Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
784 131€ 919 986€ 1 082 992€ 947 584€ 981 421€ 551 409€ 334 673€ 211 051€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
790 955 € 919 986 € 1 088 347 € 948 734 € 981 422 € 551 303 € 334 659 € 211 045 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
784 131€ 912 795€ 1 082 992€ 947 584€ 979 940€ 547 784€ 333 856€ 208 979€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 667€ 2€ 1€ 1€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 824€ 7 191€ 1 688€ 1 148€ 1 481€ 3 519€ 803€ 2 065€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
722 002 € 884 856 € 1 019 834 € 899 677 € 940 890 € 531 667 € 328 563 € 229 165 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 354€ 28 125€ 30 049€ 26 032€ 29 649€ 22 455€ 28 721€ 7 548€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
339 908€ 423 307€ 497 804€ 425 528€ 535 242€ 260 781€ 128 651€ 73 124€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
324 486 € 411 173 € 471 789 € 431 468 € 357 398 € 237 372 € 163 121 € 138 040 €
16
E.1.
Mzdové náklady
238 983€ 300 231€ 344 280€ 315 625€ 262 139€ 174 291€ 120 168€ 103 696€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
79 461€ 102 329€ 117 314€ 105 602€ 87 471€ 57 727€ 39 174€ 31 299€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 042€ 8 613€ 10 195€ 10 241€ 7 788€ 5 354€ 3 779€ 3 045€
20
F.
Dane a poplatky
679€ 713€ 863€ 697€ 684€ 737€ 414€ 243€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 408€ 16 643€ 12 874€ 10 812€ 10 533€ 5 962€ 4 174€ 3 748€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 408€ 16 643€ 12 874€ 10 812€ 10 533€ 5 962€ 4 174€ 3 748€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
133€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 098€ -715€ 14€ 447€ 1 164€ 158€ 598€ -3 199€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 069€ 5 610€ 6 308€ 4 693€ 6 220€ 4 202€ 2 884€ 9 661€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
68 953 € 35 130 € 68 513 € 49 057 € 40 532 € 19 636 € 6 096 € -18 120 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
431 869 € 461 363 € 555 139 € 496 024 € 415 049 € 264 548 € 176 484 € 128 307 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
20 € 13 € 7 € 44 € 139 € 106 € 14 € 7 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 5 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 5€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
20€ 13€ 7€ 44€ 137€ 101€ 12€ 7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 039 € 640 € 634 € 755 € 910 € 862 € 2 212 € 1 180 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
122 € 4 € 66 € 146 € 312 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
122€ 4€ 66€ 146€ 312€
52
O.
Kurzové straty
281€ 171€ 221€ 202€ 184€ 127€ 14€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
636€ 469€ 413€ 549€ 660€ 589€ 1 886€ 1 169€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 019 € -627 € -627 € -711 € -771 € -756 € -2 198 € -1 173 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
67 934 € 34 503 € 67 886 € 48 346 € 39 761 € 18 880 € 3 898 € -19 293 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 589 € 10 379 € 17 086 € 11 686 € 10 159 € 4 931 € 1 564 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 589€ 10 379€ 17 086€ 11 686€ 10 159€ 4 931€ 1 564€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
49 345 € 24 124 € 50 800 € 36 660 € 29 602 € 13 949 € 2 334 € -19 293 €