Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
61 082 000 € 110 060 000 € 104 345 000 € 102 446 000 € 90 635 000 € 316 109 000 € 322 675 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
61 082 000€ 110 060 000€ 104 345 000€ 102 446 000€ 90 635 000€ 316 109 000€ 322 675 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
182 986 000 € 197 214 000 € 197 784 000 € 188 710 000 € 178 683 000 € 174 242 000 € 176 696 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
65 897 000€ 74 801 000€ 69 059 000€ 64 266 000€ 61 819 000€ 66 064 000€ 62 649 000€
10
B.2
Služby
117 089 000€ 122 413 000€ 128 725 000€ 124 444 000€ 116 864 000€ 108 178 000€ 114 047 000€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-121 904 000 € -87 154 000 € -93 439 000 € -86 264 000 € -88 048 000 € 141 867 000 € 145 979 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
129 588 000 € 123 425 000 € 114 502 000 € 106 220 000 € 101 835 000 € 97 636 000 € 90 409 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
91 367 000€ 87 012 000€ 80 431 000€ 74 875 000€ 72 099 000€ 68 981 000€ 64 019 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
38 221 000€ 36 413 000€ 34 071 000€ 31 345 000€ 29 736 000€ 28 655 000€ 26 390 000€
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
119 325 000€ 109 240 000€ 89 548 000€ 86 625 000€ 85 970 000€ 86 649 000€ 68 521 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
197 000€ 306 000€ 335 000€ 476 000€ 294 000€ 382 000€ 437 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
386 761 000€ 326 173 000€ 336 580 000€ 277 097 000€ 273 240 000€ 41 619 000€ 13 953 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 482 000€ 3 995 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
16 141 000 € 6 660 000 € 39 426 000 € -1 536 000 € -2 319 000 € -3 899 000 € -2 556 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
49 000 € 45 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 16 000€ 4 000€ 16 000€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
7 000€ 0€ 111 000€ 193 000€ 1 296 000€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
43 000€ 46 000€ 48 000€ 61 000€ 70 000€ 9 000€ 0€
39
N
Nákladové úroky
3 101 000€ 3 532 000€ 3 315 000€ 3 251 000€ 3 427 000€ 3 487 000€ 3 879 000€
40
XI.
Kurzové zisky
16 000€ 195 000€ 186 000€ 0€ 41 000€ 546 000€ 95 000€
41
O
Kurzové straty
0€ 479 000€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 000€ 1 000€ 3 000€ 0€ 1 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 046 000€ 1 428 000€ 477 000€ 407 000€ 333 000€ 388 000€ 644 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-4 046 000 € -4 658 000 € -3 553 000 € -4 059 000 € -3 757 000 € -3 513 000 € -5 723 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
12 095 000 € 2 002 000 € 35 873 000 € -5 595 000 € -6 076 000 € -7 412 000 € -8 279 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 505 000 € 1 974 000 € -1 503 000 € -1 550 000 € -924 000 € -1 523 000 € -1 900 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
0€ 0€ 3 000€ 3 000€ 4 000€ 3 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 505 000€ 1 974 000€ -1 503 000€ -1 553 000€ -927 000€ -1 527 000€ -1 903 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
10 590 000 € 28 000 € 37 376 000 € -4 045 000 € -5 152 000 € -5 889 000 € -6 379 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
12 095 000 € 2 002 000 € 35 873 000 € -5 595 000 € -6 076 000 € -7 412 000 € -8 279 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
10 590 000 € 28 000 € 37 376 000 € -4 045 000 € -5 152 000 € -5 889 000 € -6 379 000 €