Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
906 999 € 1 150 294 € 951 816 € 924 136 € 894 491 € 900 948 € 895 659 € 823 746 € 867 393 € 923 342 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
195 848 € 267 545 € 203 746 € 261 685 € 296 733 € 311 454 € 356 166 € 318 759 € 340 731 € 430 847 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 334 € 5 850 € 13 148 € 18 548 € 7 550 € 6 558 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 334€ 5 850€ 10 272€ 15 672€ 4 674€ 6 558€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 876€ 2 876€ 2 876€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
195 848 € 267 545 € 201 412 € 255 835 € 283 585 € 292 906 € 348 616 € 312 201 € 340 731 € 430 847 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
50 839€ 62 230€ 73 621€ 85 012€ 96 404€ 107 795€ 112 383€ 126 956€ 142 944€ 159 772€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
145 009€ 205 315€ 127 791€ 170 823€ 185 781€ 183 711€ 236 233€ 185 245€ 197 787€ 271 075€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 400€ 1 400€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
702 262 € 875 209 € 741 885 € 656 728 € 593 155 € 584 904 € 535 390 € 501 320 € 522 000 € 488 276 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
451 639 € 391 226 € 367 405 € 329 346 € 308 051 € 337 659 € 302 428 € 319 419 € 266 486 € 287 434 €
035
B.I.1
Materiál
303 259€ 267 004€ 247 077€ 203 673€ 206 550€ 239 855€ 210 265€ 216 744€ 201 774€ 223 716€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 512€ 1 667€ 1 827€ 1 014€ 2 871€ 4 832€ 4 458€ 9 090€ 493€
037
B.I.3
Výrobky
79 252€ 61 994€ 66 101€ 67 008€ 54 174€ 40 991€ 34 777€ 47 255€ 11 240€ 13 600€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
65 616€ 60 561€ 52 400€ 57 651€ 47 327€ 53 942€ 52 554€ 50 962€ 44 382€ 49 625€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
63 326 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
63 326€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
140 904 € 141 593 € 97 119 € 155 218 € 170 367 € 160 464 € 99 973 € 82 645 € 105 949 € 94 290 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
98 183 € 114 435 € 95 542 € 132 093 € 170 367 € 160 455 € 99 761 € 82 165 € 105 349 € 93 185 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
98 183€ 114 435€ 95 542€ 132 093€ 170 367€ 160 455€ 99 761€ 82 165€ 105 349€ 93 185€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
42 721€ 26 858€ 1 577€ 3 121€ 9€ 101€ 841€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
300€ 20 004€ 212€ 379€ 600€ 264€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
109 719 € 342 390 € 277 361 € 108 838 € 114 737 € 86 781 € 132 989 € 99 256 € 149 565 € 106 552 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 539€ 4 327€ 4 348€ 2 793€ 6 971€ 4 361€ 2 474€ 2 796€ 7 274€ 3 680€
073
B.V.2.
Účty v bankách
105 180€ 338 063€ 273 013€ 106 045€ 107 766€ 82 420€ 130 515€ 96 460€ 142 291€ 102 872€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 889 € 7 540 € 6 185 € 5 723 € 4 603 € 4 590 € 4 103 € 3 667 € 4 662 € 4 219 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
24€ 6€ 31€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 281€ 7 540€ 6 185€ 5 723€ 4 603€ 4 590€ 4 103€ 3 643€ 4 656€ 4 188€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 608€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
906 999 € 1 150 294 € 951 816 € 924 136 € 894 491 € 900 948 € 895 659 € 823 746 € 867 393 € 923 342 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
524 017 € 605 510 € 531 702 € 383 741 € 421 179 € 359 761 € 344 339 € 345 267 € 331 712 € 328 747 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 695 € 1 695 € 1 695 € 1 695 € 1 695 € 1 695 € 1 695 € 1 695 € 1 695 € 1 695 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 695€ 1 695€ 1 695€ 1 695€ 1 695€ 1 695€ 1 695€ 1 695€ 1 695€ 1 695€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
453 174 € 466 767 € 341 378 € 322 844 € 350 349 € 336 003 € 336 932 € 323 377 € 320 412 € 408 460 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
453 174€ 466 767€ 341 378€ 322 844€ 350 349€ 336 003€ 336 932€ 323 377€ 320 412€ 408 460€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
62 508 € 130 408 € 181 989 € 52 562 € 62 495 € 15 423 € -928 € 13 555 € 2 965 € -88 048 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
382 982 € 544 155 € 418 227 € 536 621 € 467 021 € 531 751 € 537 887 € 455 611 € 499 108 € 538 433 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 201 € 924 € 875 € 867 € 793 € 768 € 4 602 € 674 € 511 € 315 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 727€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 201€ 924€ 875€ 867€ 793€ 768€ 875€ 674€ 511€ 315€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
63 326€ 20 530€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
375 235 € 537 805 € 413 036 € 445 464 € 461 350 € 522 996 € 528 930 € 451 684 € 474 504 € 472 021 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
57 460 € 89 528 € 11 283 € 45 852 € 47 219 € 64 905 € 26 415 € 45 471 € 23 479 € 11 003 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
57 460€ 89 528€ 11 283€ 45 852€ 47 219€ 64 905€ 26 415€ 45 471€ 23 479€ 11 003€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
288 935€ 416 553€ 375 547€ 375 496€ 375 458€ 424 860€ 459 091€ 360 984€ 425 175€ 434 116€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 181€ 12 378€ 11 560€ 12 840€ 12 017€ 14 370€ 11 435€ 10 204€ 9 795€ 9 506€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 314€ 7 779€ 7 364€ 8 031€ 8 033€ 8 748€ 7 724€ 6 935€ 6 455€ 6 253€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 977€ 11 118€ 5 423€ 1 840€ 17 294€ 6 077€ 8 852€ 4 704€ 9 383€ 10 632€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
368€ 449€ 1 859€ 1 405€ 1 329€ 4 036€ 15 413€ 23 386€ 217€ 511€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 546 € 5 426 € 4 316 € 6 960 € 4 878 € 7 987 € 4 355 € 3 253 € 3 563 € 4 407 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 084€ 5 007€ 3 805€ 6 441€ 4 876€ 7 287€ 4 355€ 3 253€ 3 563€ 4 407€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
462€ 419€ 511€ 519€ 2€ 700€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
20 004€ 20 530€ 41 160€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
629 € 1 887 € 3 774 € 6 291 € 9 436 € 13 433 € 22 868 € 36 573 € 56 162 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
223€ 612€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 887€ 3 775€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
629€ 1 887€ 1 887€ 2 516€ 9 436€ 13 210€ 22 256€ 36 573€ 56 162€