Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
130 265 844€ 115 426 518€ 103 688 888€ 96 374 372€ 78 252 199€ 77 735 067€ 69 921 722€ 75 441 032€ 72 853 939€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
120 822 687€ 105 165 724€ 94 114 662€ 86 325 809€ 69 038 136€ 67 919 833€ 61 510 257€ 66 511 398€ 63 027 977€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
9 443 157 € 10 260 794 € 9 574 226 € 10 048 563 € 9 214 063 € 9 815 234 € 8 411 465 € 8 929 634 € 9 825 962 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
170 170 € 103 797 € 121 234 € 271 773 € 280 001 € 217 534 € 259 335 € 282 313 € 273 114 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
170 170€ 103 797€ 121 234€ 271 773€ 280 001€ 217 534€ 259 335€ 282 313€ 273 114€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 248 413 € 5 647 076 € 5 325 085 € 5 724 220 € 5 729 512 € 5 804 359 € 5 349 833 € 6 877 144 € 6 742 364 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
204 108€ 194 863€ 202 802€ 226 519€ 200 059€ 137 035€ 260 984€ 193 957€ 176 832€
10
B.2
Služby
5 164 104€ 5 166 936€ 5 126 081€ 5 461 819€ 5 521 589€ 5 651 987€ 5 088 849€ 6 683 187€ 6 565 532€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 364 914 € 4 717 515 € 4 370 375 € 4 596 116 € 3 764 552 € 4 228 409 € 3 320 967 € 2 334 803 € 3 356 712 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 989 714 € 1 913 455 € 1 851 044 € 1 635 586 € 1 510 993 € 1 463 443 € 1 421 097 € 1 109 961 € 1 040 306 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 482 280€ 1 405 182€ 1 373 525€ 1 226 880€ 1 067 807€ 1 119 753€ 1 091 029€ 854 107€ 813 791€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
468 665€ 464 183€ 440 515€ 369 661€ 408 679€ 309 964€ 297 266€ 223 816€ 199 980€
16
C.4
Sociálne náklady
38 769€ 44 090€ 37 004€ 39 045€ 34 507€ 33 726€ 32 802€ 32 038€ 26 535€
17
D
Dane a poplatky
77 024€ 80 216€ 48 539€ 121 677€ 91 339€ 80 788€ 61 747€ 66 194€ 53 454€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
386 198€ 575 638€ 676 718€ 578 596€ 619 482€ 617 466€ 738 675€ 602 833€ 452 848€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
869 891€ 1 695 807€ 1 460 635€ 2 059 007€ 2 474 024€ 1 147 226€ 1 389 616€ 1 037 653€ 774 421€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
666 511€ 1 322 576€ 1 180 097€ 1 826 638€ 2 026 936€ 1 115 832€ 1 186 617€ 849 818€ 628 262€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 10 365€ -29 545€ -46 025€ -126 343€ -64 191€ 223 950€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 021 157€ 2 245 453€ 2 323 806€ 1 906 726€ 1 914 705€ 1 722 932€ 1 061 280€ 1 177 422€ 827 141€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 434 629€ 2 781 468€ 3 051 979€ 2 371 141€ 1 930 213€ 1 638 014€ 1 589 864€ 1 538 261€ 1 180 260€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 701 886 € 1 975 057 € 1 346 439 € 2 057 756 € 1 974 318 € 2 229 049 € 900 206 € 447 002 € 1 379 194 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
1 473€ 1 766€ 1 210€ 1 282€ 3 181€ 7 098€ 9 810€ 152€ 29 894€
39
N
Nákladové úroky
180€ 1 899€ 6 125€ 7 030€ 16 180€ 15 556€ 28 787€ 44 401€ 944€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 103€ 105€ 190€ 201€ 76€ 1 846€ 206€ 246€
41
O
Kurzové straty
784€ 770€ 561€ 1 455€ 999€ 907€ 221€ 798€ 526€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 724€ 10 034€ 8 995€ 9 511€ 9 573€ 9 659€ 7 845€ 3 879€ 5 660€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-9 215 € -10 834 € -14 366 € -16 524 € -23 370 € -18 948 € -25 197 € -48 720 € 23 010 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 692 671 € 1 964 223 € 1 332 073 € 2 041 232 € 1 950 948 € 2 210 101 € 875 009 € 398 282 € 1 402 204 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
443 377 € 480 730 € 350 474 € 552 771 € 483 491 € 544 884 € 274 137 € 79 736 € 329 825 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
508 219€ 678 024€ 403 690€ 545 680€ 529 902€ 545 734€ 315 029€ 101 576€ 434 556€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-64 842€ -197 294€ -53 216€ 7 091€ -46 411€ -850€ -40 892€ -21 840€ -104 731€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 249 294 € 1 483 493 € 981 599 € 1 488 461 € 1 467 457 € 1 665 217 € 600 872 € 318 546 € 1 072 379 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 692 671 € 1 964 223 € 1 332 073 € 2 041 232 € 1 950 948 € 2 210 101 € 875 009 € 398 282 € 1 402 204 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 249 294 € 1 483 493 € 981 599 € 1 488 461 € 1 467 457 € 1 665 217 € 600 872 € 318 546 € 1 072 379 €