Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Blue Elephant, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
718 877 € 707 212 € 698 533 € 446 629 € 622 698 € 34 169 € 74 634 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
72 091 € 79 144 € 134 887 € 194 136 € 253 534 € 24 581 € 31 146 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
69 883 € 75 052 € 125 140 € 175 295 € 225 316 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
68€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
868€ 2 657€ 4 444€ 6 232€ 8 020€
007
A.I.4
Goodwill
69 015€ 72 395€ 120 696€ 168 995€ 217 296€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 208 € 4 092 € 9 747 € 18 841 € 28 218 € 24 581 € 31 146 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 208€ 4 092€ 9 747€ 18 841€ 28 218€ 24 581€ 31 146€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
630 763 € 606 173 € 543 119 € 231 419 € 347 617 € 9 527 € 43 412 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
379 408 € 364 625 € 339 454 € 30 747 € 28 712 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
379 408€ 364 625€ 339 454€ 30 747€ 28 712€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
217 009 € 222 136 € 166 972 € 61 729 € 97 424 € 4 539 € 43 240 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
210 997 € 222 136 € 166 972 € 61 729 € 97 424 € 4 539 € 4 141 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
210 997€ 222 136€ 166 972€ 61 729€ 97 424€ 4 539€ 4 141€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 012€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
39 099€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
3 000 € 12 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
3 000€ 12 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
31 346 € 19 412 € 24 693 € 138 943 € 221 481 € 4 988 € 172 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 172€ 3 172€ 1 966€ 3 071€ 1 655€ 28€ 172€
073
B.V.2.
Účty v bankách
29 174€ 16 240€ 22 727€ 135 872€ 219 826€ 4 960€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 023 € 21 895 € 20 527 € 21 074 € 21 547 € 61 € 76 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 023€ 20 622€ 20 527€ 20 583€ 21 373€ 61€ 76€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 273€ 491€ 174€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
718 877 € 707 212 € 698 533 € 446 629 € 622 698 € 34 169 € 74 634 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
64 509 € 48 615 € 43 861 € 41 913 € 64 773 € 5 148 € 2 738 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 7 500€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
26 547€ 26 547€ 90 045€ 90 045€ 90 045€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
750 € 750 € 499 € 499 € 499 € 499 € 499 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
750€ 750€ 499€ 499€ 499€ 499€ 499€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-54 434 € -56 131 € -33 271 € -1 992 € -4 401 € -19 609 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
19 315€ 17 618€ 17 618€ 17 617€ 15 208€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-73 749€ -73 749€ -50 889€ -19 609€ -19 609€ -19 609€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
29 712 € 68 252 € 1 948 € -22 860 € -31 279 € 2 410 € 15 208 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
394 976 € 427 920 € 433 056 € 210 393 € 360 982 € 29 021 € 71 896 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
431 € 427 € 421 € 5 075 € 102 150 € 14 803 € 23 679 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
431€ 427€ 421€ 416€ 411€ 19€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 659€ 101 739€ 14 784€ 23 679€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
184 169 € 175 861 € 139 687 € 204 683 € 258 197 € 14 218 € 48 067 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
164 899 € 142 318 € 92 052 € 51 353 € 45 692 € 6 772 € 18 110 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
164 899€ 142 318€ 92 052€ 51 353€ 45 692€ 6 772€ 18 110€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-584€ 28 712€ 43 712€ 100 175€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
213€ 523€ 699€ 176€ 1 781€ 251€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
147€ 212€ 481€ 86€ 1 095€ 197€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
18 910€ 33 392€ 11 380€ 8 693€ 12 061€ 1 623€ 2 294€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 363€ 100 663€ 97 393€ 5 375€ 27 663€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
706 € 706 € 766 € 635 € 635 € 150 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
706€ 706€ 766€ 635€ 635€ 150€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
209 670€ 250 926€ 292 182€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
259 392 € 230 677 € 221 616 € 194 323 € 196 943 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
274€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
259 392€ 230 677€ 221 616€ 194 323€ 196 669€