Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2022
30.06.2023
01.07.2021
30.06.2022
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 450 494 € 1 456 533 € 1 544 611 € 1 619 224 € 1 419 882 € 1 486 027 € 1 642 433 € 1 732 833 € 1 866 991 € 2 391 469 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 377 940 € 1 431 817 € 1 531 244 € 1 549 269 € 1 356 377 € 1 445 232 € 1 624 876 € 1 702 032 € 1 808 574 € 2 013 056 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 512 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 512€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 377 940 € 1 431 817 € 1 531 244 € 1 549 269 € 1 356 377 € 1 443 720 € 1 624 876 € 1 702 032 € 1 808 574 € 2 013 056 €
012
A.II.1
Pozemky
291 455€ 291 455€ 291 455€ 291 455€ 291 455€ 291 455€ 409 459€ 409 459€ 409 459€ 409 459€
013
A.II.2
Stavby
691 155€ 776 022€ 864 266€ 944 726€ 975 931€ 1 064 395€ 1 167 335€ 1 231 369€ 1 319 113€ 1 390 418€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 587€ 15 787€ 22 259€ 26 931€ 48 280€ 73 575€ 48 082€ 61 204€ 80 002€ 213 179€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
353 743€ 348 553€ 353 264€ 286 157€ 40 711€ 14 295€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
65 054 € 18 765 € 7 414 € 63 999 € 59 120 € 36 513 € 13 305 € 26 978 € 55 770 € 373 864 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
59 696 € 11 062 € 54 798 € 58 453 € 17 848 € 5 000 € 9 264 € 371 218 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
57 760 € 50 000 € 58 453 € 8 840 € 361 954 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
57 760€ 50 000€ 58 453€ 8 840€ 361 954€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 936€ 11 062€ 4 798€ 9 008€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 000€ 9 264€ 9 264€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 358 € 7 703 € 7 414 € 9 201 € 667 € 18 665 € 8 305 € 26 978 € 46 506 € 2 646 €
072
B.V.1.
Peniaze
47€ 108€ 127€ 132€ 134€ 232€ 385€ 117€ 747€ 36€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 311€ 7 595€ 7 287€ 9 069€ 533€ 18 433€ 7 920€ 26 861€ 45 759€ 2 610€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 500 € 5 951 € 5 953 € 5 956 € 4 385 € 4 282 € 4 252 € 3 823 € 2 647 € 4 549 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
135€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 500€ 5 951€ 5 953€ 5 956€ 4 385€ 4 282€ 4 252€ 3 823€ 2 647€ 4 414€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 450 494 € 1 456 533 € 1 544 611 € 1 619 224 € 1 419 882 € 1 486 027 € 1 642 433 € 1 732 833 € 1 866 991 € 2 391 469 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
851 046 € 717 686 € 588 090 € 655 863 € 473 859 € 255 333 € 46 101 € -195 034 € -357 852 € -376 312 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 638 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 638€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
664€ 664€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
710 383 € 580 786 € 398 560 € 466 556 € 248 031 € 38 799 € -202 336 € -365 155 € -383 615 € -405 117 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
710 383€ 580 786€ 398 560€ 466 556€ 248 031€ 38 799€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-202 336€ -365 155€ -383 615€ -405 117€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
133 361 € 129 597 € 182 227 € 182 004 € 218 525 € 209 232 € 241 135 € 162 819 € 18 460 € 21 502 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
599 448 € 738 847 € 956 521 € 963 361 € 946 023 € 1 230 694 € 1 596 332 € 1 927 867 € 2 224 843 € 2 767 781 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
326 935 € 463 785 € 695 505 € 915 710 € 915 710 € 1 211 533 € 1 561 533 € 1 879 683 € 2 191 924 € 2 759 939 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
326 935€ 463 785€ 695 505€ 915 710€ 915 710€ 1 211 533€ 1 561 533€ 1 879 683€ 2 191 924€ 2 759 939€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
272 013 € 274 562 € 260 516 € 46 951 € 29 263 € 18 111 € 33 749 € 47 134 € 31 869 € 6 792 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
17 968 € 19 486 € 2 345 € 3 831 € 11 859 € 9 763 € 6 667 € 9 553 € 16 582 € 799 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 968€ 19 486€ 2 345€ 3 831€ 11 859€ 9 763€ 6 667€ 9 553€ 16 582€ 799€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
38 218€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
250 000€ 250 000€ 250 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 967€ 5 076€ 8 171€ 2 623€ 17 404€ 6 369€ 27 082€ 37 581€ 15 046€ 5 951€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 078€ 2 279€ 1 979€ 241€ 42€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
500 € 500 € 500 € 700 € 1 050 € 1 050 € 1 050 € 1 050 € 1 050 € 1 050 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 050€ 1 050€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
500€ 500€ 500€ 700€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé