Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 590 376 € 14 281 878 € 10 420 639 € 8 112 316 € 7 939 075 € 8 355 560 € 7 167 451 € 7 085 187 € 7 135 749 € 7 161 405 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 614 605 € 11 641 151 € 8 538 708 € 6 639 583 € 6 008 987 € 6 011 033 € 5 409 941 € 5 751 329 € 5 824 983 € 5 677 094 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
24 878 € 37 878 € 34 639 € 41 245 € 38 638 € 29 634 € 26 469 € 24 838 € 14 435 € 48 079 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
4 754€ 12 266€ 19 504€ 25 499€ 17 204€ 8 529€ 14 340€ 10 660€ 3 947€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
13 450€ 18 754€ 7 833€ 146€ 2 196€ 5 180€ 29 136€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 183€ 627€ 1 071€ 1 515€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 674€ 6 675€ 6 675€ 14 675€ 19 919€ 21 105€ 11 983€ 11 982€ 5 308€ 18 943€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 589 727 € 11 603 273 € 8 504 069 € 6 598 338 € 5 970 349 € 5 981 399 € 5 383 472 € 5 726 491 € 5 810 548 € 5 629 015 €
012
A.II.1
Pozemky
510 461€ 510 461€ 510 461€ 510 461€ 510 461€ 510 461€ 510 461€ 510 461€ 510 461€ 510 461€
013
A.II.2
Stavby
6 877 742€ 7 180 300€ 3 478 248€ 3 571 501€ 3 569 912€ 3 693 407€ 3 829 747€ 3 959 395€ 4 095 506€ 2 519 234€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 107 409€ 3 806 895€ 4 442 118€ 2 408 949€ 1 688 239€ 901 492€ 919 285€ 1 167 577€ 1 117 555€ 2 171 927€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 006€ 6 419€ 5 201€ 4 733€ 5 388€ 4 508€ 6 903€ 3 462€ 1 430€ 9 587€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
60 909€ 64 269€ 53 641€ 63 522€ 149 789€ 871 531€ 117 076€ 85 596€ 85 596€ 417 806€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
24 200€ 34 929€ 14 400€ 39 172€ 46 560€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 860 883 € 2 566 410 € 1 774 867 € 1 416 785 € 1 884 090 € 2 244 009 € 1 603 888 € 1 259 529 € 1 197 138 € 1 167 591 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
309 021 € 293 340 € 252 253 € 228 262 € 131 073 € 84 340 € 56 053 € 88 237 € 69 089 € 93 509 €
035
B.I.1
Materiál
206 288€ 190 607€ 149 520€ 147 694€ 103 975€ 84 340€ 56 053€ 88 237€ 69 089€ 93 509€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
102 733€ 102 733€ 102 733€ 80 568€ 27 098€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€ 66€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
899 298 € 846 155 € 1 028 727 € 660 415 € 615 258 € 1 017 766 € 736 861 € 863 614 € 843 292 € 662 862 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
756 831 € 811 847 € 902 228 € 534 438 € 447 314 € 910 165 € 721 806 € 832 955 € 781 587 € 630 149 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
756 831€ 811 847€ 902 228€ 534 438€ 447 314€ 910 165€ 721 806€ 832 955€ 781 587€ 630 149€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 723€ 0€ 0€ 220€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
140 744€ 34 308€ 126 499€ 125 977€ 167 944€ 107 601€ 15 055€ 30 659€ 61 705€ 32 493€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 652 498 € 1 426 849 € 493 821 € 528 042 € 1 137 693 € 1 141 837 € 810 908 € 307 612 € 284 691 € 411 154 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 522€ 4 288€ 8 339€ 7 876€ 5 334€ 7 235€ 10 743€ 13 479€ 8 222€ 5 593€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 649 976€ 1 422 561€ 485 482€ 520 166€ 1 132 359€ 1 134 602€ 800 165€ 294 133€ 276 469€ 405 561€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
114 888 € 74 317 € 107 064 € 55 948 € 45 998 € 100 518 € 153 622 € 74 329 € 113 628 € 316 720 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 173€ 2 173€ 2 210€ 63€ 1 830€ 3 597€ 2 562€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
38 353€ 36 788€ 26 983€ 25 909€ 26 029€ 23 530€ 23 608€ 26 721€ 18 415€ 25 188€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
74 362€ 35 356€ 77 871€ 29 976€ 18 139€ 73 391€ 130 014€ 45 046€ 95 213€ 291 532€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 590 376 € 14 281 878 € 10 420 639 € 8 112 316 € 7 939 075 € 8 355 560 € 7 167 451 € 7 085 187 € 7 135 749 € 7 161 405 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 977 721 € 11 062 890 € 7 047 371 € 6 576 167 € 6 298 451 € 6 289 356 € 5 874 425 € 5 578 336 € 5 481 572 € 5 456 962 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
35 053 200 € 35 053 200 € 35 053 200 € 35 053 200 € 35 053 200 € 35 053 200 € 35 053 200 € 35 053 200 € 35 053 200 € 35 053 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
35 053 200€ 35 053 200€ 35 053 200€ 35 053 200€ 35 053 200€ 35 053 200€ 35 053 200€ 35 053 200€ 35 053 200€ 35 053 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
169 420 € 162 128 € 115 008 € 90 127 € 89 217 € 41 747 € 12 138 € 2 462 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
169 420€ 162 128€ 115 008€ 90 127€ 89 217€ 41 747€ 12 138€ 2 462€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-24 159 730 € -24 225 349 € -28 592 041 € -28 815 966 € -28 853 061 € -29 280 285 € -29 487 001 € -29 574 089 € -29 596 239 € -29 455 245 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 159 730€ -24 225 349€ -28 592 041€ -28 815 966€ -28 853 061€ -29 280 285€ -29 487 001€ -29 574 089€ -29 596 239€ -29 455 245€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-85 169 € 72 911 € 471 204 € 248 806 € 9 095 € 474 694 € 296 088 € 96 763 € 24 611 € -140 993 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 601 796 € 3 129 349 € 3 361 337 € 1 534 806 € 1 631 290 € 2 065 306 € 1 292 038 € 1 505 773 € 1 616 798 € 1 658 345 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 401 783 € 1 697 046 € 2 118 807 € 475 075 € 474 981 € 601 032 € 50 144 € 33 735 € 26 240 € 45 247 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 154 436 € 439 053 € 432 775 € 558 035 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 154 436€ 439 053€ 432 775€ 558 035€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
1 860€ 29 146€ 34 706€ 36 022€ 42 206€ 40 241€ 41 816€ 20 216€ 17 077€ 676€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 286€ 7 728€ 3 415€ 2 756€ 8 328€ 13 519€ 9 163€ 5 499€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 387 637€ 1 660 172€ 1 926 250€ 39 072€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
72 888 € 72 888 € 72 888 € 8 029 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
72 888€ 72 888€ 72 888€ 8 029€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 71 358€ 214 230€ 357 102€ 499 974€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
930 784 € 1 075 745 € 988 984 € 887 841 € 926 981 € 779 394 € 492 523 € 638 150 € 577 035 € 1 299 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
321 763 € 417 962 € 470 955 € 625 187 € 603 023 € 437 690 € 250 794 € 435 272 € 297 650 € 410 697 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
321 763€ 417 962€ 470 955€ 625 187€ 603 023€ 437 690€ 250 794€ 435 272€ 297 650€ 410 697€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 6 725€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
165 931€ 182 478€ 121 449€ 131 533€ 124 220€ 125 942€ 111 028€ 98 622€ 103 680€ 68 927€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
120 025€ 131 219€ 90 758€ 93 207€ 87 404€ 86 160€ 70 447€ 67 507€ 71 197€ 51 802€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
42 336€ 70 133€ 40 874€ 36 792€ 93 931€ 128 727€ 54 552€ 31 649€ 58 798€ 24 346€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
280 729€ 273 953€ 264 948€ 1 122€ 18 403€ 875€ 5 702€ 5 100€ 45 710€ 736 503€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
196 341 € 283 670 € 180 658 € 171 890 € 157 970 € 470 650 € 392 269 € 333 914 € 362 648 € 314 098 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
105 951€ 119 324€ 130 191€ 116 614€ 115 688€ 103 056€ 89 997€ 68 552€ 103 699€ 64 453€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
90 390€ 164 346€ 50 467€ 55 276€ 42 282€ 367 594€ 302 272€ 265 362€ 258 949€ 249 645€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 71 358€ 142 872€ 142 872€ 142 872€ 142 872€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 859 € 89 639 € 11 931 € 1 343 € 9 334 € 898 € 988 € 1 078 € 37 379 € 46 098 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 89 639€ 11 054€ 8 457€ 7 357€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 21€ 111€ 201€ 856€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 859€ 0€ 877€ 1 343€ 877€ 898€ 967€ 967€ 37 178€ 37 885€