Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
18 556 692€ 17 309 262€ 6 252 363€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 283 125€ 17 061 110€ 6 182 776€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
273 567 € 248 152 € 69 587 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
710 851 216 € 625 320 552 € 463 339 035 € 627 903 477 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
706 844 389€ 624 372 873€ 467 935 495€ 639 777 369€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 896 155€ 843 267€ -4 647 180€ -11 956 163€
07
II.3
Aktivácia
1 110 672€ 104 412€ 50 720€ 82 271€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
725 991 096 € 598 682 800 € 461 245 819 € 638 932 449 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
690 488 700€ 565 918 395€ 430 553 912€ 596 831 625€
10
B.2
Služby
35 502 396€ 32 764 405€ 30 691 907€ 42 100 824€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-14 866 313 € 26 885 904 € 2 162 803 € -11 028 972 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
15 072 879 € 15 077 329 € 14 765 910 € 14 177 249 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 689 746€ 9 546 081€ 9 485 729€ 9 206 818€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 538 126€ 3 198 977€ 3 205 327€ 3 050 432€
16
C.4
Sociálne náklady
1 845 007€ 2 332 271€ 2 074 854€ 1 919 999€
17
D
Dane a poplatky
712 330€ 341 444€ 308 072€ 321 585€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 964 284€ 11 197 119€ 13 567 635€ 14 949 465€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 233 182€ 146 062€ 106 394€ 249 602€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 231 410€ 146 041€ 106 006€ 254 924€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
53 387€ 57 198€ -201 259€ 451 560€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 264 067€ 8 080 088€ 5 656 093€ 7 882 406€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 751 789€ 5 660 266€ 4 998 616€ 7 562 478€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-39 155 143 € 2 632 657 € -25 619 690 € -40 614 225 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
500 651€ 2 216 391€ 1 596 000€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
926 846€ 2 068 632€ 1 564 200€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
383 190€ 127 569€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
14 158€ 10 836€ 43 714€ 892 889€
39
N
Nákladové úroky
504 289€ 573 684€ 109 968€ 83 479€
40
XI.
Kurzové zisky
310 889€ 682 589€ 839 915€ 2 825 452€
41
O
Kurzové straty
826 117€ 482 875€ 1 470 170€ 10 286 999€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
446€ 180€ 6€ 57€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
177 686€ 1 860 860€ 1 543 824€ 1 420 983€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 225 604 € -1 948 486 € -2 208 527 € -8 073 063 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-40 380 747 € 684 171 € -27 828 217 € -48 687 288 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-7 260 727 € -2 460 784 € -7 097 299 € -10 824 312 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 954€ 0€ 0€ -60 064€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-7 262 681€ -2 460 784€ -7 097 299€ -10 764 248€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-33 120 020 € 3 144 955 € -20 730 918 € -37 862 976 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-40 380 747 € 684 171 € -27 828 217 € -48 687 288 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-33 120 020 € 3 144 955 € -20 730 918 € -37 862 976 €