Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

YURA Corporation Slovakia, s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
139 951 305 € 143 034 075 € 109 296 596 € 116 564 722 € 105 517 363 € 118 989 972 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 442 274 € 11 232 479 € 11 393 343 € 11 222 818 € 12 009 551 € 12 811 540 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
303 901 € 407 454 € 375 082 € 412 220 € 581 607 € 732 553 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
303 901€ 407 454€ 375 082€ 412 220€ 581 607€ 732 553€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 821 418 € 9 508 070 € 9 701 306 € 9 493 643 € 10 110 989 € 10 762 032 €
012
A.II.1
Pozemky
652 164€ 661 514€ 661 514€ 661 514€ 661 514€ 647 414€
013
A.II.2
Stavby
5 920 888€ 6 226 199€ 6 478 208€ 6 633 880€ 6 871 948€ 7 078 349€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 235 692€ 2 571 198€ 2 534 315€ 2 198 250€ 2 532 998€ 3 024 701€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 674€ 49 159€ 27 268€ 0€ 44 529€ 11 568€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 € 1 316 955 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€ 1 316 955€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
129 346 375 € 131 636 817 € 97 702 066 € 105 168 046 € 93 350 689 € 106 042 346 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
56 321 534 € 51 686 514 € 30 892 990 € 27 652 694 € 31 197 791 € 33 366 964 €
035
B.I.1
Materiál
32 132 302€ 28 116 781€ 20 718 360€ 16 234 271€ 18 634 437€ 22 394 965€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 240 337€ 4 056 263€ 1 998 594€ 2 415 357€ 2 602 692€ 2 167 343€
037
B.I.3
Výrobky
16 569 928€ 15 745 397€ 6 057 931€ 7 063 584€ 8 795 287€ 7 662 577€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 378 967€ 3 768 073€ 2 118 104€ 1 939 482€ 1 165 375€ 1 142 079€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 039 155 € 1 964 844 € 1 040 518 € 1 298 227 € 484 164 € 719 243 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 039 155€ 1 964 844€ 1 040 518€ 1 298 227€ 484 164€ 719 243€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
62 248 156 € 73 648 647 € 51 530 079 € 59 880 023 € 45 621 007 € 37 382 710 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
35 598 335 € 42 351 082 € 28 712 915 € 49 233 471 € 31 357 758 € 30 030 246 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
35 598 335€ 42 351 082€ 28 712 915€ 49 233 471€ 31 357 758€ 30 030 246€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
16 500 000€ 16 500 000€ 14 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 076 062€ 14 725 623€ 8 744 493€ 9 885 998€ 13 421 124€ 6 905 190€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
73 759€ 71 942€ 72 671€ 760 554€ 842 125€ 447 274€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 737 530 € 4 336 812 € 14 238 479 € 16 337 102 € 16 047 727 € 34 573 429 €
072
B.V.1.
Peniaze
731€ 5 222€ 543€ 2 835€ 276€ 381€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 736 799€ 4 331 591€ 14 237 936€ 16 334 267€ 16 047 451€ 34 573 048€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
162 655 € 164 779 € 201 188 € 173 858 € 157 123 € 136 086 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
89 597€ 91 940€ 131 188€ 103 666€ 86 931€ 66 021€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
73 058€ 72 839€ 70 000€ 70 192€ 70 192€ 70 065€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
139 951 305 € 143 034 075 € 109 296 596 € 116 564 722 € 105 517 363 € 118 989 972 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 121 042 € 10 426 272 € 23 803 500 € 23 113 725 € 26 663 957 € 27 356 551 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 € 9 322 512 €
082
A.I.1
Základné imanie
9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€ 9 322 512€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 104 423€ 104 423€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 036 674 € 1 036 674 € 1 036 674 € 1 036 674 € 932 251 € 932 251 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 036 674€ 1 036 674€ 1 036 674€ 1 036 674€ 932 251€ 932 251€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-8 238 144 € 67 086 € 13 444 314 € 12 754 539 € 16 304 771 € 16 997 365 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-8 238 144€ 67 086€ 13 444 314€ 12 754 539€ 16 304 771€ 16 997 365€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
137 830 264 € 132 593 040 € 85 493 097 € 93 313 558 € 78 717 787 € 91 626 223 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
93 324 € 96 273 € 99 201 € 94 874 € 87 296 € 80 525 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
93 324€ 96 273€ 99 201€ 94 874€ 87 296€ 80 525€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 340 951 € 1 539 797 € 1 532 008 € 1 381 114 € 1 211 119 € 816 221 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 340 951€ 1 539 797€ 1 532 008€ 1 381 114€ 1 211 119€ 816 221€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
117 845 705 € 125 604 899 € 74 305 746 € 91 702 591 € 77 254 356 € 90 379 668 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
116 110 720 € 122 750 166 € 71 183 946 € 88 672 755 € 74 525 512 € 83 858 468 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 708 480€ 1 459 032€ 1 846 775€ 1 836 231€ 1 538 443€ 1 850 938€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 1 000 785€ 907 960€ 842 928€ 883 974€ 705 248€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 371 063€ 336 266€ 307 079€ 268 472€ 3 924 145€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
26 505€ 23 853€ 30 799€ 43 598€ 37 955€ 40 869€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 020 386 € 5 352 071 € 120 919 € 134 979 € 165 016 € 349 809 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 020 386€ 5 352 071€ 120 919€ 134 979€ 165 016€ 349 809€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 529 898€ 0€ 9 435 223€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 14 764 € 0 € 137 440 € 135 619 € 7 198 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 14 764€ 0€ 137 440€ 135 619€ 7 198€