Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SPP - distribúcia, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.08.2022
31.07.2023
01.08.2021
31.07.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
482 859 000 € 481 863 000 € 456 012 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
397 097 000€ 398 005 000€ 417 304 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
10 922 000€ 10 317 000€ 10 707 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
65 000€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
74 775 000€ 73 541 000€ 28 001 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
310 731 000 € 294 008 000 € 278 098 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
34 754 000€ 26 904 000€ 12 766 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
53 248 000€ 50 606 000€ 48 071 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
54 597 000 € 49 605 000 € 49 770 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
38 114 000€ 34 634 000€ 34 740 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 317 000€ 11 945 000€ 12 262 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 166 000€ 3 026 000€ 2 768 000€
20
F.
Dane a poplatky
292 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
167 645 000€ 165 564 000€ 167 480 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
117 000€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
51 000€ 1 329 000€ 11 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
172 128 000 € 187 855 000 € 177 914 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
320 017 000 € 330 812 000 € 367 174 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 552 000 € 2 299 000 € 2 002 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 736 000 € 2 066 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
816 000€ 233 000€ 2 002 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 718 000 € 7 908 000 € 15 999 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 718 000 € 7 234 000 € 15 728 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 674 000€ 271 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 834 000 € -5 609 000 € -13 997 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
173 962 000 € 182 246 000 € 163 917 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
40 524 000 € 46 937 000 € 42 325 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
55 184 000€ 57 347 000€ 67 546 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-14 660 000€ -10 410 000€ -25 221 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
133 438 000 € 135 309 000 € 121 592 000 €