Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
306 658 026 € 303 463 111 € 286 612 231 € 280 790 428 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
185 018 575 € 190 582 731 € 191 818 498 € 179 453 644 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
27 122 018 € 25 095 018 € 16 972 644 € 14 215 345 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
69 234€ 56 941€ 160 626€ 528 684€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
18 811 715€ 22 990 477€ 27 158 569€ 34 506 455€
007
A.I.4
Goodwill
0€ -5 219 810€ -15 659 430€ -26 099 050€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 241 069€ 7 267 410€ 5 312 879€ 5 279 256€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
157 896 557 € 165 487 713 € 174 845 854 € 165 238 299 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
34 159 482€ 36 856 094€ 39 971 008€ 43 111 258€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
109 953 674€ 119 853 318€ 104 004 558€ 102 746 008€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 783 401€ 8 778 301€ 30 173 685€ 14 127 616€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
696 603€ 5 253 417€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
121 623 416 € 112 861 567 € 94 786 355 € 101 327 032 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
21 401 741 € 17 715 287 € 17 388 070 € 22 533 838 €
032
B.I.1
Materiál
9 468 225€ 8 674 462€ 9 163 833€ 9 649 707€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
11 933 516€ 9 040 825€ 8 224 237€ 12 884 131€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
10 586 042 € 3 323 361 € 862 576 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
10 586 042€ 3 323 361€ 862 576€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
83 566 854 € 85 564 934 € 70 907 457 € 61 426 274 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
65 360 607€ 73 941 197€ 62 476 910€ 50 933 159€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
33€ 571 738€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 295 222€ 10 567 680€ 8 079 010€ 10 486 547€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
910 992€ 484 319€ 351 537€ 6 568€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
6 068 779 € 6 257 985 € 5 628 252 € 17 366 920 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 636€ 2 305€ 3 959€ 5 643€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 146 708€ 1 755 633€ 607 181€ 10 487 039€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
4 920 435€ 4 500 047€ 5 017 112€ 6 874 238€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
16 035 € 18 813 € 7 378 € 9 752 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 268€ 18 091€ 7 288€ 2 917€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
767€ 722€ 90€ 6 835€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
306 658 026 € 303 463 111 € 286 612 231 € 280 790 428 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
182 054 298 € 215 143 317 € 211 962 361 € 232 760 280 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
268 877 382 € 268 877 382 € 268 877 382 € 268 877 382 €
069
A.I.1
Základné imanie
268 877 382€ 268 877 382€ 268 877 382€ 268 877 382€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € -31 000 € -67 000 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ -31 000€ -67 000€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 661 756 € 1 661 756 € 1 661 756 € 1 661 756 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 661 756€ 1 661 756€ 1 661 756€ 1 661 756€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-55 364 820 € -58 509 776 € -37 778 858 € 84 118 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
84 118€ 84 118€ 84 118€ 84 118€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-55 448 938€ -58 593 894€ -37 862 976€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-33 120 020 € 3 144 955 € -20 730 919 € -37 862 976 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
124 597 026 € 88 303 648 € 72 533 100 € 47 099 726 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
8 037 148 € 8 304 017 € 6 844 659 € 8 155 178 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 3 559€ 6 473€ 6 473€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 311 629€ 5 508 253€ 4 768 684€ 6 291 829€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 771 494€ 1 926 517€ 1 447 704€ 1 278 408€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
954 025€ 865 688€ 621 798€ 578 468€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
21 172 896 € 4 421 492 € 2 219 513 € 6 234 757 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
21 172 686€ 4 421 266€ 2 219 047€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
210€ 226€ 466€ 35€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 6 234 722€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
95 386 982 € 75 578 139 € 63 468 928 € 32 709 791 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
74 679 761€ 72 166 769€ 55 211 640€ 30 885 627€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 098 463€ 2 022 504€ 1 942 932€ 718 092€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
16 044 077€ 0€ 5 000 000€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
204 101€ 0€ 4 133€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
640 482€ 635 796€ 630 263€ 600 201€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
456 193€ 400 096€ 392 401€ 378 210€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
375 718€ 159 800€ 144 559€ 127 661€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
888 187€ 193 174€ 143 000€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
6 702 € 16 146 € 2 116 770 € 930 422 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 702€ 16 146€ 15 605€ 18 738€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 101 165€ 911 684€