Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 701 043 000 € 10 195 253 000 € 10 098 850 000 € 9 944 664 000 € 8 942 498 000 € 8 702 837 000 € 7 824 277 000 € 7 587 575 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 013 338 000 € 9 739 666 000 € 9 409 251 000 € 9 005 567 000 € 8 521 572 000 € 8 136 472 000 € 7 573 284 000 € 6 778 096 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 061 000 € 1 193 000 € 1 192 000 € 910 000 € 1 470 000 € 1 623 000 € 4 106 000 € 7 312 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
910 000€ 1 086 000€ 665 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
151 000€ 107 000€ 527 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 012 277 000 € 9 738 473 000 € 9 408 058 000 € 9 004 657 000 € 8 520 102 000 € 8 134 849 000 € 7 569 178 000 € 6 770 784 000 €
012
A.II.1
Pozemky
1 244 789 000€ 1 238 608 000€ 1 198 911 000€ 1 158 419 000€ 1 077 922 000€ 1 001 837 000€ 810 933 000€ 684 349 000€
013
A.II.2
Stavby
7 396 192 000€ 6 598 155 000€ 6 439 507 000€ 6 296 128 000€ 6 335 305 000€ 5 683 845 000€ 5 657 018 000€ 5 017 269 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
155 189 000€ 143 678 000€ 144 829 000€ 136 517 000€ 128 159 000€ 130 967 000€ 133 290 000€ 136 968 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 216 107 000€ 1 758 032 000€ 1 624 811 000€ 1 413 593 000€ 978 716 000€ 1 318 200 000€ 967 937 000€ 932 198 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
666 158 000 € 408 821 000 € 617 780 000 € 840 732 000 € 301 851 000 € 421 168 000 € 82 435 000 € 620 033 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 761 000 € 7 605 000 € 7 175 000 € 5 625 000 € 5 150 000 € 3 557 000 € 4 378 000 € 4 668 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
549 246 000 € 276 830 000 € 592 584 000 € 797 572 000 € 277 754 000 € 386 258 000 € 63 313 000 € 600 045 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
33 981 000 € 23 446 000 € 30 152 000 € 27 645 000 € 27 569 000 € 17 676 000 € 14 961 000 € 15 133 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
33 981 000€ 23 446 000€ 30 152 000€ 27 645 000€ 27 569 000€ 17 676 000€ 14 961 000€ 15 133 000€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
508 606 000€ 247 366 000€ 551 185 000€ 762 017 000€ 244 826 000€ 363 127 000€ 8 428 000€ 545 058 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 659 000€ 6 018 000€ 11 247 000€ 7 910 000€ 5 359 000€ 5 455 000€ 39 924 000€ 39 854 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
112 151 000 € 124 386 000 € 18 020 000 € 37 536 000 € 18 947 000 € 31 352 000 € 14 745 000 € 15 320 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
112 000€ 165 000€ 155 000€ 193 000€ 203 000€ 160 000€ 144 000€ 152 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
112 038 000€ 124 221 000€ 17 865 000€ 37 343 000€ 18 744 000€ 31 192 000€ 14 601 000€ 15 168 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
21 546 000 € 46 766 000 € 71 818 000 € 98 365 000 € 119 075 000 € 145 197 000 € 168 558 000 € 189 446 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 23 352 000€ 47 858 000€ 73 758 000€ 95 248 000€ 120 987 000€ 144 470 000€ 165 530 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
21 546 000€ 23 414 000€ 23 960 000€ 24 607 000€ 23 827 000€ 24 210 000€ 24 088 000€ 23 916 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 701 043 000 € 10 195 253 000 € 10 098 850 000 € 9 944 664 000 € 8 942 498 000 € 8 702 837 000 € 7 824 277 000 € 7 587 575 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 902 796 000 € 3 890 141 000 € 3 835 644 000 € 3 821 912 000 € 3 794 901 000 € 3 746 281 000 € 3 498 057 000 € 3 474 675 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 397 969 000 € 3 397 969 000 € 3 375 093 000 € 3 375 093 000 € 3 375 093 000 € 3 355 587 000 € 3 135 587 000 € 3 135 587 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 397 969 000€ 3 397 969 000€ 3 375 093 000€ 3 375 093 000€ 3 375 093 000€ 3 355 587 000€ 3 135 587 000€ 3 135 587 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
364 099 000 € 360 923 000 € 359 524 000 € 356 933 000 € 353 175 000 € 350 353 000 € 348 014 000 € 344 715 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
140 728 000 € 131 249 000 € 101 027 000 € 89 886 000 € 66 633 000 € 40 341 000 € 14 456 000 € -5 627 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
140 728 000€ 131 249 000€ 101 027 000€ 89 886 000€ 66 633 000€ 40 341 000€ 14 456 000€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -5 627 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
480 362 000 € 487 635 000 € 548 182 000 € 570 038 000 € 569 118 000 € 541 466 000 € 644 000 000 € 660 060 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
198 581 000 € 200 193 000 € 186 950 000 € 189 146 000 € 194 676 000 € 180 812 000 € 171 299 000 € 160 560 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
15 121 000 € 20 737 000 € 12 471 000 € 18 433 000 € 31 801 000 € 25 604 000 € 23 807 000 € 20 711 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
183 460 000€ 179 456 000€ 174 479 000€ 170 713 000€ 162 875 000€ 155 208 000€ 147 492 000€ 139 849 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 37 177 000€ 74 354 000€ 111 531 000€ 148 709 000€ 185 886 000€ 223 063 000€ 260 240 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
201 969 000 € 186 757 000 € 221 813 000 € 210 917 000 € 170 407 000 € 122 106 000 € 190 634 000 € 184 954 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
184 358 000 € 167 374 000 € 206 664 000 € 197 706 000 € 157 091 000 € 115 382 000 € 183 637 000 € 177 287 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 953 000€ 14 411 000€ 11 845 000€ 10 611 000€ 8 014 000€ 4 237 000€ 3 383 000€ 3 206 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 118 000€ 1 982 000€ 1 795 000€ 1 562 000€ 1 263 000€ 1 288 000€ 1 101 000€ 985 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 534 000€ 1 476 000€ 385 000€ 331 000€ 3 345 000€ 282 000€ 239 000€ 208 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 006 000€ 1 514 000€ 1 124 000€ 707 000€ 694 000€ 917 000€ 2 274 000€ 3 268 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
42 634 000 € 26 331 000 € 27 888 000 € 21 266 000 € 18 148 000 € 15 484 000 € 21 812 000 € 17 120 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
42 634 000€ 26 331 000€ 27 888 000€ 21 266 000€ 18 148 000€ 15 484 000€ 21 812 000€ 17 120 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
37 178 000€ 37 178 000€ 37 177 000€ 37 178 000€ 37 178 000€ 37 178 000€ 37 192 000€ 37 186 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 317 885 000 € 5 817 477 000 € 5 715 024 000 € 5 552 713 000 € 4 578 480 000 € 4 415 090 000 € 3 682 220 000 € 3 452 840 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
6 216 493 000€ 5 735 257 000€ 5 641 597 000€ 5 479 936 000€ 4 512 687 000€ 4 357 034 000€ 3 635 890 000€ 3 411 057 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
101 392 000€ 82 220 000€ 73 427 000€ 72 777 000€ 65 793 000€ 58 056 000€ 46 330 000€ 41 783 000€