Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
106 022 € 96 755 € 91 396 € 108 902 € 85 951 € 73 843 € 38 274 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 704 € 10 815 € 18 925 € 27 513 € 3 270 € 6 078 € 8 886 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 704 € 10 815 € 18 925 € 27 513 € 3 270 € 6 078 € 8 886 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 704€ 10 815€ 18 925€ 27 513€ 3 270€ 6 078€ 8 886€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
103 318 € 85 940 € 72 471 € 81 389 € 82 681 € 67 765 € 29 075 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
14 333 € 5 631 € 20 572 € 2 424 € 5 492 € 11 282 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
43 126 € 43 984 € 22 003 € 58 839 € 54 209 € 36 242 € 15 059 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
43 019€ 43 355€ 21 488€ 55 324€ 51 167€ 35 892€ 13 659€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
216€ 3 202€ 3 042€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
107€ 629€ 299€ 313€ 350€ 1 400€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
45 859 € 36 325 € 29 896 € 20 126 € 22 980 € 20 241 € 14 016 €
056
B.IV.1
Peniaze
45 859€ 36 325€ 29 896€ 20 126€ 22 980€ 20 241€ 580€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 436€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
313 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
313€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
106 022 € 96 755 € 91 396 € 108 902 € 85 951 € 73 843 € 38 274 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
79 455 € 72 247 € 63 864 € 68 812 € 63 581 € 46 903 € 19 941 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
64 943 € 56 560 € 61 508 € 56 277 € 39 599 € 12 637 € 12 462 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 462€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 208 € 8 383 € -4 948 € 5 231 € 16 678 € 26 962 € 175 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 567 € 24 508 € 27 532 € 40 090 € 22 370 € 26 940 € 18 333 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
986 € 964 € 13 918 € 26 873 € 921 € 921 € 921 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
921€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
25 581 € 23 544 € 13 614 € 13 217 € 21 449 € 26 019 € 17 412 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
22 158€ 19 694€ 12 671€ 12 259€ 17 339€ 15 023€ 12 986€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
364€ 318€ 360€ 364€ 2 241€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 486€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 059€ 3 532€ 583€ 594€ 4 110€ 10 996€ 387€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
312€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci