Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 679 669 € 6 554 015 € 7 498 732 € 9 179 605 € 5 942 325 € 6 349 046 € 10 111 887 € 16 650 108 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
292 719 € 396 311 € 211 906 € 187 643 € 229 488 € 194 297 € 266 893 € 231 261 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
19 757 € 30 524 € 18 044 € 675 € 4 728 € 8 781 € 12 834 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
19 757€ 30 524€ 675€ 4 728€ 8 781€ 12 834€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 044€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
272 962 € 365 787 € 193 862 € 187 643 € 228 813 € 189 569 € 258 112 € 218 427 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
42 229€ 45 125€ 45 879€ 47 726€ 49 573€ 51 420€ 35 611€ 38 429€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
230 733€ 320 067€ 147 983€ 139 917€ 179 240€ 138 149€ 222 501€ 179 998€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
595€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 849 148 € 5 964 324 € 6 784 235 € 8 167 025 € 5 389 627 € 5 916 561 € 9 680 512 € 16 124 789 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
150 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
150€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
97 145 € 156 314 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
97 145€ 156 314€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 387 270 € 3 753 874 € 3 081 111 € 4 322 774 € 3 841 391 € 4 002 816 € 6 457 197 € 10 218 442 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 395 198 € 3 488 621 € 3 080 289 € 4 322 069 € 3 585 625 € 3 178 873 € 6 443 984 € 10 217 640 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
23 479€ 853 547€ 1 063 059€ 76 047€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 371 719€ 2 635 074€ 2 017 230€ 4 246 022€ 3 585 625€ 3 178 873€ 6 443 984€ 10 217 640€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
593 122€ 266 624€ 12 602€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
398 607€ 304€ 109€ 250 141€ 818 248€ 297€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
343€ -1 675€ 822€ 596€ 5 625€ 5 695€ 611€ 505€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
364 733 € 2 054 136 € 3 703 124 € 3 844 251 € 1 548 236 € 1 913 745 € 3 223 315 € 5 906 197 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 513€ 1 341€ 271€ 2 759€ 3 192€ 1 873€ 1 495€ 22 612€
073
B.V.2.
Účty v bankách
363 220€ 2 052 795€ 3 702 853€ 3 841 492€ 1 545 044€ 1 911 872€ 3 221 820€ 5 883 585€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
537 802 € 193 380 € 502 591 € 824 937 € 323 210 € 238 188 € 164 482 € 294 058 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 596€ 22 464€ 138 928€ 138 349€ 709€ 709€ 330€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
532 206€ 170 916€ 363 663€ 678 163€ 319 477€ 237 479€ 164 152€ 294 058€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 425€ 3 024€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 679 669 € 6 554 015 € 7 498 732 € 9 179 605 € 5 942 325 € 6 349 046 € 10 111 887 € 16 650 108 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 686 311 € 2 166 019 € 1 811 433 € 1 630 563 € 955 916 € 1 890 743 € 4 821 250 € 3 116 778 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 €
082
A.I.1
Základné imanie
47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€ 47 130€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€ 204 610€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 € 9 433 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€ 9 433€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
673 888 € 366 148 € 70 122 € 106 705 € 106 705 € 106 705 € 106 704 € 106 704 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
673 888€ 366 148€ 70 122€ 106 705€ 106 705€ 106 705€ 106 704€ 106 704€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
751 250 € 1 538 698 € 1 480 138 € 1 262 685 € 588 038 € 1 522 865 € 4 453 373 € 2 748 901 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 293 241 € 4 193 814 € 5 590 741 € 7 468 318 € 4 880 685 € 4 458 303 € 5 290 637 € 13 533 330 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
45 932 € 100 643 € 33 643 € 16 851 € 12 328 € 14 270 € 12 477 € 7 279 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
27 782€ 83 701€ 2 563€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18 150€ 16 942€ 18 004€ 16 851€ 12 328€ 11 707€ 12 477€ 7 279€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
15 639€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 933 100 € 3 661 870 € 5 206 987 € 7 368 136 € 4 811 946 € 4 374 145 € 5 190 994 € 13 453 608 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 235 474 € 2 780 849 € 4 061 655 € 4 165 952 € 1 617 669 € 2 728 112 € 3 861 589 € 11 395 312 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
30 600€ 12 477€ 34 553€ 49 722€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 204 874€ 2 768 372€ 4 027 102€ 4 116 230€ 1 617 669€ 2 728 112€ 3 861 589€ 11 395 312€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
303 173€ 1 647 245€ 155 098€ 202 138€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
463 139€ 2 145 388€ 1 087 526€ -6 809€ 339 954€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
158 896€ 178 081€ 132 578€ 106 615€ 97 879€ 91 755€ 116 779€ 78 209€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
102 083€ 115 803€ 87 726€ 142 847€ 91 236€ 60 745€ 116 069€ 90 627€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
381 649€ 533 033€ 613 425€ 842 338€ 440 272€ 177 763€ 1 049 787€ 1 485 740€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
54 998€ 54 104€ 8 430€ 264 404€ 26 106€ 53 579€ 63 766€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
314 209 € 431 301 € 350 111 € 83 331 € 56 411 € 69 888 € 77 166 € 62 443 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
96 909€ 131 439€ 86 111€ 79 331€ 54 851€ 63 253€ 77 166€ 62 443€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
217 300€ 299 862€ 264 000€ 4 000€ 1 560€ 6 635€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
10 000€ 10 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
700 117 € 194 182 € 96 558 € 80 724 € 105 724 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
14 949€ 60 796€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
685 168€ 133 386€ 96 558€ 80 724€ 105 724€