Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
34 221 081 € 28 091 210 € 23 781 614 € 22 973 518 € 21 275 548 € 18 278 773 € 17 131 054 € 16 177 565 € 15 076 166 € 8 302 068 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
994 704 € 600 491 € 464 657 € 336 518 € 236 926 € 266 904 € 321 191 € 278 569 € 370 967 € 293 934 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
96 753 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 753€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
994 704 € 503 738 € 464 657 € 336 518 € 236 926 € 266 904 € 321 191 € 278 569 € 370 967 € 293 934 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
800 140€ 503 738€ 399 657€ 322 113€ 236 926€ 266 904€ 321 191€ 278 569€ 368 989€ 293 934€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
194 564€ 65 000€ 14 405€ 1 978€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
32 986 479 € 27 242 496 € 23 155 422 € 22 435 842 € 20 842 174 € 17 978 113 € 16 752 580 € 15 862 610 € 14 667 028 € 7 986 866 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
16 712 485 € 13 596 948 € 10 887 559 € 10 545 413 € 9 895 509 € 7 722 511 € 7 012 367 € 6 019 948 € 4 851 436 € 3 860 935 €
035
B.I.1
Materiál
1 045€ 754€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
16 711 440€ 13 596 194€ 10 887 559€ 10 545 413€ 9 895 509€ 7 722 511€ 7 012 367€ 6 019 948€ 4 851 436€ 3 860 935€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
651 006 € 705 694 € 750 494 € 142 486 € 75 136 € 53 988 € 57 462 € 72 747 € 111 679 € 224 807 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
70 082 € 223 857 € 218 621 € 109 075 € 34 024 € 38 804 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
68 000€ 68 000€ 68 000€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 082€ 155 857€ 150 621€ 109 075€ 34 024€ 38 804€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
370€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
222 706€ 250 526€ 351 556€ 33 041€ 2 449€ 31 284€ 61 397€ 100 579€ 218 432€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
358 218€ 231 311€ 180 317€ 41 112€ 12 735€ 26 178€ 11 350€ 11 100€ 6 375€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 102 590 € 12 004 307 € 10 870 105 € 11 143 368 € 10 091 219 € 9 290 289 € 8 979 429 € 9 000 977 € 8 830 484 € 3 199 966 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 049 474 € 6 951 465 € 5 807 529 € 6 122 206 € 5 077 495 € 4 257 594 € 3 947 896 € 3 632 546 € 3 502 688 € 2 905 754 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
300 721€ 296 467€ 192 377€ 166 713€ 148 689€ 227 889€ 225 977€ 133 261€ 3 502 688€ 2 905 754€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 748 753€ 6 654 998€ 5 615 152€ 5 955 493€ 4 928 806€ 4 029 705€ 3 721 919€ 3 499 285€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 250 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
146€ 2 043€ 3 505€ 88 193€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
53 116€ 52 842€ 62 576€ 21 016€ 11 681€ 29 190€ 31 533€ 30 238€ 5 327 796€ 294 212€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
70 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
70€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 520 328 € 935 547 € 647 264 € 604 575 € 780 310 € 911 325 € 703 322 € 768 938 € 873 429 € 701 158 €
072
B.V.1.
Peniaze
662 129€ 383 606€ 243 986€ 444€ 659€ 909€ 579€ 843€ 1 791€ 1 577€
073
B.V.2.
Účty v bankách
858 199€ 551 941€ 403 278€ 604 131€ 779 651€ 910 416€ 702 743€ 768 095€ 871 638€ 699 581€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
239 898 € 248 223 € 161 535 € 201 158 € 196 448 € 33 756 € 57 283 € 36 386 € 38 171 € 21 268 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
47 451€ 87 654€ 64 800€ 64 800€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
167 166€ 94 033€ 87 365€ 96 960€ 194 903€ 30 245€ 27 399€ 36 386€ 37 935€ 20 185€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
25 281€ 66 536€ 9 370€ 39 398€ 1 545€ 3 511€ 29 884€ 236€ 1 083€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
34 221 081 € 28 091 210 € 23 781 614 € 22 973 518 € 21 275 548 € 18 278 773 € 17 131 054 € 16 177 565 € 15 076 166 € 8 302 068 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 706 940 € 6 570 247 € 5 597 444 € 4 309 977 € 4 016 185 € 3 924 102 € 3 865 218 € 3 151 920 € 3 493 616 € 5 203 973 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 € 2 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€ 250 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 559 977 € 1 559 977 € 1 559 977 € 401 920 € 401 920 € 401 920 € 401 920 € 1 711 036 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 559 977€ 1 559 977€ 1 559 977€ 401 920€ 401 920€ 401 920€ 401 920€ 1 711 036€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 396 963 € 2 260 270 € 1 287 467 € 1 158 057 € 864 265 € 772 182 € 713 298 € 401 920 € 743 616 € 742 937 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 514 141 € 21 520 963 € 18 180 875 € 18 661 207 € 17 252 967 € 14 349 815 € 13 265 836 € 13 025 645 € 11 352 038 € 3 098 095 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 119 € 3 748 € 5 518 € 6 420 € 1 806 € 3 223 € 3 252 € 13 163 € 19 813 € 28 456 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
14 072€ 9 883€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 119€ 3 203€ 3 391€ 2 792€ 1 806€ 3 223€ 3 252€ 13 163€ 5 741€ 9 308€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
545€ 2 127€ 3 628€ 9 265€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 821 988 € 15 595 405 € 11 888 636 € 11 267 541 € 12 448 292 € 9 274 643 € 8 225 907 € 7 953 388 € 6 284 802 € 3 039 049 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 067 659 € 14 078 513 € 10 677 156 € 10 356 834 € 11 650 043 € 8 576 101 € 7 488 233 € 7 578 968 € 4 427 430 € 2 507 199 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
15 485 194€ 12 393 615€ 8 949 519€ 8 533 845€ 10 217 567€ 7 217 314€ 6 491 140€ 6 468 650€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 582 465€ 1 684 898€ 1 727 637€ 1 822 989€ 1 432 476€ 1 358 787€ 997 093€ 1 110 318€ 4 427 430€ 2 507 199€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 453 973€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
199 659€ 95 466€ 113 423€ 103 612€ 75 768€ 86 130€ 96 129€ 69 210€ 64 044€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
94 945€ 62 934€ 62 903€ 61 428€ 50 981€ 53 922€ 60 033€ 51 534€ 48 735€ 41 680€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 459 180€ 1 356 911€ 1 033 653€ 744 241€ 671 500€ 558 490€ 581 399€ 322 886€ 285 454€ 426 126€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
545€ 1 581€ 1 501€ 1 426€ 113€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
324 096 € 330 898 € 159 554 € 124 966 € 123 508 € 112 630 € 36 663 € 56 631 € 47 118 € 30 887 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 926€ 29 878€ 59 219€ 29 978€ 22 358€ 17 180€ 31 713€ 32 641€ 47 118€ 30 887€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
289 170€ 301 020€ 100 335€ 94 988€ 101 150€ 95 450€ 4 950€ 23 990€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 364 938€ 5 590 912€ 6 127 167€ 7 262 280€ 4 679 361€ 4 959 319€ 5 000 014€ 5 002 463€ 5 000 305€ -297€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 295 € 2 334 € 6 396 € 4 856 € 230 512 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
230 410€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
834€ 102€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 295€ 1 500€ 6 396€ 4 856€