Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
14 500€ 3 444€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 500€ 1 600€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 844 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
110 758 € 21 703 € 21 611 € 21 734 € 22 036 € 112 287 € 851 487 € 915 483 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 000€ 21 703€ 21 611€ 21 734€ 22 036€ 112 287€ 1 116 019€ 953 407€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
88 758€ -264 532€ -37 924€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
225 529 € 102 572 € 128 117 € 147 088 € 168 973 € 184 065 € 738 204 € 1 391 006 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 880€ 5 905€ 6 561€ 7 763€ 5 048€ 6 455€ 292 560€ 898 222€
10
B.2
Služby
191 649€ 96 667€ 121 556€ 139 325€ 163 925€ 177 610€ 445 644€ 492 784€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-114 771 € -80 869 € -106 506 € -125 354 € -146 937 € -71 778 € 113 283 € -473 679 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
164 155 € 166 855 €
13
C.1
Mzdové náklady
117 225€ 120 826€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
40 039€ 39 507€
16
C.4
Sociálne náklady
6 891€ 6 522€
17
D
Dane a poplatky
14 528€ 15 536€ 14 875€ 14 925€ 14 655€ 13 134€ 14 238€ 21 778€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
681€ 1 421€ 4 472€ 5 688€ 27 313€ 66 864€ 90 178€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 842€ 28 225€ 21 000€ 101 450€ 39 576€ 2 209€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 318€ 12 037€ 739€ 20 918€ 30 761€ 1 368€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 910€ 1 146€ 764€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
205 884€ 200 944€ 187 751€ 181 808€ 189 288€ 185 462€ 171 739€ 390 403€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 596€ 82 181€ 544€ 1 919€ 7 643€ 28 433€ 30 772€ 35 169€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
64 513 € 21 677 € 80 593 € 33 228 € 33 480 € 124 572 € 17 808 € -396 415 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
8€
39
N
Nákladové úroky
8 123€ 7 724€ 7 256€ 3 387€ 349€ 28 293€ 7 118€ 19 304€
40
XI.
Kurzové zisky
21€
41
O
Kurzové straty
2€ 245€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
29€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
484€ 310€ 187€ 180€ 546€ 280€ 641€ 2 957€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-8 607 € -8 034 € -7 414 € -3 567 € -895 € -28 573 € -7 740 € -22 498 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
55 906 € 13 643 € 73 179 € 29 661 € 32 585 € 95 999 € 10 068 € -418 913 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 419 € 3 087 € 960 € 960 € 960 € 960 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 419€ 3 087€ 960€ 960€ 960€ 960€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
51 487 € 10 556 € 72 219 € 28 701 € 31 625 € 95 039 € 10 068 € -418 914 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
55 906 € 13 643 € 73 179 € 29 661 € 32 585 € 95 999 € 10 068 € -418 913 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
51 487 € 10 556 € 72 219 € 28 701 € 31 625 € 95 039 € 10 068 € -418 914 €