Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2011
31.03.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 679 669 € 6 554 015 € 7 498 732 € 9 179 605 € 5 942 325 € 6 349 046 € 10 111 887 € 16 650 108 € 4 145 218 € 3 732 254 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
292 719 € 396 311 € 211 906 € 187 643 € 229 488 € 194 297 € 266 893 € 231 261 € 174 314 € 145 455 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
19 757 € 30 524 € 18 044 € 675 € 4 728 € 8 781 € 12 834 € 15 874 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
19 757€ 30 524€ 675€ 4 728€ 8 781€ 12 834€ 15 874€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 044€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
272 962 € 365 787 € 193 862 € 187 643 € 228 813 € 189 569 € 258 112 € 218 427 € 158 440 € 145 455 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
42 229€ 45 125€ 45 879€ 47 726€ 49 573€ 51 420€ 35 611€ 38 429€ 40 544€ 43 362€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
230 733€ 320 067€ 147 983€ 139 917€ 179 240€ 138 149€ 222 501€ 179 998€ 117 896€ 102 093€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
595€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 849 148 € 5 964 324 € 6 784 235 € 8 167 025 € 5 389 627 € 5 916 561 € 9 680 512 € 16 124 789 € 3 795 119 € 3 394 497 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
150 € 16 770 € 150 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 16 620€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
150€ 150€ 150€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
97 145 € 156 314 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
97 145€ 156 314€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 387 270 € 3 753 874 € 3 081 111 € 4 322 774 € 3 841 391 € 4 002 816 € 6 457 197 € 10 218 442 € 2 287 087 € 2 538 561 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 395 198€ 3 488 621€ 3 080 289€ 4 322 069€ 3 585 625€ 3 178 873€ 6 443 984€ 10 217 640€ 2 260 004€ 1 499 211€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
593 122€ 266 624€ 12 602€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
398 607€ 304€ 109€ 250 141€ 818 248€ 297€ 26 701€ 940 536€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
343€ -1 675€ 822€ 596€ 5 625€ 5 695€ 611€ 505€ 382€ 98 814€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
364 733 € 2 054 136 € 3 703 124 € 3 844 251 € 1 548 236 € 1 913 745 € 3 223 315 € 5 906 197 € 1 491 262 € 855 786 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 513€ 1 341€ 271€ 2 759€ 3 192€ 1 873€ 1 495€ 22 612€ 29 777€ 114 361€
057
B.IV.2
Účty v bankách
363 220€ 2 052 795€ 3 702 853€ 3 841 492€ 1 545 044€ 1 911 872€ 3 221 820€ 5 883 585€ 1 461 485€ 741 425€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
537 802 € 193 380 € 502 591 € 824 937 € 323 210 € 238 188 € 164 482 € 294 058 € 175 785 € 192 302 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 596€ 22 464€ 138 928€ 138 349€ 709€ 709€ 330€ 0€ 192 302€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
532 206€ 170 916€ 363 663€ 678 163€ 319 477€ 237 479€ 164 152€ 294 058€ 175 785€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 425€ 3 024€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 679 669 € 6 554 015 € 7 498 732 € 9 179 605 € 5 942 325 € 6 349 046 € 10 111 887 € 16 650 108 € 4 145 218 € 3 732 254 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 686 311 € 2 166 019 € 1 811 433 € 1 630 563 € 955 916 € 1 890 743 € 4 821 250 € 3 116 778 € 930 769 € 758 157 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 €
069
A.I.1
Základné imanie
47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 € 204 610 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
673 888 € 366 148 € 70 122 € 106 705 € 106 705 € 106 705 € 106 704 € 106 704 € 106 704 € 106 704 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
673 888€ 366 148€ 70 122€ 106 705€ 106 705€ 106 705€ 106 704€ 106 704€ 106 704€ 106 706€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
751 250 € 1 538 698 € 1 480 138 € 1 262 685 € 588 038 € 1 522 865 € 4 453 373 € 2 748 901 € 562 892 € 390 280 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 293 241 € 4 193 814 € 5 590 741 € 7 468 318 € 4 880 685 € 4 458 303 € 5 290 637 € 13 533 330 € 3 021 200 € 2 784 792 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
314 209 € 431 301 € 350 111 € 83 331 € 56 411 € 69 888 € 77 166 € 62 443 € 47 423 € 35 945 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
96 909€ 131 439€ 86 111€ 79 331€ 54 851€ 63 253€ 77 166€ 62 443€ 47 423€ 35 945€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
217 300€ 299 862€ 264 000€ 4 000€ 1 560€ 6 635€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
45 932 € 100 643 € 33 643 € 16 851 € 12 328 € 14 270 € 12 477 € 71 045 € 20 792 € 35 936 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
18 150€ 16 942€ 18 004€ 16 851€ 12 328€ 11 707€ 12 477€ 7 279€ 6 331€ 5 166€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
27 782€ 83 701€ 15 639€ 2 563€ 63 766€ 14 461€ 30 770€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 933 100 € 3 661 870 € 5 206 987 € 7 368 136 € 4 811 946 € 4 374 145 € 5 190 994 € 13 389 842 € 2 942 985 € 2 712 911 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 235 474€ 2 780 849€ 4 061 655€ 4 165 952€ 1 617 669€ 2 728 112€ 3 861 589€ 11 361 736€ 1 419 485€ 1 068 079€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
303 173€ 1 647 245€ 155 098€ 202 138€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
33 576€ 189 636€ 9 477€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
463 139€ 2 145 388€ 1 087 526€ -6 809€ 339 954€ 1 070 428€ 1 521 953€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
158 896€ 178 081€ 132 578€ 106 615€ 97 879€ 91 755€ 116 779€ 78 209€ 66 333€ 52 792€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
102 083€ 115 803€ 87 726€ 142 847€ 91 236€ 60 745€ 116 069€ 90 627€ 42 618€ 34 138€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
381 649€ 533 033€ 613 425€ 842 338€ 440 272€ 177 763€ 1 049 787€ 1 485 740€ 154 485€ 26 472€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
54 998€ 54 104€ 8 430€ 264 404€ 26 106€ 53 579€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
10 000€ 10 000€ 10 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
700 117 € 194 182 € 96 558 € 80 724 € 105 724 € 0 € 193 249 € 189 305 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
14 949€ 60 796€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
685 168€ 133 386€ 96 558€ 80 724€ 105 724€ 193 249€ 189 305€