Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
272 770 € 215 275 € 274 176 € 183 752 € 215 454 € 152 955 € 122 949 € 42 299 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 073 € 37 707 € 45 632 € 16 331 € 25 311 € 33 419 € 12 941 € 3 982 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
22 073 € 32 707 € 45 632 € 16 331 € 25 311 € 33 419 € 12 941 € 3 982 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 073€ 32 707€ 45 632€ 16 331€ 25 311€ 33 419€ 12 941€ 3 982€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
237 678 € 172 118 € 222 045 € 161 492 € 185 225 € 115 627 € 107 068 € 34 770 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
91 604 € 105 762 € 81 779 € 117 566 € 123 740 € 71 734 € 32 879 € 31 883 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
91 604€ 105 762€ 81 779€ 117 539€ 123 740€ 71 734€ 28 583€ 31 883€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 296€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
146 074 € 66 356 € 140 266 € 43 926 € 61 485 € 43 893 € 74 189 € 2 887 €
056
B.IV.1
Peniaze
43 932€ 17 948€ 15 658€ 180€ 787€ 322€ 704€ 1 315€
057
B.IV.2
Účty v bankách
102 142€ 48 408€ 124 608€ 43 746€ 60 698€ 43 571€ 73 485€ 1 572€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
8 019 € 5 450 € 6 499 € 5 929 € 4 918 € 3 909 € 2 940 € 3 547 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
121€ 82€ 237€ 293€ 19€ 84€ 15€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 019€ 5 329€ 6 417€ 5 692€ 4 625€ 3 890€ 2 856€ 2 413€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 119€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
272 770 € 215 275 € 274 176 € 183 752 € 215 454 € 152 955 € 122 949 € 42 299 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
181 407 € 132 062 € 121 356 € 82 782 € 56 134 € 16 520 € 2 572 € 238 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
332 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
332€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
124 758 € 100 634 € 63 252 € 38 818 € 19 228 € -4 733 € -7 066 € 12 227 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
124 758€ 100 634€ 63 252€ 38 818€ 36 188€ 12 227€ 12 227€ 12 227€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 960€ -16 960€ -19 293€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
49 345 € 24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
85 921 € 82 594 € 151 123 € 100 092 € 156 799 € 116 575 € 78 302 € 40 114 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
17 396 € 14 436 € 17 846 € 17 556 € 11 732 € 6 660 € 4 289 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 846€ 17 556€ 11 732€ 6 660€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
17 396€ 14 436€ 4 289€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 381 € 2 395 € 6 362 € 5 235 € 3 646 € 2 436 € 3 361 € 894 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 381€ 2 395€ 6 362€ 5 235€ 3 646€ 2 029€ 1 269€ 894€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
407€ 2 092€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
66 144 € 80 199 € 130 325 € 77 011 € 135 597 € 102 407 € 68 281 € 34 931 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 574€ 41 227€ 64 327€ 23 476€ 80 789€ 16 281€ 39 420€ 3 108€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
236€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200€ 10 700€ 51 913€ 10 013€ 10 013€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 308€ 18 805€ 21 062€ 22 229€ 17 057€ 12 862€ 8 935€ 5 741€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 827€ 11 973€ 13 824€ 14 026€ 10 425€ 8 316€ 5 350€ 3 116€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
24 435€ 8 194€ 15 814€ 17 080€ 16 626€ 11 461€ 3 179€ 12 717€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 298€ 1 574€ 1 384€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
5 442 € 619 € 1 697 € 878 € 2 521 € 19 860 € 42 075 € 1 947 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
4€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 442€ 619€ 1 697€ 878€ 2 521€ 19 856€ 42 075€ 1 947€