Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hyundai Steel Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
112 578 192 € 108 258 981 € 71 486 793 € 90 020 195 € 89 322 246 € 84 159 543 € 72 552 493 € 69 694 883 € 62 586 002 € 61 060 703 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 136 896 € 37 511 863 € 29 450 879 € 31 232 229 € 28 124 954 € 27 567 895 € 30 154 713 € 30 097 743 € 22 193 512 € 21 156 218 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 6 043 € 42 305 € 85 313 € 139 971 € 246 152 € 165 053 € 235 042 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 043€ 42 305€ 85 313€ 139 971€ 246 152€ 165 053€ 235 042€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 323 283 € 10 736 302 € 10 967 218 € 11 313 243 € 11 488 763 € 11 640 007 € 11 989 887 € 12 399 584 € 10 497 284 € 10 769 628 €
012
A.II.1
Pozemky
2 272 914€ 2 272 914€ 2 272 914€ 2 272 914€ 2 272 914€ 2 272 914€ 2 272 914€ 2 272 914€
013
A.II.2
Stavby
7 519 134€ 7 825 583€ 8 110 688€ 8 398 824€ 8 727 313€ 9 055 802€ 9 384 291€ 9 712 780€ 10 041 269€ 10 356 874€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
509 010€ 615 580€ 561 391€ 577 280€ 466 311€ 289 066€ 310 457€ 391 665€ 400 790€ 390 529€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
22 225€ 22 225€ 22 225€ 22 225€ 22 225€ 22 225€ 22 225€ 22 225€ 22 225€ 22 225€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
42 000€ 33 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
27 813 613 € 26 775 561 € 18 483 661 € 19 912 943 € 16 593 886 € 15 842 575 € 18 024 855 € 17 452 007 € 11 531 175 € 10 151 548 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
27 813 613€ 26 775 561€ 18 483 661€ 19 912 943€ 16 593 886€ 15 842 575€ 18 024 855€ 17 452 007€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
11 531 175€ 10 151 548€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
74 424 358 € 70 720 011 € 42 030 580 € 58 773 758 € 61 181 046 € 56 567 653 € 42 379 418 € 39 574 495 € 40 318 935 € 39 892 069 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
52 514 833 € 53 866 324 € 25 569 645 € 50 338 664 € 55 173 481 € 39 769 543 € 29 064 996 € 28 239 532 € 28 905 823 € 25 616 087 €
035
B.I.1
Materiál
1 032 198€ 771 331€ 1 834 652€ 2 406 063€ 3 872 733€ 4 048 023€ 2 596 837€ 2 145 746€ 4 143 401€ 4 453 987€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
563€ 375€ 103€
037
B.I.3
Výrobky
2 036 111€ 1 002 869€ 1 329 310€ 1 431 048€ 1 273 118€ 1 162 971€ 984 489€ 525 850€ 1 163 439€ 1 169 622€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
49 445 961€ 52 091 749€ 22 405 580€ 46 501 553€ 50 027 630€ 34 558 549€ 25 483 670€ 25 567 936€ 23 598 983€ 19 992 478€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
124 418 € 41 577 € 98 663 € 506 874 € 679 094 € 764 069 € 819 196 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
124 418€ 41 577€ 98 663€ 506 874€ 679 094€ 764 069€ 819 196€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
19 851 897 € 16 709 527 € 13 056 901 € 7 696 884 € 5 917 664 € 12 770 208 € 11 799 386 € 10 087 038 € 9 829 678 € 12 883 756 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 798 003 € 16 707 446 € 12 463 328 € 7 467 788 € 5 917 664 € 11 952 020 € 10 751 466 € 10 066 272 € 9 660 256 € 12 714 334 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
14 623 557€ 11 698 682€ 7 458 773€ 2 902 261€ 3 688 526€ 11 133 193€ 10 641 606€ 9 639 199€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 174 446€ 5 008 764€ 5 004 555€ 4 565 527€ 2 229 138€ 818 827€ 109 860€ 427 073€ 9 660 256€ 12 714 334€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
6 823€ 169 422€ 169 422€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
52 964€ 585 480€ 228 983€ 818 188€ 1 047 920€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
930€ 2 081€ 8 093€ 113€ 13 943€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 057 628 € 19 742 € 3 404 034 € 738 210 € 48 324 € 3 929 239 € 1 008 162 € 568 831 € 819 365 € 573 030 €
072
B.V.1.
Peniaze
754€ 2 394€ 1 751€ 2 428€ 1 461€ 5 242€ 4 044€ 2 890€ 1 884€ 193€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 056 874€ 17 348€ 3 402 283€ 735 782€ 46 863€ 3 923 997€ 1 004 118€ 565 941€ 817 481€ 572 837€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 938 € 27 107 € 5 334 € 14 208 € 16 246 € 23 995 € 18 362 € 22 645 € 73 555 € 12 416 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 438€ 16 757€ 2 334€ 10 988€ 10 398€ 16 837€ 15 512€ 20 232€ 1 350€ 1 916€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 500€ 10 350€ 3 000€ 3 220€ 5 848€ 7 158€ 2 850€ 2 413€ 72 205€ 10 500€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
112 578 192 € 108 258 981 € 71 486 793 € 90 020 195 € 89 322 246 € 84 159 543 € 72 552 493 € 69 694 883 € 62 586 002 € 61 060 703 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
40 269 055 € 31 273 534 € 26 077 013 € 25 899 880 € 23 943 266 € 21 148 093 € 31 652 191 € 37 596 184 € 38 308 945 € 30 202 419 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 028 680 € 10 028 680 € 10 028 680 € 10 028 680 € 10 028 680 € 10 028 680 € 10 028 680 € 10 028 680 € 10 028 680 € 10 028 680 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 028 680€ 10 028 680€ 10 028 680€ 10 028 680€ 10 028 680€ 10 028 680€ 10 028 680€ 10 028 680€ 10 028 680€ 10 028 680€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 002 868 € 1 002 868 € 1 002 868 € 1 002 868 € 1 002 868 € 1 002 868 € 1 002 868 € 1 002 868 € 1 002 868 € 855 063 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 002 868€ 1 002 868€ 1 002 868€ 1 002 868€ 1 002 868€ 1 002 868€ 1 002 868€ 1 002 868€ 1 002 868€ 855 063€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 241 986 € 15 045 465 € 14 868 332 € 12 911 718 € 10 116 545 € 5 039 542 € 15 520 286 € 17 989 975 € 19 170 872 € 14 156 878 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 241 986€ 15 045 465€ 14 868 332€ 12 911 718€ 10 116 545€ 5 039 542€ 15 520 286€ 17 989 975€ 19 170 872€ 14 156 878€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 995 521 € 5 196 521 € 177 133 € 1 956 614 € 2 795 173 € 5 077 003 € 5 100 357 € 8 574 661 € 8 106 525 € 5 161 798 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
72 256 650 € 76 973 850 € 45 384 405 € 64 105 630 € 65 369 044 € 63 001 538 € 40 886 336 € 32 092 830 € 24 266 190 € 30 836 816 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
261 446 € 18 014 € 106 103 € 32 777 € 4 504 € 1 933 € 835 € 218 € 9 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 804€ 18 014€ 13 908€ 8 732€ 4 504€ 1 933€ 835€ 218€ 9€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
259 642€ 92 195€ 24 045€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
12 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 32 000 000€ 27 000 000€ 17 000 000€ 15 000 000€ 10 000 000€ 12 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
32 182 993 € 43 308 784 € 9 111 572 € 26 888 776 € 37 466 989 € 30 875 768 € 22 757 641 € 19 825 954 € 12 130 315 € 6 718 337 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
31 101 380 € 41 455 940 € 8 716 500 € 26 446 860 € 37 075 169 € 30 560 776 € 22 427 518 € 19 340 184 € 11 090 019 € 4 721 912 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
25 145 873€ 34 520 608€ 5 336 239€ 21 447 577€ 32 101 494€ 25 487 196€ 18 286 049€ 15 429 863€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 955 507€ 6 935 332€ 3 380 261€ 4 999 283€ 4 973 675€ 5 073 580€ 4 141 469€ 3 910 321€ 11 090 019€ 4 721 912€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
119 364€ 77 097€ 54 553€ 70 758€ 64 545€ 57 795€ 53 879€ 39 740€ 42 262€ 34 076€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
98 211€ 76 606€ 68 193€ 71 138€ 66 131€ 52 058€ 58 834€ 55 944€ 43 651€ 27 612€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
854 038€ 1 689 141€ 262 326€ 290 020€ 251 144€ 195 139€ 217 410€ 390 086€ 953 341€ 1 934 234€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 1 042€ 503€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
260 939 € 206 291 € 166 706 € 183 465 € 158 951 € 123 837 € 127 860 € 127 825 € 136 405 € 120 047 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
112 705€ 95 945€ 76 012€ 71 370€ 70 921€ 61 221€ 58 807€ 59 914€ 66 105€ 49 067€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
148 234€ 110 346€ 90 694€ 112 095€ 88 030€ 62 616€ 69 053€ 67 911€ 70 300€ 70 980€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
27 551 272€ 11 440 761€ 14 000 024€ 5 000 612€ 738 600€ 15 000 000€ 3 000 000€ 12 139 051€ 1 999 252€ 11 998 423€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
52 487 € 11 597 € 25 375 € 14 685 € 9 936 € 9 912 € 13 966 € 5 869 € 10 867 € 21 468 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
52 487€ 11 597€ 25 375€ 14 685€ 9 936€ 9 912€ 13 966€ 3 863€ 4 303€ 11 392€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 006€ 6 564€ 10 076€