Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.08.2021
31.07.2022
01.08.2020
31.07.2021
01.08.2019
31.07.2020
01.08.2018
31.07.2019
01.01.2018
30.07.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 680 246 000 € 4 613 402 000 € 5 019 401 000 € 4 793 565 000 € 4 506 863 000 € 4 761 327 000 € 4 997 340 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 358 889 000 € 4 488 080 000 € 4 615 870 000 € 4 192 618 000 € 4 275 997 000 € 4 332 915 000 € 4 405 802 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 583 000 € 2 620 000 € 3 780 000 € 2 527 000 € 3 026 000 € 3 487 000 € 4 389 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 560 000€ 1 446 000€ 1 916 000€ 2 447 000€ 2 974 000€ 3 387 000€ 4 168 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 520 000€ 982 000€ 1 291 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
113 000€ 106 000€ 6 000€ 8 000€ 14 000€ 11 000€ 13 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
390 000€ 86 000€ 567 000€ 72 000€ 38 000€ 89 000€ 208 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 348 611 000 € 4 461 267 000 € 4 575 460 000 € 4 150 389 000 € 4 211 639 000 € 4 271 201 000 € 4 393 147 000 €
012
A.II.1
Pozemky
54 541 000€ 55 519 000€ 57 540 000€ 59 224 000€ 60 434 000€ 62 277 000€ 63 294 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 129 000€ 4 335 000€ 4 016 000€ 5 209 000€ 6 467 000€ 7 091 000€ 8 453 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 171 338 000€ 4 301 105 000€ 4 439 437 000€ 3 994 692 000€ 4 117 237 000€ 4 189 283 000€ 4 314 300 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
118 603 000€ 100 308 000€ 74 467 000€ 91 264 000€ 27 501 000€ 12 550 000€ 7 100 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 695 000 € 24 193 000 € 36 630 000 € 39 702 000 € 61 332 000 € 58 227 000 € 8 266 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 695 000€ 6 607 000€ 6 607 000€ 6 607 000€ 6 607 000€ 6 607 000€ 6 607 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 82 000€ 54 000€ 52 000€ 26 000€ 25 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 17 586 000€ 29 941 000€ 33 041 000€ 54 673 000€ 51 594 000€ 1 634 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
321 357 000 € 125 237 000 € 403 531 000 € 600 947 000 € 230 866 000 € 428 412 000 € 591 538 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 640 000 € 11 830 000 € 9 910 000 € 13 463 000 € 15 414 000 € 29 193 000 € 26 807 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
63 984 000 € 54 481 000 € 279 778 000 € 414 590 000 € 138 701 000 € 325 056 000 € 460 462 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
32 018 000 € 28 725 000 € 52 798 000 € 52 446 000 € 44 698 000 € 38 880 000 € 45 335 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 8 296 000€ 0€ 0€ 7 410 000€ 6 172 000€ 39 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 44 133 000€ 30 563 000€ 1 014 000€ 2 762 000€ 11 209 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
31 966 000€ 17 460 000€ 182 847 000€ 331 581 000€ 85 579 000€ 277 242 000€ 403 879 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
232 733 000 € 58 926 000 € 113 843 000 € 172 894 000 € 76 751 000 € 74 163 000 € 104 269 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 85 000 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 680 246 000 € 4 613 402 000 € 5 019 401 000 € 4 793 565 000 € 4 506 863 000 € 4 761 327 000 € 4 997 340 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 716 534 000 € 2 281 612 000 € 2 573 113 000 € 2 251 450 000 € 2 106 391 000 € 2 357 596 000 € 2 609 771 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 € 282 929 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€ 282 929 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ -1 367 000€ 3 144 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
-720 930 000 € -96 041 000 € 50 825 000 € 40 394 000 € 30 468 000 € 56 586 000 € 56 586 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
-720 930 000€ -96 041 000€ 50 825 000€ 40 394 000€ 30 468 000€ 56 586 000€ 56 586 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 704 848 000 € 1 760 825 000 € 1 820 486 000 € 1 497 745 000 € 1 541 772 000 € 1 567 945 000 € 1 615 827 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 704 848 000€ 1 760 825 000€ 1 820 486 000€ 1 497 745 000€ 1 541 772 000€ 1 567 945 000€ 1 615 827 000€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
449 687 000 € 333 899 000 € 418 873 000 € 430 382 000 € 251 222 000 € 451 503 000 € 651 285 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
449 687 000€ 333 899 000€ 418 873 000€ 430 382 000€ 251 222 000€ 451 503 000€ 651 285 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 905 827 000 € 2 273 518 000 € 2 387 611 000 € 2 483 419 000 € 2 338 439 000 € 2 341 541 000 € 2 380 713 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 967 663 000 € 2 011 162 000 € 2 072 650 000 € 2 210 376 000 € 2 195 443 000 € 2 215 137 000 € 2 233 053 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
233 211 000€ 84 449 000€ 77 523 000€ 75 443 000€ 39 813 000€ 24 669 000€ 19 720 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
997 031 000€ 996 447 000€ 995 903 000€ 1 240 471 000€ 1 241 170 000€ 1 260 311 000€ 1 260 969 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
737 421 000€ 930 266 000€ 999 224 000€ 894 462 000€ 914 460 000€ 930 157 000€ 952 364 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
11 192 000 € 10 475 000 € 10 712 000 € 10 846 000 € 11 664 000 € 11 303 000 € 10 997 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
11 192 000€ 10 475 000€ 10 712 000€ 10 846 000€ 11 664 000€ 11 303 000€ 10 997 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
47 000 000€ 65 000 000€ 65 000 000€ 139 983 000€ 74 972 000€ 74 966 000€ 74 955 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
861 097 000 € 186 327 000 € 164 041 000 € 121 999 000 € 55 760 000 € 38 953 000 € 61 526 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
53 803 000 € 27 264 000 € 12 237 000 € 12 857 000 € 12 088 000 € 11 401 000 € 19 077 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 956 000€ 2 633 000€ 3 206 000€ 3 505 000€ 3 215 000€ 4 011 000€ 5 000 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 648 000€ 5 202 000€ 2 013 000€ 2 156 000€ 1 753 000€ 2 670 000€ 2 738 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 574 000€ 0€ 66 926 000€ 62 712 000€ 0€ 15 627 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
678 196 000€ 114 339 000€ 8 698 000€ 354 000€ 22 273 000€ 4 491 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
115 920 000€ 36 889 000€ 70 961 000€ 40 415 000€ 16 431 000€ 16 380 000€ 19 084 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
847 000 € 542 000 € 138 000 € 149 000 € 535 000 € 1 125 000 € 126 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
847 000€ 542 000€ 138 000€ 149 000€ 535 000€ 1 125 000€ 126 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 028 000€ 12 000€ 75 070 000€ 66 000€ 65 000€ 57 000€ 56 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
57 885 000 € 58 272 000 € 58 677 000 € 58 696 000 € 62 033 000 € 62 190 000 € 6 856 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
57 885 000€ 58 272 000€ 58 677 000€ 58 696 000€ 62 033 000€ 62 190 000€ 6 856 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé