Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Blue Elephant, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 114 006€ 1 130 306€ 888 352€ 813 732€ 413 837€ 49 952€ 43 240€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 114 825 € 1 151 742 € 890 187 € 815 125 € 420 634 € 49 952 € 43 241 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
55 227€ 49 181€ 42 600€ 28 686€ 13 746€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 058 779€ 1 081 126€ 845 752€ 785 046€ 400 091€ 49 952€ 43 241€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
19 112€ 1 581€ 833€ 5 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
819€ 2 323€ 254€ 560€ 1 797€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 066 650 € 1 062 035 € 885 908 € 828 046 € 439 067 € 45 135 € 25 566 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 718€ 9 110€ 12 126€ 12 785€ 8 655€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 851€ 7 662€ 6 881€ 7 088€ 11 272€ 1 637€ 1 665€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 022 273€ 968 586€ 791 801€ 732 083€ 347 506€ 30 417€ 21 373€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 959 € 16 237 € 10 952 € 5 782 € 35 447 € 5 275 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 687€ 12 523€ 8 330€ 4 472€ 25 670€ 3 591€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 267€ 3 709€ 2 617€ 1 305€ 8 991€ 1 255€
19
E.4.
Sociálne náklady
5€ 5€ 5€ 5€ 786€ 429€
20
F.
Dane a poplatky
482€ 743€ 144€ 295€ 452€ 197€ 59€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 053€ 57 258€ 61 691€ 63 245€ 33 359€ 6 564€ 1 094€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 053€ 57 258€ 61 691€ 63 245€ 33 359€ 6 564€ 1 094€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 500€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 314€ 2 439€ 2 313€ 2 268€ 2 376€ 1 045€ 1 375€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
48 175 € 89 707 € 4 279 € -12 921 € -18 433 € 4 817 € 17 675 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
66 164 € 144 949 € 77 544 € 61 776 € 46 404 € 17 898 € 20 203 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
451 € 481 € 7 795 € 970 € 206 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
34 € 7 € 180 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
34€ 7€ 180€
42
XII.
Kurzové zisky
451€ 479€ 7 761€ 937€ 26€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 26€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 285 € 6 135 € 7 233 € 7 971 € 12 091 € 1 447 € 232 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
114 € 455 € 784 € 1 315 € 1 405 € 232 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
114€ 455€ 784€ 1 315€ 1 405€ 232€
52
O.
Kurzové straty
2 668€ 3 183€ 1 368€ 2 700€ 6 144€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 617€ 2 838€ 5 410€ 4 487€ 4 632€ 42€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 834 € -5 654 € 562 € -7 001 € -11 885 € -1 447 € -232 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
42 341 € 84 053 € 4 841 € -19 922 € -30 318 € 3 370 € 17 443 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
12 629 € 15 801 € 2 893 € 2 938 € 961 € 960 € 2 235 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 629€ 15 801€ 2 893€ 2 938€ 961€ 960€ 2 235€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
29 712 € 68 252 € 1 948 € -22 860 € -31 279 € 2 410 € 15 208 €