Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
218 506 € 258 573 € 268 428 € 273 288 € 511 724 € 415 992 € 940 036 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 318 € 13 999 € 27 457 € 31 929 € 38 356 € 86 587 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 318 € 13 999 € 27 457 € 31 929 € 38 356 € 86 587 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 176€ 5 758€ 6 340€ 6 922€ 7 504€ 8 108€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
134€ 233€ 13 109€ 16 999€ 22 844€ 70 471€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 008€ 8 008€ 8 008€ 8 008€ 8 008€ 8 008€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
187 222 € 244 460 € 253 893 € 245 442 € 476 547 € 343 666 € 845 816 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
88 758 € 975 € 975 € 1 075 €
035
B.I.1
Materiál
182€ 182€ 282€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
88 758€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
793€ 793€ 793€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
92 347 € 238 313 € 204 746 € 204 244 € 475 551 € 342 641 € 834 921 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
60 187 € 87 695 € 61 650 € 61 949 € 89 962 € 119 351 € 120 091 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 187€ 26 400€ 28 800€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
55 000€ 61 500€ 61 500€ 61 500€ 61 500€ 61 500€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
26 195€ 150€ 449€ 2 062€ 29 051€ 120 091€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
65 261€ 68 677€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 063€ 1 063€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 000€ 356 765€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 160€ 1 891€ 2 457€ 180 490€ 275€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
149 555€ 140 142€ 139 838€ 139 838€ 154 338€ 358 065€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 117 € 6 147 € 49 147 € 41 198 € 21 € 50 € 9 820 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 344€ 2 978€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 117€ 3 803€ 49 147€ 38 220€ 21€ 50€ 9 820€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 284 € 795 € 536 € 389 € 3 248 € 33 970 € 7 633 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
609€ 680€ 327€ 169€ 3 009€ 2 973€ 7 629€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
30 675€ 115€ 209€ 220€ 239€ 30 997€ 4€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
218 506 € 258 573 € 268 428 € 273 288 € 511 724 € 415 992 € 940 036 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 629 € -54 157 € -504 406 € -576 625 € -605 326 € -636 950 € -731 989 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
751 909€ 744 610€ 304 917€ 304 917€ 304 917€ 304 917€ 304 917€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-790 407 € -815 963 € -888 182 € -916 883 € -948 508 € -1 043 546 € -1 053 614 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-790 407€ -815 963€ -888 182€ -916 883€ -948 508€ -1 043 546€ -1 053 614€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
51 487 € 10 556 € 72 219 € 28 701 € 31 625 € 95 039 € 10 068 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
198 877 € 312 730 € 772 834 € 849 897 € 1 102 062 € 1 052 899 € 1 671 882 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
159 582 € 158 665 € 1 383 € 3 818 € 9 749 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
159 582€ 158 665€ 2 435€ 8 366€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 383€ 1 383€ 1 383€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
184 897 € 288 838 € 392 613 € 364 996 € 565 920 € 603 350 € 876 174 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
177 245 € 149 907 € 313 946 € 289 849 € 338 422 € 375 078 € 602 477 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 800€ 2 400€ 2 400€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
28 500€ 30 000€ 186 766€ 171 766€ 179 780€ 143 371€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
148 745€ 115 107€ 124 780€ 118 083€ 158 642€ 229 307€ 602 477€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 463€ 1 463€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
57 298€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
8 844€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 510€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 310€ 9 302€ 10 664€ 7 694€ 131 251€ 132 984€ 197 819€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 342€ 70 868€ 66 540€ 67 453€ 96 247€ 95 288€ 62 524€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
20€ 20€ 48€ 38€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
13 980€ 23 872€ 220 619€ 326 188€ 534 721€ 445 731€ 785 959€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 € 14 988 € 43 € 143 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
16€ 14 988€ 43€ 143€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé