Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
825 467 € 674 463 € 625 063 € 640 663 € 592 722 € 609 845 € 592 955 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
503 288 € 516 383 € 514 836 € 495 699 € 486 587 € 495 714 € 503 199 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
503 288 € 516 383 € 514 836 € 495 699 € 486 587 € 495 714 € 503 199 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
444 367€ 452 023€ 459 679€ 467 334€ 474 990€ 482 647€ 490 302€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
58 921€ 64 360€ 55 157€ 28 365€ 11 597€ 13 067€ 12 897€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
322 179 € 158 080 € 110 227 € 144 964 € 106 135 € 114 131 € 89 756 €
015
B.I.
Zásoby
569€ 493€ 291€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
234 282 € 137 829 € 90 314 € 89 729 € 48 495 € 57 871 € 79 560 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
75 150€ 45 388€ 37 310€ 45 268€ 43 477€ 41 946€ 73 625€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
7 779€ 7 653€ 6 186€ 8 413€ 3 567€ 4 109€ 4 437€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
151 353€ 84 788€ 46 818€ 36 048€ 1 451€ 11 816€ 1 498€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
87 897 € 20 251 € 19 913 € 55 235 € 57 071 € 55 767 € 9 905 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
87 897€ 20 251€ 19 913€ 55 235€ 57 071€ 55 767€ 9 905€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
825 467 € 674 463 € 625 063 € 640 663 € 592 722 € 609 845 € 592 955 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-294 229 € -315 653 € -338 360 € -332 876 € -301 009 € -294 762 € -318 320 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
762 881€ 762 881€ 762 881€ 762 881€ 762 881€ 762 881€ 762 881€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 428€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-1 085 837€ -1 108 544€ -1 103 060€ -1 071 193€ -1 064 946€ -1 088 269€ -1 096 409€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
21 423 € 22 707 € -5 484 € -31 867 € -6 247 € 23 559 € 8 569 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 119 696 € 990 116 € 963 423 € 973 539 € 893 731 € 904 607 € 911 275 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
833 904€ 839 194€ 826 670€ 856 670€ 856 670€ 867 270€ 867 270€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
184 792 € 150 922 € 136 753 € 116 869 € 37 061 € 37 337 € 44 005 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
56 804€ 45 764€ 58 895€ 94 459€ 34 651€ 26 967€ 33 635€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
38 281€ 16 784€ 5 448€ 960€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
89 707€ 88 374€ 72 410€ 22 410€ 2 410€ 9 410€ 9 410€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
101 000€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci