Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 000€ 21 703€ 21 611€ 21 734€ 22 036€ 213 737€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
321 484 € 222 647 € 237 587 € 203 542 € 232 324 € 399 199 € 1 077 302 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
14 500€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 013 641€
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 000€ 21 703€ 21 611€ 21 734€ 22 036€ 112 287€ 102 378€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
88 758€ -264 532€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 842€ 28 225€ 21 000€ 101 450€ 39 576€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
205 884€ 200 944€ 187 751€ 181 808€ 189 288€ 185 462€ 171 739€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
256 971 € 200 970 € 156 994 € 170 314 € 198 844 € 274 627 € 1 059 494 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 500€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 880€ 5 905€ 6 561€ 7 763€ 5 048€ 6 455€ 292 560€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
191 649€ 96 667€ 121 556€ 139 325€ 163 925€ 177 610€ 445 644€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
164 155 €
16
E.1.
Mzdové náklady
117 225€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
40 039€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 891€
20
F.
Dane a poplatky
14 528€ 15 536€ 14 875€ 14 925€ 14 655€ 13 134€ 14 238€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
681€ 1 421€ 4 472€ 5 688€ 27 313€ 66 864€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
681€ 1 421€ 4 472€ 5 688€ 27 313€ 66 864€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 318€ 12 037€ 739€ 20 918€ 30 761€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 910€ 1 146€ 764€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 596€ 82 181€ 544€ 1 919€ 7 643€ 28 433€ 30 772€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
64 513 € 21 677 € 80 593 € 33 228 € 33 480 € 124 572 € 17 808 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-114 771 € -80 869 € -106 506 € -125 354 € -146 937 € -71 778 € 113 283 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
29 € 21 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
21€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
29€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 607 € 8 034 € 7 443 € 3 567 € 895 € 28 573 € 7 761 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 123 € 7 724 € 7 256 € 3 387 € 349 € 28 293 € 7 118 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 123€ 7 724€ 7 256€ 3 387€ 349€ 28 293€ 7 118€
52
O.
Kurzové straty
2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
484€ 310€ 187€ 180€ 546€ 280€ 641€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 607 € -8 034 € -7 414 € -3 567 € -895 € -28 573 € -7 740 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
55 906 € 13 643 € 73 179 € 29 661 € 32 585 € 95 999 € 10 068 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 419 € 3 087 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 419€ 3 087€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
51 487 € 10 556 € 72 219 € 28 701 € 31 625 € 95 039 € 10 068 €