ 2 858€ 202€ 111 645€ 14 154€ 144€ 10€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
400€ 441€ -33€ 0€ 60€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
186 € 1 738 € 85 936 € 1 057 462 € 4 492 € 2 296 € 4 652 € 14 738 € 3 678 € 4 493 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 738€ 995€ 992€ 1 121€ 1 223€ 1 506€ 783€ 912€ 886€
073
B.V.2.
Účty v bankách
186€ 0€ 84 941€ 1 056 470€ 3 371€ 1 073€ 3 146€ 13 955€ 2 766€ 3 607€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 734 € 18 459 € 13 313 € 16 672 € 24 537 € 17 133 € 3 281 € 13 522 € 3 748 € 2 026 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 467€ 7 140€ 567€ 1 880€ 5 950€ 654€ 881€ 7 227€ 3 748€ 2 025€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 267€ 11 319€ 12 746€ 14 792€ 18 587€ 16 479€ 2 400€ 6 295€ 1€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 256 102 € 2 477 097 € 1 912 331 € 1 976 517 € 5 278 413 € 7 180 169 € 3 991 443 € 3 339 287 € 2 429 807 € 2 521 493 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 790 623 € 1 623 662 € 1 220 601 € 840 599 € 427 105 € 2 966 592 € 2 485 648 € 1 752 158 € 954 974 € 498 409 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€ 570 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 046 358 € 643 298 € 263 296 € -150 198 € -560 711 € 1 908 345 € 1 174 855 € 377 671 € -78 893 € -215 023 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 769 197€ 1 366 137€ 986 135€ 572 641€ 162 128€ 2 631 184€ 1 897 694€ 1 100 510€ 643 946€ 507 816€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-722 839€ -722 839€ -722 839€ -722 839€ -722 839€ -722 839€ -722 839€ -722 839€ -722 839€ -722 839€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
166 962 € 403 061 € 380 002 € 413 494 € 410 513 € 480 944 € 733 490 € 797 184 € 456 564 € 136 129 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 465 479 € 853 435 € 691 730 € 1 135 918 € 4 851 308 € 4 213 577 € 1 505 795 € 1 587 129 € 1 474 833 € 2 023 084 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 302 € 1 355 € 1 029 € 876 € 497 € 255 € 381 € 530 € 502 € 1 189 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 302€ 1 355€ 1 029€ 876€ 497€ 255€ 381€ 530€ 502€ 1 189€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
28 500 € 66 262 € 240 953 € 254 877 € 242 423 € 204 128 € 440 580 € 412 800 € 525 303 € 59 145 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
28 500€ 66 262€ 240 953€ 254 877€ 242 423€ 204 128€ 440 580€ 412 800€ 525 303€ 59 145€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
406 862 € 243 521 € 411 964 € 843 427 € 971 786 € 901 775 € 877 505 € 530 929 € 754 802 € 1 912 793 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
321 064 € 151 421 € 268 180 € 434 702 € 496 860 € 670 704 € 547 220 € 243 635 € 384 162 € 1 686 756 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 17 103€ 72 036€ 39 291€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
321 064€ 151 421€ 268 180€ 434 702€ 479 757€ 598 667€ 507 929€ 243 635€ 384 162€ 1 686 756€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 427€ 4 914€ 7 847€ 13 768€ 10 043€ 9 635€ 19 501€ 7 251€ 7 229€ 8 030€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 462€ 3 709€ 5 785€ 10 229€ 7 938€ 7 596€ 9 881€ 6 783€ 8 906€ 6 522€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
64 909€ 83 477€ 130 152€ 384 728€ 456 945€ 213 840€ 298 531€ 270 779€ 353 489€ 210 424€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 2 372€ 2 481€ 1 016€ 1 061€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
36 555 € 26 043 € 37 784 € 36 738 € 30 941 € 29 127 € 25 756 € 414 349 € 35 337 € 35 860 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 625€ 16 049€ 14 834€ 14 706€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
36 555€ 6 418€ 37 784€ 36 738€ 14 892€ 14 293€ 11 050€ 414 349€ 35 337€ 35 860€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
992 260€ 516 254€ 3 605 661€ 3 078 292€ 161 573€ 228 521€ 158 889€ 14 097€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé