Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BL Accounting, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.11.2019
31.12.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
164 416 € 164 211 € 78 760 € 84 949 € 65 899 € 67 037 € 84 516 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 900 € 105 871 € 6 054 € 7 292 € 12 032 € 17 995 € 13 445 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
158 € 1 154 € 2 392 € 5 672 € 9 595 € 13 445 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
158€ 1 154€ 2 392€ 5 672€ 9 595€ 13 445€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
4 900 € 105 713 € 4 900 € 4 900 € 6 360 € 8 400 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
4 900€ 4 900€ 4 900€ 4 900€ 5 400€ 4 900€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
100 813€ 960€ 3 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
159 516 € 58 340 € 72 706 € 77 657 € 53 867 € 49 042 € 69 389 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 901 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
65 947 € 52 046 € 63 562 € 62 428 € 19 068 € 38 417 € 48 556 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
39 439€ 51 727€ 57 924€ 62 157€ 17 335€ 32 926€ 48 363€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
108€ 5 103€ 271€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
133€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
26 400€ 319€ 535€ 1 733€ 5 491€ 60€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
93 569 € 4 393 € 9 144 € 15 229 € 34 799 € 10 625 € 20 833 €
056
B.IV.1
Peniaze
93 569€ 4 393€ 9 144€ 15 229€ 34 799€ 10 625€ 762€
057
B.IV.2
Účty v bankách
20 071€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 682 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 682€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
164 416 € 164 211 € 78 760 € 84 949 € 65 899 € 67 037 € 84 516 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
148 083 € 102 774 € 65 358 € 51 789 € 55 016 € 26 970 € 54 773 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
996€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
126 127 € 54 402 € 16 014 € 34 999 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
44 895€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 896€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
11 000 € 37 416 € 54 402 € 40 833 € 28 046 € 16 014 € 8 818 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
16 333 € 61 437 € 13 402 € 33 160 € 10 883 € 40 067 € 29 714 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 033 € 757 € 124 € 220 € 700 € 550 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 033€ 757€ 124€ 220€ 700€ 550€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 214 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 214€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
14 926 € 9 861 € 12 838 € 32 464 € 10 542 € 35 721 € 23 759 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 285€ 4 905€ 8 227€ 22 727€ 3 375€ 25 525€ 14 953€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
76€ 785€ 5 214€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 115€ 3 031€ 2 170€ 321€ 930€ 1 653€ 155€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 526€ 1 849€ 1 656€ 9 416€ 6 237€ 3 329€ 2 044€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 605€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
50 403€ 3 200€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
374 € 416 € 440 € 696 € 121 € 446 € 191 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
374€ 416€ 440€ 696€ 121€ 446€ 191€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
29 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
29€