Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Sales Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
38 016 221 € 26 854 375 € 30 140 259 € 25 909 741 € 31 184 559 € 28 097 777 € 20 989 371 € 23 753 156 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 012 311 € 960 328 € 1 283 972 € 2 080 236 € 1 819 549 € 2 122 258 € 1 973 649 € 1 947 288 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
153 204 € 170 280 € 201 624 € 258 914 € 258 707 € 261 840 € 186 819 € 93 926 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
125 660€ 164 311€ 180 624€ 237 914€ 198 241€ 236 840€ 186 819€ 93 926€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
27 544€ 5 969€ 21 000€ 21 000€ 60 466€ 25 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
859 107 € 790 048 € 1 082 348 € 1 821 322 € 1 560 842 € 1 860 418 € 1 786 830 € 1 853 362 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
67 382€ 72 712€ 78 042€ 83 373€ 88 703€ 94 033€ 86 873€ 91 607€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
791 725€ 717 336€ 1 004 306€ 1 737 949€ 1 472 139€ 1 766 385€ 1 699 957€ 1 761 755€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
36 731 173 € 25 618 577 € 28 669 546 € 23 779 815 € 29 285 829 € 25 879 537 € 18 978 812 € 21 774 877 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
23 547 970 € 14 297 681 € 15 472 891 € 19 959 617 € 23 235 887 € 18 218 041 € 13 692 953 € 6 938 579 €
035
B.I.1
Materiál
21 316€ 27 811€ 19 193€ 14 950€ 10 293€ 23 946€ 17 702€ 22 285€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
23 526 654€ 14 269 870€ 15 453 698€ 19 944 667€ 23 225 594€ 18 194 095€ 13 675 251€ 6 916 294€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
887 101 € 827 322 € 764 280 € 565 186 € 511 970 € 521 961 € 472 650 € 471 800 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 1 800€ 2 900€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
887 101€ 827 322€ 762 480€ 565 186€ 511 970€ 519 061€ 472 650€ 471 800€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
12 291 755 € 10 490 121 € 12 426 563 € 3 251 311 € 5 516 295 € 7 137 792 € 4 811 677 € 14 352 796 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 055 528 € 5 422 350 € 10 604 349 € 2 136 703 € 5 074 264 € 5 522 895 € 4 572 301 € 1 699 240 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
101 960€ 128 057€ 105 021€ 599 878€ 478 822€ 258 106€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
953 568€ 5 294 293€ 10 499 328€ 1 536 825€ 4 595 442€ 5 264 789€ 4 572 301€ 1 699 240€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
9 633 809€ 4 890 242€ 1 725 200€ 839 731€ 415 997€ 655 272€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
209 561€ 12 583 165€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 597 360€ 175 767€ 241 082€ 928 487€ 35 127€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 058€ 1 762€ 97 014€ 33 795€ 26 034€ 31 138€ 29 815€ 35 264€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 347 € 3 453 € 5 812 € 3 701 € 21 677 € 1 743 € 1 532 € 11 702 €
072
B.V.1.
Peniaze
805€ 1 335€ 806€ 838€ 486€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 347€ 3 453€ 5 812€ 2 896€ 20 342€ 937€ 694€ 11 216€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
272 737 € 275 470 € 186 741 € 49 690 € 79 181 € 95 982 € 36 910 € 30 991 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
71 584€ 114 545€ 70 055€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
201 153€ 160 925€ 116 686€ 49 690€ 39 181€ 95 982€ 30 511€ 25 475€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
40 000€ 0€ 6 399€ 5 516€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
38 016 221 € 26 854 375 € 30 140 259 € 25 909 741 € 31 184 559 € 28 097 777 € 20 989 371 € 23 753 156 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 035 478 € 11 851 701 € 10 602 407 € 9 118 914 € 8 137 314 € 6 648 853 € 5 181 396 € 3 516 179 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€ 2 589 458€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 254 940 € 8 005 646 € 6 522 153 € 5 540 554 € 4 052 092 € 2 584 635 € 919 418 € 318 546 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 254 940€ 8 005 646€ 6 522 153€ 5 540 554€ 4 052 092€ 2 584 635€ 919 418€ 318 546€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 183 777 € 1 249 294 € 1 483 493 € 981 599 € 1 488 461 € 1 467 457 € 1 665 217 € 600 872 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 420 696 € 14 303 093 € 18 872 889 € 16 293 664 € 22 658 056 € 21 109 623 € 15 329 784 € 19 646 871 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
-3 915 € -7 868 € -3 753 € -5 458 € -3 374 € -2 360 € 1 158 € 825 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-3 915€ -7 868€ -3 753€ -5 458€ -3 374€ -2 360€ 1 158€ 825€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
93 134 € 84 425 € 77 738 € 65 875 € 47 477 € 136 291 € 136 291 € 136 291 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
93 134€ 84 425€ 77 738€ 65 875€ 47 477€ 136 291€ 136 291€ 136 291€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 990 409 € 11 243 830 € 16 342 658 € 14 406 985 € 20 881 911 € 19 326 850 € 13 689 044 € 18 095 044 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 669 920 € 10 439 801 € 15 454 621 € 14 168 520 € 20 541 532 € 19 196 406 € 13 125 409 € 17 782 425 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
19 098 656€ 9 545 965€ 14 822 106€ 12 757 468€ 18 908 228€ 18 502 860€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 571 264€ 893 836€ 632 515€ 1 411 052€ 1 633 304€ 693 546€ 13 125 409€ 17 782 425€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
74 172€ 71 164€ 60 816€ 64 795€ 60 941€ 52 153€ 55 014€ 51 250€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
49 588€ 48 546€ 45 393€ 45 161€ 40 733€ 32 795€ 46 508€ 30 683€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
176 127€ 659 111€ 773 600€ 127 757€ 237 919€ 37 059€ 449 333€ 218 418€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
20 602€ 25 208€ 8 228€ 752€ 786€ 8 437€ 12 780€ 12 268€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 341 068 € 2 982 706 € 2 456 170 € 1 826 157 € 1 732 042 € 1 648 842 € 1 503 291 € 1 414 711 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
85 824€ 70 576€ 59 686€ 44 984€ 41 916€ 42 677€ 165 662€ 234 962€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 255 244€ 2 912 130€ 2 396 484€ 1 781 173€ 1 690 126€ 1 606 165€ 1 337 629€ 1 179 749€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
76€ 105€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
560 047 € 699 581 € 664 963 € 497 163 € 389 189 € 339 301 € 478 191 € 590 106 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
63 525€ 62 313€ 57 774€ 68 768€ 62 307€ 74 009€ 92 248€ 104 385€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
83 495€ 301 894€ 343 077€ 101 915€ 85 088€ 63 320€ 283 217€ 281 010€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
413 027€ 335 374€ 264 112€ 326 480€ 241 794€ 201 972€ 102 726€ 204 711€