Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
57 044 968 € 65 081 457 € 62 095 997 € 65 517 967 € 55 505 463 € 57 193 210 € 39 496 048 € 47 997 061 € 42 710 201 € 41 948 279 € 38 666 052 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
386 569 € 325 644 € 324 581 € 335 288 € 228 741 € 212 210 € 293 006 € 374 511 € 345 345 € 336 888 € 72 647 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
5 918 € 19 874 € 21 771 € 35 521 € 49 271 € 41 316 € 134 101 € 245 092 € 196 729 € 273 450 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 918€ 11 853€ 0€ 0€ 5 463€ 12 040€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 8 021€ 21 771€ 35 521€ 49 271€ 41 316€ 134 101€ 245 092€ 191 266€ 261 410€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
380 651 € 305 770 € 302 810 € 299 767 € 179 470 € 170 894 € 158 905 € 129 419 € 148 616 € 63 438 € 72 647 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 847€ 7 364€ 12 867€ 18 395€ 23 924€ 29 468€ 34 996€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
380 651€ 305 770€ 302 810€ 290 443€ 177 623€ 163 530€ 146 038€ 111 024€ 95 110€ 33 970€ 19 051€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 324€ 29 582€ 18 600€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
56 658 399 € 64 753 975 € 61 769 702 € 65 182 373 € 55 256 737 € 56 974 220 € 39 192 170 € 47 617 233 € 42 362 986 € 41 594 653 € 38 561 135 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
29 004 871 € 34 191 655 € 37 825 853 € 36 637 663 € 36 110 137 € 32 892 025 € 26 000 357 € 26 715 144 € 25 687 400 € 27 462 375 € 19 073 660 €
032
B.I.1
Materiál
25 534 731€ 30 141 937€ 33 860 541€ 31 958 924€ 32 692 321€ 28 986 255€ 22 209 524€ 23 068 836€ 22 106 239€ 24 605 905€ 17 027 206€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 603€
034
B.I.3
Výrobky
3 285 649€ 3 790 545€ 3 882 806€ 4 678 739€ 3 417 816€ 3 905 770€ 3 790 833€ 3 646 308€ 3 578 558€ 2 856 470€ 1 969 338€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
184 491€ 259 173€ 82 506€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
916 157 € 853 688 € 550 076 € 686 179 € 695 153 € 563 490 € 599 361 € 522 546 € 252 980 € 206 693 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
39 751€ 57 718€ 49 656€ 65 437€ 43 607€ 22 395€ 27 945€ 24 859€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
876 406€ 795 970€ 500 420€ 620 742€ 651 546€ 541 095€ 571 416€ 497 687€ 252 980€ 206 693€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
25 867 927 € 27 491 333 € 22 611 015 € 25 792 215 € 17 332 988 € 23 068 197 € 11 499 006 € 19 534 981 € 15 840 327 € 13 639 220 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 913 222€ 16 760 302€ 11 344 827€ 11 059 917€ 9 420 979€ 9 835 401€ 9 471 197€ 7 866 986€ 7 756 268€ 10 408 508€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
10 662 541€ 9 346 394€ 10 280 843€ 13 920 365€ 10 333 031€ 6 974 192€ 2 525 731€ 7 689 229€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
7 321 061€ 11 592 617€ 670 189€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2€ 517€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 276 023€ 1 362 291€ 964 257€ 791 387€ 569 448€ 1 636 042€ 1 357 620€ 1 334 964€ 1 109 867€ 704 981€ 305 025€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 141€ 22 346€ 21 088€ 20 546€ 21 498€ 3 620€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
869 444 € 2 217 299 € 782 758 € 2 066 316 € 1 118 459 € 450 508 € 1 093 446 € 844 562 € 582 279 € 286 365 € 129 407 €
056
B.IV.1
Peniaze
0€ 7 809€ 2 241€ 1 189€ 2 300€ 1 946€ 3 938€ 1 066€ 4 063€ 300€
057
B.IV.2
Účty v bankách
869 444€ 2 209 490€ 780 517€ 2 065 127€ 1 116 159€ 448 562€ 1 089 508€ 843 496€ 578 216€ 286 065€ 129 407€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
0 € 1 838 € 1 714 € 306 € 19 985 € 6 780 € 10 872 € 5 317 € 1 870 € 16 738 € 32 270 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 838€ 1 714€ 306€ 19 985€ 6 780€ 10 872€ 5 317€ 1 870€ 2 460€ 17 992€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 278€ 14 278€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
57 044 968 € 65 081 457 € 62 095 997 € 65 517 967 € 55 505 463 € 57 193 210 € 39 496 048 € 47 997 061 € 42 710 201 € 41 948 279 € 38 666 052 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
26 548 781 € 27 262 047 € 23 124 815 € 21 341 870 € 20 202 879 € 19 000 545 € 18 301 074 € 17 088 438 € 15 939 805 € 15 369 555 € 14 676 031 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 € 15 574 255 €
069
A.I.1
Základné imanie
15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€ 15 574 255€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 557 426 € 1 557 426 € 1 557 426 € 1 557 426 € 1 557 426 € 1 557 426 € 1 557 426 € 1 557 426 € 1 557 426 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 557 426€ 1 557 426€ 1 557 426€ 1 557 426€ 1 557 426€ 1 557 426€ 1 557 426€ 1 557 426€ 1 557 426€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 130 366 € 5 993 134 € 462 989 € 171 198 € 168 864 € 169 393 € -43 243 € -1 191 876 € -1 762 125 € -898 224 € -3 072 653 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 130 366€ 5 993 134€ 462 989€ 171 198€ 3 241 517€ 3 242 046€ 3 029 410€ 1 880 777€ 1 310 528€ 2 174 429€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 072 653€ -3 072 653€ -3 072 653€ -3 072 653€ -3 072 653€ -3 072 653€ -3 072 653€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 286 734 € 4 137 232 € 5 530 145 € 4 038 991 € 2 902 334 € 1 699 471 € 1 212 636 € 1 148 633 € 570 249 € 693 524 € 2 174 429 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
30 496 187 € 37 819 410 € 38 971 182 € 44 176 097 € 35 302 584 € 38 192 665 € 21 194 974 € 30 908 623 € 26 770 396 € 26 578 724 € 23 990 021 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 179 822 € 2 391 186 € 1 838 022 € 2 003 363 € 1 991 327 € 1 936 513 € 2 200 102 € 1 712 046 € 1 059 034 € 43 070 € 32 551 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
47 042€ 51 603€ 44 888€ 48 118€ 18 146€ 11 545€ 10 801€ 10 179€ 12 667€ 12 822€ 7 551€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 000€ 10 000€ 12 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 132 780€ 2 339 583€ 1 793 134€ 1 955 245€ 1 973 181€ 1 924 968€ 2 189 301€ 1 701 867€ 1 041 367€ 20 248€ 13 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
5 342 € 5 446 € 4 678 € 3 069 € 2 111 € 1 560 € 766 € 829 € 1 285 € 2 408 € 1 636 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 342€ 5 446€ 4 678€ 3 069€ 2 111€ 1 560€ 766€ 829€ 1 285€ 2 408€ 1 224€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
412€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
28 310 149 € 35 411 973 € 37 115 038 € 42 160 920 € 33 300 405 € 36 247 725 € 18 979 730 € 29 188 486 € 25 707 232 € 26 533 246 € 23 955 834 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
28 275 864€ 35 373 448€ 36 843 315€ 41 923 610€ 32 630 387€ 36 241 898€ 18 854 884€ 25 783 369€ 22 654 035€ 23 347 755€ 20 290 663€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 998 646€ 3 051 856€ 3 184 220€ 3 162 707€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
7€ 15€ 45 722€ 2€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
11€ 2€ 5€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 983€ 22 970€ 12 650€ 47 424€ 1 593€ 5 566€ 184€ 249€ 1 341€ 827€ 1€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 880€ 11 119€ 6 390€ 6 166€ 3€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 422€ 4 429€ 252 668€ 137 998€ 668 414€ 259€ 124 657€ 406 220€ 441€ 502 463€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
874 € 10 805 € 13 444 € 8 745 € 8 741 € 6 867 € 14 376 € 7 262 € 2 845 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
874€ 10 805€ 13 444€ 8 745€ 8 741€ 6 867€ 14 376€ 7 262€ 2 845€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé