Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BL Accounting, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.11.2019
31.12.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
393 218 € 63 483 € 330 411 € 353 606 € 269 224 € 268 958 € 221 774 € 197 143 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
393 218€ 63 483€ 330 411€ 353 606€ 269 224€ 268 958€ 221 774€ 197 143€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
309 171 € 51 094 € 261 608 € 280 165 € 209 738 € 216 230 € 185 063 € 157 928 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 870€ 1 370€ 15 147€ 8 122€ 5 253€ 7 712€ 5 584€ 8 063€
10
B.2
Služby
303 301€ 49 724€ 246 461€ 272 043€ 204 485€ 208 518€ 179 479€ 149 865€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
84 047 € 12 389 € 68 803 € 73 441 € 59 486 € 52 728 € 36 711 € 39 215 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
60 144 € 7 262 € 32 199 € 16 760 € 7 229 € 11 525 € 6 534 € 8 591 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 020€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 483€
16
C.4
Sociálne náklady
1 088€
17
D
Dane a poplatky
550€ 206€ 237€ 258€ 35€ 299€ 316€ 340€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
996€ 1 238€ 3 280€ 3 923€ 7 840€ 13 705€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
224€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
48€ 77€ 2 858€ 2 229€ 3 006€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 789€ 1 636€ 880€ 2 666€ 1 760€ 2 346€ 1 945€ 5 513€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
21 612 € 3 285 € 37 568 € 52 519 € 47 182 € 37 493 € 21 969 € 13 848 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
500€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
9 654 € 9 398 € 8 677 € 11 180 € 4 517 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
813€ 1€ 1€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
403€ 155€ 279€ 762€ 1 643€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 1€ 10€
41
O
Kurzové straty
25€ 15€ 2€ 19€ 33€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
298€ 40€ 274€ 180€ 201€ 170€ 144€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
9 356 € 9 358 € 8 813 € 10 977 € 7 848 € -480 € -949 € -1 808 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
30 968 € 12 643 € 46 381 € 63 496 € 55 030 € 37 013 € 21 020 € 12 040 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 919 € 1 643 € 8 965 € 9 094 € 14 197 € 8 967 € 5 006 € 3 222 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 919€ 1 643€ 8 965€ 9 094€ 14 197€ 8 967€ 5 006€ 3 222€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
26 049 € 11 000 € 37 416 € 54 402 € 40 833 € 28 046 € 16 014 € 8 818 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
30 968 € 12 643 € 46 381 € 63 496 € 55 030 € 37 013 € 21 020 € 12 040 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
26 049 € 11 000 € 37 416 € 54 402 € 40 833 € 28 046 € 16 014 € 8 818 €