Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
56 767 408 € 56 056 057 € 52 585 619 € 57 860 123 € 55 415 126 € 56 835 074 € 53 248 834 € 54 739 981 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 404 988 € 14 301 757 € 14 266 732 € 15 910 569 € 15 641 838 € 14 292 203 € 12 133 174 € 12 080 126 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
330 147 € 13 909 € 25 460 € 33 864 € 46 067 € 32 600 € 6 644 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
330 147€ 13 909€ 25 460€ 33 864€ 46 067€ 30 600€ 6 644€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 074 841 € 14 287 848 € 14 241 272 € 15 876 705 € 15 595 771 € 14 259 603 € 12 126 530 € 12 080 126 €
012
A.II.1
Pozemky
93 297€ 93 297€ 93 297€ 93 297€ 93 297€ 93 297€ 93 297€ 93 297€
013
A.II.2
Stavby
5 556 378€ 5 770 749€ 5 975 590€ 6 165 669€ 5 833 821€ 5 961 584€ 6 068 434€ 6 232 322€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 111 578€ 6 709 260€ 7 735 647€ 8 489 466€ 8 135 711€ 6 002 666€ 4 636 246€ 5 347 514€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
313 588€ 1 213 894€ 415 529€ 1 059 705€ 1 532 942€ 1 463 843€ 1 074 684€ 308 461€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
500 648€ 21 209€ 68 568€ 738 213€ 253 869€ 98 532€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
42 350 702 € 41 737 954 € 38 302 599 € 41 934 947 € 39 755 434 € 42 529 786 € 41 099 750 € 42 644 473 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 944 729 € 18 692 061 € 21 493 303 € 22 404 858 € 19 125 351 € 21 025 251 € 24 658 426 € 19 257 901 €
035
B.I.1
Materiál
15 759 140€ 14 835 517€ 17 292 910€ 18 505 831€ 15 490 747€ 17 967 648€ 20 874 479€ 16 341 929€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 481 525€ 1 958 254€ 2 353 890€ 1 934 010€ 1 426 991€ 770 102€ 1 872 338€ 1 166 719€
037
B.I.3
Výrobky
1 576 949€ 1 716 553€ 1 601 661€ 1 623 523€ 1 915 594€ 1 885 207€ 1 675 688€ 1 601 171€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
127 115€ 181 737€ 244 842€ 341 494€ 292 019€ 402 294€ 235 921€ 148 082€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 423 190 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
423 190€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 172 424 € 12 139 022 € 13 364 145 € 14 214 595 € 14 302 949 € 16 695 397 € 10 571 672 € 10 098 644 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 519 377 € 11 277 584 € 12 089 996 € 11 251 404 € 12 991 222 € 15 213 465 € 9 745 369 € 9 518 234 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
87€ 418 536€ 119 863€ 104 899€ 36 636€ 34 129€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 519 290€ 10 859 048€ 11 970 133€ 11 146 505€ 12 954 586€ 15 179 336€ 9 745 369€ 9 518 234€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
540 754€ 857 282€ 1 248 913€ 2 898 510€ 1 233 585€ 1 421 317€ 794 919€ 552 007€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
112 293€ 4 156€ 25 236€ 64 681€ 78 142€ 60 615€ 31 384€ 28 403€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
10 233 549 € 10 906 871 € 3 445 151 € 5 315 494 € 5 903 944 € 4 809 138 € 5 869 652 € 13 287 928 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 807€ 9 542€ 7 512€ 7 805€ 4 859€ 9 302€ 14 262€ 9 349€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 229 742€ 10 897 329€ 3 437 639€ 5 307 689€ 5 899 085€ 4 799 836€ 5 855 390€ 13 278 579€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 718 € 16 346 € 16 288 € 14 607 € 17 854 € 13 085 € 15 910 € 15 382 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 718€ 16 346€ 16 288€ 14 607€ 17 854€ 13 085€ 15 910€ 15 382€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
56 767 408 € 56 056 057 € 52 585 619 € 57 860 123 € 55 415 126 € 56 835 074 € 53 248 834 € 54 739 981 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
40 709 299 € 37 322 557 € 32 984 486 € 33 150 791 € 30 162 530 € 25 016 640 € 17 529 632 € 21 626 022 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 725 207 € 6 725 207 € 6 725 207 € 6 725 207 € 6 725 207 € 6 725 207 € 6 725 207 € 6 725 207 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 725 207€ 6 725 207€ 6 725 207€ 6 725 207€ 6 725 207€ 6 725 207€ 6 725 207€ 6 725 207€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
672 521 € 672 521 € 672 521 € 672 521 € 672 521 € 672 521 € 672 521 € 672 521 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
672 521€ 672 521€ 672 521€ 672 521€ 672 521€ 672 521€ 672 521€ 672 521€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
29 924 829 € 25 586 758 € 25 753 063 € 22 764 802 € 17 618 912 € 10 131 904 € 2 166 793 € 7 729 324 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 924 829€ 25 586 758€ 25 753 063€ 22 764 802€ 17 618 912€ 10 131 904€ 2 166 793€ 7 729 324€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 386 742 € 4 338 071 € -166 305 € 2 988 261 € 5 145 890 € 7 487 008 € 7 965 111 € 6 498 970 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 058 109 € 18 733 500 € 19 601 133 € 24 709 332 € 25 251 722 € 31 812 302 € 35 709 246 € 33 101 510 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
795 199 € 611 561 € 513 096 € 391 060 € 45 430 € 226 473 € 140 595 € 61 928 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 498€ 12 552€ 32 587€ 41 082€ 45 430€ 24 816€ 30 124€ 35 634€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 727€ 17 461€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
783 701€ 599 009€ 480 509€ 349 978€ 201 657€ 108 744€ 8 833€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
48 421 € 161 845 € 513 108 € 709 853 € 1 218 889 € 858 849 € 825 297 € 661 740 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
48 421€ 161 845€ 513 108€ 709 853€ 1 218 889€ 858 849€ 825 297€ 661 740€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 625 000€ 4 875 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
14 862 826 € 17 543 918 € 17 996 872 € 23 031 871 € 18 386 506 € 19 483 898 € 20 188 700 € 17 340 001 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 115 659 € 16 001 106 € 17 465 986 € 22 503 377 € 17 671 707 € 18 995 142 € 19 315 266 € 16 496 889 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 742 251€ 10 769 649€ 11 599 461€ 16 631 894€ 11 659 056€ 12 967 712€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 373 408€ 5 231 457€ 5 866 525€ 5 871 483€ 6 012 651€ 6 027 430€ 19 315 266€ 16 496 889€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
300 839€ 316 061€ 271 286€ 267 839€ 278 224€ 268 457€ 235 883€ 209 699€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
208 676€ 220 589€ 200 112€ 200 303€ 159 521€ 170 400€ 152 505€ 130 250€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
237 652€ 1 002 737€ 59 473€ 59 926€ 277 031€ 48 172€ 469 312€ 485 246€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 425€ 15€ 426€ 23€ 1 727€ 15 734€ 17 917€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
351 663 € 416 176 € 578 057 € 576 548 € 3 600 897 € 868 082 € 929 654 € 1 162 841 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
201 152€ 169 798€ 157 352€ 192 197€ 142 992€ 125 829€ 759 402€ 424 558€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
150 511€ 246 378€ 420 705€ 384 351€ 3 457 905€ 742 253€ 170 252€ 738 283€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 000 000€ 10 375 000€ 12 000 000€ 9 000 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 874 € 6 132 € 9 956 € 12 449 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
874€ 6 132€ 9 956€ 12 449€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé