Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
129 068 161 € 133 408 341 € 135 048 405 € 129 354 003 € 113 116 106 € 104 455 515 € 98 751 277 € 94 953 710 € 94 857 996 € 119 425 911 € 108 834 390 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
129 456 598€ 133 377 544€ 135 926 646€ 128 104 853€ 112 885 910€ 104 347 395€ 98 619 861€ 94 890 853€ 94 152 384€ 118 615 895€ 107 498 546€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-388 437€ 30 797€ -878 241€ 1 249 150€ 230 196€ 108 120€ 131 416€ 62 857€ 705 612€ 810 016€ 1 335 844€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
125 704 975 € 130 682 764 € 132 866 683 € 127 739 085 € 112 348 405 € 104 839 388 € 98 841 610 € 95 386 475 € 92 569 647 € 117 856 699 € 105 592 395 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
105 474 485€ 109 495 315€ 110 893 388€ 107 444 043€ 94 249 211€ 87 734 748€ 83 846 340€ 81 630 624€ 79 328 672€ 105 008 077€ 93 220 271€
10
B.2
Služby
19 854 316€ 20 736 686€ 21 961 852€ 20 263 994€ 17 701 730€ 17 061 433€ 15 139 509€ 13 755 851€ 13 240 975€ 12 848 622€ 12 372 124€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 363 186 € 2 725 577 € 2 181 722 € 1 614 918 € 767 701 € -383 873 € -90 333 € -432 765 € 2 288 349 € 1 569 212 € 3 241 995 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 881 130 € 1 988 777 € 1 881 678 € 1 761 148 € 1 526 281 € 1 109 725 € 872 163 € 835 717 € 770 309 € 466 150 € 328 284 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 430 079€ 1 559 120€ 1 494 781€ 1 386 078€ 1 222 680€ 875 243€ 666 148€ 636 920€ 598 758€ 360 971€ 252 667€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
422 291€ 404 113€ 366 452€ 356 627€ 287 544€ 219 570€ 192 569€ 185 585€ 159 161€ 96 574€ 69 970€
16
C.4
Sociálne náklady
28 760€ 25 544€ 20 445€ 18 443€ 16 057€ 14 912€ 13 446€ 13 212€ 12 390€ 8 605€ 5 647€
17
D
Dane a poplatky
1 090€ 1 047€ 1 029€ 905€ 791€ 465€ 223€ 1 897€ 1 860€ 9 752€ 124€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
99 216€ 89 470€ 82 698€ 68 506€ 86 656€ 136 004€ 153 005€ 149 445€ 99 975€ 37 913€ 43 295€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
70 702 158€ 61 532 232€ 66 769 890€ 65 800 139€ 59 092 700€ 52 105 007€ 48 392 608€ 43 769 434€ 33 017 724€ 20 710€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
67 745 621€ 57 665 349€ 62 334 325€ 60 981 958€ 54 358 020€ 48 234 421€ 44 612 208€ 39 674 492€ 32 962 789€ 10 865€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
55 313€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
873 837€ 1 233 546€ 3 089 857€ 1 611 541€ 463 246€ 281 852€ 230 679€ 200 398€ 263 050€ 8 131€ 16 617€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
705 755€ 500 489€ 417 546€ 840 595€ 367 934€ 264 196€ 940 029€ 1 244 500€ 941 451€ 22 019€ 9 947€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
4 506 369 € 5 246 223 € 7 324 193 € 5 373 486 € 3 983 965 € 2 258 175 € 1 955 326 € 1 631 016 € 792 739 € 986 196 € 2 886 807 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
630€ 59€ 110€ 233€ 125€ 619€ 6 199€ 4 558€ 4 912€ 47 000€ 8 696€
39
N
Nákladové úroky
4€ 261€ 1 294€ 234€ 3 313€ 91€ 2 160€ 22€ 315€ 3 312€ 14 586€
40
XI.
Kurzové zisky
103 812€ 75 472€ 99 970€ 92 033€ 49 713€ 19 063€ 11 331€ 4 543€ 4 857€ 572€ 12 680€
41
O
Kurzové straty
199 389€ 68 834€ 168 648€ 101 129€ 30 304€ 9 384€ 12 548€ 8 328€ 9 243€ 2 649€ 9 846€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 498€ 16 690€ 16 950€ 24 896€ 20 169€ 18 591€ 16 556€ 14 253€ 18 927€ 7 959€ 3 717€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-110 449 € -10 254 € -86 812 € -33 993 € -3 948 € -8 384 € -13 734 € -13 502 € -18 702 € 33 652 € -6 773 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 395 920 € 5 235 969 € 7 237 381 € 5 339 493 € 3 980 017 € 2 249 791 € 1 941 592 € 1 617 514 € 774 037 € 1 019 848 € 2 880 034 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 109 186 € 1 098 737 € 1 707 236 € 1 300 502 € 1 077 683 € 550 320 € 728 956 € 468 881 € 203 788 € 326 324 € 705 605 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 189 622€ 1 394 287€ 1 586 914€ 1 269 698€ 1 188 134€ 519 999€ 802 685€ 713 588€ 250 075€ 533 429€ 706 164€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-80 436€ -295 550€ 120 322€ 30 804€ -110 451€ 30 321€ -73 729€ -244 707€ -46 287€ -207 105€ -559€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 286 734 € 4 137 232 € 5 530 145 € 4 038 991 € 2 902 334 € 1 699 471 € 1 212 636 € 1 148 633 € 570 249 € 693 524 € 2 174 429 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 395 920 € 5 235 969 € 7 237 381 € 5 339 493 € 3 980 017 € 2 249 791 € 1 941 592 € 1 617 514 € 774 037 € 1 019 848 € 2 880 034 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 286 734 € 4 137 232 € 5 530 145 € 4 038 991 € 2 902 334 € 1 699 471 € 1 212 636 € 1 148 633 € 570 249 € 693 524 € 2 174 429 €