Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bohnenkamp s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 527 264€ 27 313 023€ 26 423 562€ 25 609 881€ 21 233 278€ 20 517 677€ 18 738 882€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 540 884 € 27 343 817 € 26 767 562 € 25 949 883 € 23 637 100 € 20 519 371 € 18 773 188 € 15 506 174 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
24 550 489€ 22 030 127€ 21 377 090€ 21 015 385€ 16 834 786€ 15 507 619€ 13 233 932€ 10 420 054€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 906 747€ 5 223 502€ 4 979 745€ 4 544 271€ 4 356 175€ 4 851 454€ 5 474 580€ 5 045 849€
05
III.
Tržby z predaja služieb
70 028€ 59 394€ 66 727€ 50 225€ 42 317€ 35 366€ 30 370€ 29 532€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-57 591€ -13 826€ 58 030€ -69 232€ -18 897€ 1 775€ -51 269€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 000€ 528€ 13 350€ 96 966€ 100€ 2 479€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
63 211€ 44 092€ 285 970€ 395 884€ 2 325 753€ 123 157€ 85 475€ 8 260€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 312 676 € 24 587 348 € 23 850 356 € 22 884 650 € 20 154 630 € 18 763 788 € 17 133 356 € 14 071 979 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 298 180€ 16 891 499€ 16 390 066€ 16 273 656€ 13 200 100€ 12 455 473€ 10 611 945€ 8 137 693€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 114 810€ 4 239 874€ 3 937 608€ 3 532 526€ 3 448 801€ 3 899 841€ 4 440 767€ 4 298 234€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
1 954 606€ 1 786 083€ 1 707 754€ 1 526 984€ 1 588 880€ 1 351 662€ 1 149 490€ 866 907€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 561 930 € 1 385 890 € 1 416 255 € 1 191 290 € 976 326 € 810 582 € 689 127 € 545 761 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 184 238€ 1 058 924€ 1 093 419€ 924 035€ 755 643€ 623 732€ 542 978€ 418 218€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
355 794€ 309 083€ 306 432€ 254 447€ 209 049€ 176 761€ 138 245€ 120 892€
19
E.4.
Sociálne náklady
21 898€ 17 883€ 16 404€ 12 808€ 11 634€ 10 089€ 7 904€ 6 651€
20
F.
Dane a poplatky
19 135€ 15 284€ 15 161€ 15 959€ 9 304€ 8 458€ 8 707€ 8 244€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
322 945€ 214 963€ 213 431€ 203 759€ 185 088€ 157 787€ 135 576€ 134 622€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
322 945€ 214 963€ 213 431€ 203 759€ 185 088€ 157 787€ 135 576€ 134 622€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 989€ 84 707€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 460€ 9 520€ 2 740€ 30 516€ 14 987€ 1 629€ 24 093€ 10 894€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 610€ 44 235€ 167 341€ 98 971€ 646 437€ 78 356€ 73 651€ 69 624€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 228 208 € 2 756 469 € 2 917 206 € 3 065 233 € 3 482 470 € 1 755 583 € 1 639 832 € 1 434 195 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 102 077 € 4 381 741 € 4 446 164 € 4 207 483 € 2 976 600 € 2 689 238 € 2 485 411 € 2 192 601 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
443 335 € 172 800 € 63 517 € 114 661 € 24 723 € 45 703 € 57 584 € 19 589 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
53 055 € 30 807 € 73 € 7 € 61 € 81 € 98 € 111 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
53 045€ 30 774€ 63€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10€ 33€ 10€ 7€ 61€ 81€ 98€ 111€
42
XII.
Kurzové zisky
390 280€ 141 983€ 63 444€ 114 654€ 24 662€ 45 622€ 57 486€ 19 478€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
480 208 € 201 864 € 160 947 € 103 612 € 80 176 € 103 678 € 126 824 € 100 479 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
46 246 € 12 370 € 6 708 € 10 042 € 20 952 € 40 608 € 29 764 € 28 605 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
16 154€ 40 608€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
46 246€ 12 370€ 6 708€ 10 042€ 4 798€ 0€ 29 764€ 28 605€
52
O.
Kurzové straty
415 342€ 170 073€ 136 907€ 78 415€ 44 185€ 51 696€ 87 259€ 65 330€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 620€ 19 421€ 17 332€ 15 155€ 15 039€ 11 374€ 9 801€ 6 544€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-36 873 € -29 064 € -97 430 € 11 049 € -55 453 € -57 975 € -69 240 € -80 890 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 191 335 € 2 727 405 € 2 819 776 € 3 076 282 € 3 427 017 € 1 697 608 € 1 570 592 € 1 353 305 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
688 111 € 592 517 € 651 012 € 680 966 € 763 149 € 385 649 € 362 685 € 309 293 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
661 261€ 584 877€ 646 170€ 693 923€ 767 996€ 391 918€ 360 105€ 280 630€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
26 850€ 7 640€ 4 842€ -12 957€ -4 847€ -6 269€ 2 580€ 28 663€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 503 224 € 2 134 888 € 2 168 764 € 2 395 316 € 2 663 868 € 1 311 959 € 1 207 907 € 1 044 012 €