Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LYSO Consulting s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2019
31.08.2021
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
39 176 € 480 € 36 600 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
39 176€ 480€ 36 600€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
257 702 € 405 € 360 € -1 018 078 € 4 001 € 452 819 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
56 642€ 405€ 300€ 1 484€ 3 838€ 3 676€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
-1 113 656 €
16
E.1.
Mzdové náklady
-1 113 656€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
201 060€ 60€ 94 094€ 163€ 449 143€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-218 526 € 75 € -360 € 1 054 678 € -4 001 € -452 819 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-56 642 € -405 € -300 € -1 484 € -3 838 € -3 676 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 653 € 3 452 € 1 € 3 882 € 3 086 € 3 € 2 376 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 2 € 3 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 2€ 3€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
6 653€ 3 452€ 3 881€ 3 084€ 2 371€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 161 € 234 € 6 476 € 162 € 85 997 € 945 € 1 016 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€
52
O.
Kurzové straty
1€ 6 317€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 160€ 234€ 159€ 162€ 85 996€ 944€ 1 016€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
3 492 € 3 218 € -6 475 € 3 720 € -82 911 € -942 € 1 360 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-215 034 € 3 293 € -6 475 € 3 360 € 971 767 € -4 943 € -451 459 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
425 € 480 € 960 € 112 457 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
425€ 480€ 960€ 112 457€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-215 459 € 3 293 € -6 955 € 2 400 € 859 310 € -5 903 € -451 459 €