Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP - distribúcia, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.08.2022
31.07.2023
01.08.2021
31.07.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 897 766 000 € 4 520 484 000 € 4 568 255 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 183 115 000 € 3 710 851 000 € 3 820 827 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
10 387 000 € 10 413 000 € 10 928 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
487 000€ 554 000€ 501 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
9 530 000€ 9 761 000€ 10 073 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
370 000€ 98 000€ 354 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 171 728 000 € 3 699 438 000 € 3 808 899 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 108 917 000€ 3 637 072 000€ 3 754 620 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 380 000€ 2 375 000€ 1 799 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
28 693 000€ 28 901 000€ 27 093 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
30 738 000€ 31 090 000€ 25 387 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
587 144 000 € 539 388 000 € 650 345 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
205 631 000 € 129 996 000 € 129 177 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
44 601 000 € 161 668 000 € 309 246 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
490 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
3 337 000€ 328 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
40 774 000€ 161 340 000€ 309 246 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
336 912 000 € 247 724 000 € 211 922 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
127 507 000 € 270 245 000 € 97 083 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 897 766 000 € 4 520 484 000 € 4 568 255 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 328 084 000 € 3 036 909 000 € 3 019 501 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 200 000 000 € 1 200 000 000 € 1 200 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 200 000 000€ 1 200 000 000€ 1 200 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
294 762 000 € 292 220 000 € 288 529 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 650 990 000 € 1 261 104 000 € 1 310 303 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
182 332 000 € 283 585 000 € 220 669 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
182 332 000€ 283 585 000€ 220 669 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 532 866 000 € 1 454 602 000 € 1 531 831 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 388 872 000 € 1 263 482 000 € 1 282 503 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
497 745 000€ 497 391 000€ 497 050 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
24 148 000€ 23 585 000€ 22 645 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
866 979 000€ 742 506 000€ 762 808 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
4 116 000 € 4 565 000 € 5 298 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
4 116 000€ 4 565 000€ 5 298 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
87 020 000€ 86 679 000€ 136 657 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
52 448 000 € 99 529 000 € 106 909 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
27 268 000 € 64 259 000 € 66 191 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 322 000€ 6 772 000€ 7 126 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 639 000€ 15 427 000€ 10 573 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 3 774 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 219 000€ 13 071 000€ 19 245 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
410 000 € 347 000 € 464 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
410 000€ 347 000€ 464 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
36 816 000 € 28 973 000 € 16 923 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
36 816 000€ 28 973 000€ 16 923 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé