Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
26 854 375 € 30 140 259 € 25 909 741 € 31 184 559 € 28 097 777 € 20 989 371 € 23 753 156 € 19 777 157 € 23 441 844 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
960 328 € 1 283 972 € 2 080 236 € 1 819 549 € 2 122 258 € 1 973 649 € 1 947 288 € 2 309 375 € 1 495 547 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
170 280 € 201 624 € 258 914 € 258 707 € 261 840 € 186 819 € 93 926 € 220 732 € 359 100 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
164 311€ 180 624€ 237 914€ 198 241€ 236 840€ 186 819€ 93 926€ 220 732€ 359 100€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 969€ 21 000€ 21 000€ 60 466€ 25 000€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
790 048 € 1 082 348 € 1 821 322 € 1 560 842 € 1 860 418 € 1 786 830 € 1 853 362 € 2 088 643 € 1 136 447 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
72 712€ 78 042€ 83 373€ 88 703€ 94 033€ 86 873€ 91 607€ 58 405€ 62 506€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
717 336€ 1 004 306€ 1 737 949€ 1 472 139€ 1 766 385€ 1 699 957€ 1 761 755€ 2 024 261€ 1 073 941€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 977€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 618 577 € 28 669 546 € 23 779 815 € 29 285 829 € 25 879 537 € 18 978 812 € 21 774 877 € 17 366 301 € 21 769 466 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
14 297 681 € 15 472 891 € 19 959 617 € 23 235 887 € 18 218 041 € 13 692 953 € 6 938 579 € 10 962 308 € 13 591 663 €
032
B.I.1
Materiál
27 811€ 19 193€ 14 950€ 10 293€ 23 946€ 17 702€ 22 285€ 26 005€ 18 666€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
14 269 870€ 15 453 698€ 19 944 667€ 23 225 594€ 18 194 095€ 13 675 251€ 6 916 294€ 10 936 303€ 13 572 997€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
827 322 € 764 280 € 565 186 € 511 970 € 521 961 € 472 650 € 471 800 € 430 908 € 409 068 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 1 800€ 2 900€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
827 322€ 762 480€ 565 186€ 511 970€ 519 061€ 472 650€ 471 800€ 430 908€ 409 068€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
10 490 121 € 12 426 563 € 3 251 311 € 5 516 295 € 7 137 792 € 4 811 677 € 14 352 796 € 5 623 962 € 6 667 353 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 422 350€ 10 604 349€ 2 136 703€ 5 074 264€ 5 522 895€ 4 572 301€ 1 699 240€ 4 980 470€ 6 291 518€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 890 242€ 1 725 200€ 839 731€ 415 997€ 655 272€ 12 583 165€ 0€ 27 469€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
209 561€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
175 767€ 241 082€ 928 487€ 35 127€ 614 097€ 286 043€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 762€ 97 014€ 33 795€ 26 034€ 31 138€ 29 815€ 35 264€ 29 395€ 62 323€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 453 € 5 812 € 3 701 € 21 677 € 1 743 € 1 532 € 11 702 € 349 123 € 1 101 382 €
056
B.IV.1
Peniaze
805€ 1 335€ 806€ 838€ 486€ 1 845€ 4 195€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 453€ 5 812€ 2 896€ 20 342€ 937€ 694€ 11 216€ 347 278€ 1 097 187€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
275 470 € 186 741 € 49 690 € 79 181 € 95 982 € 36 910 € 30 991 € 101 481 € 176 831 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
114 545€ 70 055€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
160 925€ 116 686€ 49 690€ 39 181€ 95 982€ 30 511€ 25 475€ 81 481€ 115 430€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
40 000€ 0€ 6 399€ 5 516€ 20 000€ 61 401€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
26 854 375 € 30 140 259 € 25 909 741 € 31 184 559 € 28 097 777 € 20 989 371 € 23 753 156 € 19 777 157 € 23 441 844 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 851 701 € 10 602 407 € 9 118 914 € 8 137 314 € 6 648 853 € 5 181 396 € 3 516 179 € 2 915 307 € 13 134 718 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
2 589 458 € 2 589 458 € 2 589 458 € 2 589 458 € 2 589 458 € 2 589 458 € 2 589 458 € 2 589 458 € 2 589 458 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€ 0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 005 646 € 6 522 153 € 5 540 554 € 4 052 092 € 2 584 635 € 919 418 € 318 546 € 0 € 9 465 578 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 005 646€ 6 522 153€ 5 540 554€ 4 052 092€ 2 584 635€ 919 418€ 318 546€ 0€ 9 465 578€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 249 294 € 1 483 493 € 981 599 € 1 488 461 € 1 467 457 € 1 665 217 € 600 872 € 318 546 € 1 072 379 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 303 093 € 18 872 889 € 16 293 664 € 22 658 056 € 21 109 623 € 15 329 784 € 19 646 871 € 16 502 376 € 10 050 971 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 067 131 € 2 533 908 € 1 892 032 € 1 779 519 € 1 785 133 € 1 639 582 € 1 551 002 € 1 323 502 € 1 096 127 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
70 576€ 59 686€ 44 984€ 41 916€ 42 677€ 165 662€ 234 962€ 198 796€ 153 370€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
84 425€ 77 738€ 65 875€ 47 477€ 136 291€ 136 291€ 136 291€ 136 457€ 136 457€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 912 130€ 2 396 484€ 1 781 173€ 1 690 126€ 1 606 165€ 1 337 629€ 1 179 749€ 988 249€ 806 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
-7 868 € -3 753 € -5 458 € -3 374 € -2 360 € 1 158 € 825 € 3 134 € 5 300 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
-7 868€ -3 753€ -5 458€ -3 374€ -2 360€ 1 158€ 825€ 3 134€ 5 300€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
11 243 830 € 16 342 658 € 14 406 985 € 20 881 911 € 19 326 850 € 13 689 044 € 18 095 044 € 15 175 740 € 8 949 544 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 439 801€ 15 454 621€ 14 168 520€ 20 541 532€ 19 196 406€ 13 125 409€ 17 777 604€ 13 052 816€ 8 838 473€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 821€ 1 721€ 4 789€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 006 184€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
71 164€ 60 816€ 64 795€ 60 941€ 52 153€ 55 014€ 51 250€ 36 512€ 47 436€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 546€ 45 393€ 45 161€ 40 733€ 32 795€ 46 508€ 30 683€ 22 163€ 23 695€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
659 111€ 773 600€ 127 757€ 237 919€ 37 059€ 449 333€ 218 418€ 40 991€ 27 213€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
25 208€ 8 228€ 752€ 786€ 8 437€ 12 780€ 12 268€ 15 353€ 7 938€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
76 € 105 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
76€ 105€ 0€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
699 581 € 664 963 € 497 163 € 389 189 € 339 301 € 478 191 € 590 106 € 359 474 € 256 155 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
62 313€ 57 774€ 68 768€ 62 307€ 74 009€ 92 248€ 104 385€ 1 866€ 1 021€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
301 894€ 343 077€ 101 915€ 85 088€ 63 320€ 283 217€ 281 010€ 223 737€ 110 564€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
335 374€ 264 112€ 326 480€ 241 794€ 201 972€ 102 726€ 204 711€ 133 871€ 144 570€