Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
784 131 € 912 795 € 1 082 992 € 947 584 € 979 940 € 547 784 € 333 856 € 208 979 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
784 131€ 912 795€ 1 082 992€ 947 584€ 979 940€ 547 784€ 333 856€ 208 979€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
352 262 € 451 432 € 527 853 € 451 560 € 564 891 € 283 236 € 157 372 € 80 672 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 354€ 28 125€ 30 049€ 26 032€ 29 649€ 22 455€ 28 721€ 7 548€
10
B.2
Služby
339 908€ 423 307€ 497 804€ 425 528€ 535 242€ 260 781€ 128 651€ 73 124€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
431 869 € 461 363 € 555 139 € 496 024 € 415 049 € 264 548 € 176 484 € 128 307 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
324 486 € 411 173 € 471 789 € 431 468 € 357 398 € 237 372 € 163 121 € 138 040 €
13
C.1
Mzdové náklady
238 983€ 300 231€ 344 280€ 315 625€ 262 139€ 174 291€ 120 168€ 103 696€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
79 461€ 102 329€ 117 314€ 105 602€ 87 471€ 57 727€ 39 174€ 31 299€
16
C.4
Sociálne náklady
6 042€ 8 613€ 10 195€ 10 241€ 7 788€ 5 354€ 3 779€ 3 045€
17
D
Dane a poplatky
679€ 713€ 863€ 697€ 684€ 737€ 414€ 243€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 408€ 16 643€ 12 874€ 10 812€ 10 533€ 5 962€ 4 174€ 3 748€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 667€ 2€ 1€ 1€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
133€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
10 098€ -715€ 14€ 447€ 1 164€ 158€ 598€ -3 199€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 824€ 7 191€ 1 688€ 1 148€ 1 481€ 3 519€ 803€ 2 065€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 069€ 5 610€ 6 308€ 4 693€ 6 220€ 4 202€ 2 884€ 9 661€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
68 953 € 35 130 € 68 513 € 49 057 € 40 532 € 19 636 € 6 096 € -18 120 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 5€ 2€
39
N
Nákladové úroky
122€ 4€ 66€ 146€ 312€
40
XI.
Kurzové zisky
20€ 13€ 7€ 44€ 137€ 101€ 12€ 7€
41
O
Kurzové straty
281€ 171€ 221€ 202€ 184€ 127€ 14€ 11€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
636€ 469€ 413€ 549€ 660€ 589€ 1 886€ 1 169€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 019 € -627 € -627 € -711 € -771 € -756 € -2 198 € -1 173 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
67 934 € 34 503 € 67 886 € 48 346 € 39 761 € 18 880 € 3 898 € -19 293 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 589 € 10 379 € 17 086 € 11 686 € 10 159 € 4 931 € 1 564 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 589€ 10 379€ 17 086€ 11 686€ 10 159€ 4 931€ 1 564€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
49 345 € 24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
67 934 € 34 503 € 67 886 € 48 346 € 39 761 € 18 880 € 3 898 € -19 293 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
49 345 € 24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €