Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Advokátska kancelária - prof. Robert Vlček, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
91 841 € 90 370 € 99 281 € 127 123 € 127 977 € 181 098 € 277 246 € 6 064 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 187 € 7 125 € 17 031 € 53 026 € 110 959 € 125 256 € 219 418 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
1 187 € 7 125 € 17 031 € 53 026 € 110 959 € 125 256 € 219 418 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
56 635€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 187€ 7 125€ 17 031€ 53 026€ 110 959€ 125 256€ 162 783€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
90 654 € 83 245 € 82 250 € 74 097 € 17 018 € 55 842 € 57 828 € 6 064 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 863 € 9 804 € 5 140 € 6 815 € 3 812 € 6 728 € 57 070 € 3 589 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
41 100€ 3 300€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
26€ 4 576€ 81€ 5 769€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 837€ 5 228€ 5 140€ 6 815€ 3 812€ 6 647€ 10 201€ 289€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
86 791 € 73 441 € 77 110 € 67 282 € 13 206 € 49 114 € 758 € 2 475 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
86 791€ 73 441€ 77 110€ 67 282€ 13 206€ 49 114€ 758€ 2 475€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
91 841 € 90 370 € 99 281 € 127 123 € 127 977 € 181 098 € 277 246 € 6 064 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 845 € -179 152 € -98 834 € -88 369 € -70 098 € -49 620 € 6 889 € 4 177 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
332€ 332€ 332€ 332€ 331€ 332€ 332€ 332€
030
A.III.
Fondy zo zisku
30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€ 30€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-186 153€ -105 835€ -95 369€ -77 099€ -56 620€ -112€ -2 825€ -2 083€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-31 693 € -80 318 € -10 466 € -18 271 € -20 478 € -56 509 € 2 713 € -741 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
302 686 € 269 522 € 198 115 € 215 492 € 198 075 € 230 718 € 270 357 € 1 887 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
538€ 481€ 8 773€ 18 982€ 28 056€ 87 040€ 134 884€ 85€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
302 148 € 269 041 € 189 342 € 196 510 € 170 019 € 143 678 € 135 473 € 1 802 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
650€ 1 385€ 120€ 752€ 1 175€ 1 058€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
11€ 2 055€ 2 061€ 2 388€ 2 310€ 1 670€ 1 667€ 656€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 553€ 72€ 10 867€ 20 334€ 14 589€ 8 969€ 1 369€ 88€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
291 934€ 266 914€ 175 029€ 173 788€ 153 000€ 132 287€ 131 262€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci