Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
448 040 000 € 436 539 000 € 441 260 000 € 380 019 000 € 364 169 000 € 358 110 000 € 337 065 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
61 082 000€ 110 060 000€ 104 345 000€ 102 446 000€ 90 635 000€ 316 109 000€ 322 675 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
197 000€ 306 000€ 335 000€ 476 000€ 294 000€ 382 000€ 437 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
386 761 000€ 326 173 000€ 336 580 000€ 277 097 000€ 273 240 000€ 41 619 000€ 13 953 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
431 899 000 € 429 879 000 € 401 834 000 € 381 555 000 € 366 488 000 € 362 009 000 € 339 621 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
65 897 000€ 74 801 000€ 69 059 000€ 64 266 000€ 61 819 000€ 66 064 000€ 62 649 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
117 089 000€ 122 413 000€ 128 725 000€ 124 444 000€ 116 864 000€ 108 178 000€ 114 047 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
129 588 000 € 123 425 000 € 114 502 000 € 106 220 000 € 101 835 000 € 97 636 000 € 90 409 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
91 367 000€ 87 012 000€ 80 431 000€ 74 875 000€ 72 099 000€ 68 981 000€ 64 019 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
38 221 000€ 36 413 000€ 34 071 000€ 31 345 000€ 29 736 000€ 28 655 000€ 26 390 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
119 325 000€ 109 240 000€ 89 548 000€ 86 625 000€ 85 970 000€ 86 649 000€ 68 521 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 482 000€ 3 995 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
16 141 000 € 6 660 000 € 39 426 000 € -1 536 000 € -2 319 000 € -3 899 000 € -2 556 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-121 904 000 € -87 154 000 € -93 439 000 € -86 264 000 € -88 048 000 € 141 867 000 € 145 979 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
108 000 € 302 000 € 239 000 € 78 000 € 114 000 € 555 000 € 96 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
49 000 € 45 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
43 000 € 46 000 € 48 000 € 61 000 € 70 000 € 9 000 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
16 000€ 195 000€ 186 000€ 0€ 41 000€ 546 000€ 95 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 16 000€ 4 000€ 16 000€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 000€ 1 000€ 3 000€ 0€ 1 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 154 000 € 4 960 000 € 3 792 000 € 4 137 000 € 3 871 000 € 4 068 000 € 5 819 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 101 000 € 3 532 000 € 3 315 000 € 3 251 000 € 3 427 000 € 3 487 000 € 3 879 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
0€ 479 000€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
7 000€ 0€ 111 000€ 193 000€ 1 296 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 046 000€ 1 428 000€ 477 000€ 407 000€ 333 000€ 388 000€ 644 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 046 000 € -4 658 000 € -3 553 000 € -4 059 000 € -3 757 000 € -3 513 000 € -5 723 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 095 000 € 2 002 000 € 35 873 000 € -5 595 000 € -6 076 000 € -7 412 000 € -8 279 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 505 000 € 1 974 000 € -1 503 000 € -1 550 000 € -924 000 € -1 523 000 € -1 900 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 3 000€ 3 000€ 4 000€ 3 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 505 000€ 1 974 000€ -1 503 000€ -1 553 000€ -927 000€ -1 527 000€ -1 903 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 590 000 € 28 000 € 37 376 000 € -4 045 000 € -5 152 000 € -5 889 000 € -6 379 000 €