Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
01.04.2009
31.03.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 554 015 € 7 498 732 € 9 179 605 € 5 942 325 € 6 349 046 € 10 111 887 € 16 650 108 € 4 145 218 € 3 732 254 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
396 311 € 211 906 € 187 643 € 229 488 € 194 297 € 266 893 € 231 261 € 174 314 € 145 455 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
30 524 € 18 044 € 675 € 4 728 € 8 781 € 12 834 € 15 874 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
30 524€ 675€ 4 728€ 8 781€ 12 834€ 15 874€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 044€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
365 787 € 193 862 € 187 643 € 228 813 € 189 569 € 258 112 € 218 427 € 158 440 € 145 455 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
45 125€ 45 879€ 47 726€ 49 573€ 51 420€ 35 611€ 38 429€ 40 544€ 43 362€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
320 067€ 147 983€ 139 917€ 179 240€ 138 149€ 222 501€ 179 998€ 117 896€ 102 093€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
595€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 964 324 € 6 784 235 € 8 167 025 € 5 389 627 € 5 916 561 € 9 680 512 € 16 124 789 € 3 795 119 € 3 394 497 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
150 € 16 770 € 150 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 16 620€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
150€ 150€ 150€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
156 314 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
156 314€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 753 874 € 3 081 111 € 4 322 774 € 3 841 391 € 4 002 816 € 6 457 197 € 10 218 442 € 2 287 087 € 2 538 561 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 488 621€ 3 080 289€ 4 322 069€ 3 585 625€ 3 178 873€ 6 443 984€ 10 217 640€ 2 260 004€ 1 499 211€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
266 624€ 12 602€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
304€ 109€ 250 141€ 818 248€ 297€ 26 701€ 940 536€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-1 675€ 822€ 596€ 5 625€ 5 695€ 611€ 505€ 382€ 98 814€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 054 136 € 3 703 124 € 3 844 251 € 1 548 236 € 1 913 745 € 3 223 315 € 5 906 197 € 1 491 262 € 855 786 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 341€ 271€ 2 759€ 3 192€ 1 873€ 1 495€ 22 612€ 29 777€ 114 361€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 052 795€ 3 702 853€ 3 841 492€ 1 545 044€ 1 911 872€ 3 221 820€ 5 883 585€ 1 461 485€ 741 425€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
193 380 € 502 591 € 824 937 € 323 210 € 238 188 € 164 482 € 294 058 € 175 785 € 192 302 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
22 464€ 138 928€ 138 349€ 709€ 709€ 330€ 0€ 192 302€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
170 916€ 363 663€ 678 163€ 319 477€ 237 479€ 164 152€ 294 058€ 175 785€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 425€ 3 024€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 554 015 € 7 498 732 € 9 179 605 € 5 942 325 € 6 349 046 € 10 111 887 € 16 650 108 € 4 145 218 € 3 732 254 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 166 019 € 1 811 433 € 1 630 563 € 955 916 € 1 890 743 € 4 821 250 € 3 116 778 € 930 769 € 758 157 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 €
069
A.I.1
Základné imanie
47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
366 148 € 70 122 € 106 705 € 106 705 € 106 705 € 106 704 € 106 704 € 106 704 € 106 704 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
366 148€ 70 122€ 106 705€ 106 705€ 106 705€ 106 704€ 106 704€ 106 704€ 106 706€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 538 698 € 1 480 138 € 1 262 685 € 588 038 € 1 522 865 € 4 453 373 € 2 748 901 € 562 892 € 390 280 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 193 814 € 5 590 741 € 7 468 318 € 4 880 685 € 4 458 303 € 5 290 637 € 13 533 330 € 3 021 200 € 2 784 792 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
431 301 € 350 111 € 83 331 € 56 411 € 69 888 € 77 166 € 62 443 € 47 423 € 35 945 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
131 439€ 86 111€ 79 331€ 54 851€ 63 253€ 77 166€ 62 443€ 47 423€ 35 945€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
299 862€ 264 000€ 4 000€ 1 560€ 6 635€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
100 643 € 33 643 € 16 851 € 12 328 € 14 270 € 12 477 € 71 045 € 20 792 € 35 936 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
16 942€ 18 004€ 16 851€ 12 328€ 11 707€ 12 477€ 7 279€ 6 331€ 5 166€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
83 701€ 15 639€ 2 563€ 63 766€ 14 461€ 30 770€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 661 870 € 5 206 987 € 7 368 136 € 4 811 946 € 4 374 145 € 5 190 994 € 13 389 842 € 2 942 985 € 2 712 911 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 780 849€ 4 061 655€ 4 165 952€ 1 617 669€ 2 728 112€ 3 861 589€ 11 361 736€ 1 419 485€ 1 068 079€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
303 173€ 1 647 245€ 155 098€ 202 138€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
33 576€ 189 636€ 9 477€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
463 139€ 2 145 388€ 1 087 526€ -6 809€ 339 954€ 1 070 428€ 1 521 953€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
178 081€ 132 578€ 106 615€ 97 879€ 91 755€ 116 779€ 78 209€ 66 333€ 52 792€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115 803€ 87 726€ 142 847€ 91 236€ 60 745€ 116 069€ 90 627€ 42 618€ 34 138€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
533 033€ 613 425€ 842 338€ 440 272€ 177 763€ 1 049 787€ 1 485 740€ 154 485€ 26 472€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
54 104€ 8 430€ 264 404€ 26 106€ 53 579€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
10 000€ 10 000€ 10 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
194 182 € 96 558 € 80 724 € 105 724 € 0 € 193 249 € 189 305 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
60 796€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
133 386€ 96 558€ 80 724€ 105 724€ 193 249€ 189 305€