Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 543 273 000 € 1 496 564 000 € 1 250 496 000 € 984 870 000 € 1 013 941 000 € 1 031 398 000 € 938 103 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 095 918 000 € 1 016 577 000 € 919 879 000 € 903 895 000 € 932 299 000 € 974 047 000 € 862 044 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
24 438 000 € 19 582 000 € 13 951 000 € 10 910 000 € 9 226 000 € 11 014 000 € 10 913 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
15 403 000€ 5 604 000€ 6 754 000€ 4 822 000€ 6 928 000€ 9 692 000€ 8 328 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 027 000€ 13 978 000€ 7 197 000€ 6 088 000€ 2 298 000€ 1 322 000€ 2 585 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
8 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 063 489 000 € 988 779 000 € 898 795 000 € 886 434 000 € 916 055 000 € 957 061 000 € 846 061 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
53 674 000€ 49 914 000€ 48 631 000€ 41 324 000€ 41 646 000€ 43 447 000€ 50 362 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
863 475 000€ 789 721 000€ 789 574 000€ 808 421 000€ 845 661 000€ 874 040 000€ 749 177 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
67 913 000€ 73 388 000€ 1 706 000€ 5 985 000€ 6 136 000€ 6 051 000€ 6 029 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 388 000€ 41 200 000€ 26 808 000€ 20 365 000€ 20 126 000€ 33 523 000€ 27 339 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
40 039 000€ 34 556 000€ 32 076 000€ 10 339 000€ 2 486 000€ 0€ 13 154 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 991 000 € 8 216 000 € 7 133 000 € 6 551 000 € 7 018 000 € 5 972 000 € 5 070 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
5 648 000€ 5 616 000€ 5 409 000€ 5 209 000€ 5 676 000€ 5 626 000€ 5 070 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 343 000€ 2 600 000€ 1 724 000€ 1 342 000€ 1 342 000€ 346 000€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
447 242 000 € 479 987 000 € 330 617 000 € 80 975 000 € 81 642 000 € 57 351 000 € 76 059 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 311 000 € 16 059 000 € 17 119 000 € 11 806 000 € 10 090 000 € 8 481 000 € 8 759 000 €
035
B.I.1
Materiál
17 311 000€ 16 059 000€ 17 119 000€ 11 806 000€ 10 090 000€ 8 481 000€ 8 759 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
178 000 € 260 000 € 886 000 € 746 000 € 805 000 € 519 000 € 656 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
52 000 € 134 000 € 580 000 € 619 000 € 576 000 € 510 000 € 418 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
126 000€ 126 000€ 306 000€ 127 000€ 229 000€ 9 000€ 238 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
427 770 000 € 460 425 000 € 309 096 000 € 65 001 000 € 69 808 000 € 47 513 000 € 42 674 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
22 791 000 € 24 917 000 € 26 226 000 € 30 611 000 € 25 441 000 € 31 893 000 € 42 674 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
276 924 000€ 331 420 000€ 207 384 000€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
128 055 000€ 104 088 000€ 75 486 000€ 34 390 000€ 44 367 000€ 15 620 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 983 000 € 3 243 000 € 3 516 000 € 3 422 000 € 939 000 € 838 000 € 23 970 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
239 000€ 218 000€ 217 000€ 214 000€ 216 000€ 249 000€ 219 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 744 000€ 3 025 000€ 3 299 000€ 3 208 000€ 723 000€ 589 000€ 23 751 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
113 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 543 273 000 € 1 496 564 000 € 1 250 496 000 € 984 870 000 € 1 013 941 000 € 1 031 398 000 € 938 103 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
185 715 000 € 174 899 000 € 177 636 000 € 139 726 000 € 143 487 000 € 149 165 000 € 154 404 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 € 212 441 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€ 212 441 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€ -33 622 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
27 858 000 € 27 856 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 € 24 118 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
27 858 000€ 27 856 000€ 24 118 000€ 24 118 000€ 24 118 000€ 24 118 000€ 24 118 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-1 346 000 € -1 572 000 € 19 000 € -515 000 € -799 000 € -273 000 € -923 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-1 346 000€ -1 572 000€ 19 000€ -515 000€ -799 000€ -273 000€ -923 000€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-30 206 000 € -30 232 000 € -62 696 000 € -58 651 000 € -53 499 000 € -47 610 000 € -41 231 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 206 000€ -30 232 000€ -62 696 000€ -58 651 000€ -53 499 000€ -47 610 000€ -41 231 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 590 000 € 28 000 € 37 376 000 € -4 045 000 € -5 152 000 € -5 889 000 € -6 379 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 324 543 000 € 1 291 890 000 € 1 043 141 000 € 815 054 000 € 840 255 000 € 439 738 000 € 515 865 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
714 344 000 € 755 184 000 € 599 761 000 € 409 925 000 € 438 028 000 € 79 378 000 € 87 243 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 24 106 000€ 24 106 000€ 24 106 000€ 46 706 000€ 54 706 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
642 539 000€ 680 400 000€ 560 893 000€ 365 018 000€ 386 905 000€ 0€ 1 509 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
55 000€ 84 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
62 799 000€ 67 881 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 9 403 000€ 14 090 000€ 18 791 000€ 23 358 000€ 20 342 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
9 006 000€ 6 903 000€ 5 359 000€ 6 711 000€ 8 226 000€ 9 259 000€ 10 602 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
17 526 000 € 16 951 000 € 15 156 000 € 15 504 000 € 15 266 000 € 14 113 000 € 19 934 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
17 526 000€ 16 951 000€ 15 156 000€ 15 504 000€ 15 266 000€ 14 113 000€ 19 934 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
305 649 000€ 286 666 000€ 286 253 000€ 254 354 000€ 207 490 000€ 184 803 000€ 121 095 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
111 671 000 € 65 816 000 € 53 056 000 € 44 826 000 € 73 173 000 € 70 202 000 € 146 848 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
103 245 000 € 57 205 000 € 52 218 000 € 44 056 000 € 49 842 000 € 61 541 000 € 116 229 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 22 600 000€ 8 000 000€ 30 000 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
913 000€ 958 000€ 838 000€ 770 000€ 731 000€ 661 000€ 619 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 513 000€ 7 653 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 984 000 € 19 274 000 € 19 067 000 € 19 068 000 € 18 848 000 € 18 959 000 € 25 315 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 984 000€ 19 274 000€ 19 067 000€ 19 068 000€ 18 848 000€ 18 959 000€ 25 315 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
173 369 000€ 123 893 000€ 69 848 000€ 71 377 000€ 87 450 000€ 72 283 000€ 115 430 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 24 106 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
33 015 000 € 29 775 000 € 29 719 000 € 30 090 000 € 30 199 000 € 442 495 000 € 267 834 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
33 015 000€ 29 775 000€ 29 719 000€ 30 090 000€ 30 199 000€ 28 529 000€ 18 319 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
413 966 000€ 249 515 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé