Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 614 723 € 9 538 819 € 9 321 957 € 10 025 180 € 10 077 694 € 10 174 002 € 10 263 807 € 9 702 548 € 9 630 302 € 8 875 443 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 832 973 € 3 081 945 € 3 217 178 € 3 958 082 € 3 733 829 € 3 469 672 € 4 294 675 € 4 089 310 € 3 891 333 € 3 732 123 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 180 041 € 156 116 € 123 714 € 191 368 € 168 388 € 25 620 € 9 687 € 23 636 € 43 636 € 63 635 €
005
A.I.2
Software
146 342€ 152 176€ 110 494€ 171 855€ 136 316€ 1 776€ 2 273€ 12 177€ 28 131€ 44 085€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 861€ 3 940€ 8 944€ 9 486€ 13 602€ 19 944€ 7 414€ 11 459€ 15 505€ 19 550€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
31 838€ 4 276€ 10 027€ 18 470€ 3 900€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
3 000 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 652 932 € 2 925 829 € 3 093 464 € 3 766 714 € 3 565 441 € 3 444 052 € 4 284 988 € 4 065 674 € 3 847 697 € 3 668 488 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
326 351€ 438 403€ 629 371€ 1 363 669€ 1 487 039€ 1 408 137€ 1 704 478€ 1 733 268€ 1 952 930€ 2 163 340€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 877 732€ 2 400 007€ 2 403 593€ 2 100 579€ 1 992 855€ 1 944 173€ 2 564 317€ 2 253 855€ 1 859 050€ 1 497 998€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
442 882€ 81 452€ 54 533€ 296 499€ 42 513€ 84 489€ 6 242€ 72 584€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
37 067€ 1 286€ 3 984€ 29 750€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 388 883 € 6 062 004 € 5 690 017 € 5 623 620 € 5 843 847 € 6 180 896 € 5 604 580 € 4 981 501 € 5 024 010 € 4 690 956 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
105 385 € 121 827 € 120 195 € 118 394 € 63 533 € 42 868 € 34 800 € 45 684 € 16 668 € 15 758 €
032
B.I.1
Materiál
66 509€ 76 335€ 77 267€ 60 033€ 63 533€ 42 868€ 34 800€ 45 684€ 16 668€ 15 758€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
38 876€ 45 492€ 42 928€ 58 361€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 764 887 € 3 015 587 € 3 015 587 € 514 087 € 374 975 € 335 968 € 280 169 € 233 723 € 149 628 € 169 998 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
259 347€ 260 047€ 260 047€ 260 047€ 120 935€ 82 452€ 82 452€ 62 201€ 62 201€ 13 941€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 251 500€ 2 501 500€ 2 501 500€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
254 040€ 254 040€ 254 040€ 254 040€ 254 040€ 253 516€ 197 717€ 171 522€ 87 427€ 156 057€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
318 663 € 656 372 € 1 153 905 € 845 423 € 811 910 € 1 512 706 € 404 472 € 164 928 € 150 451 € 402 731 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
88 073€ 132 617€ 207 237€ 176 273€ 249 305€ 245 117€ 188 221€ 102 075€ 49 383€ 236 985€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 000€ 1 000€ 343 500€ 469 200€ 484 020€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
988 786€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
202 230€ 84 657€ 166 754€ 55 494€ 247 615€ 42 082€ 2 932€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
27 360€ 522 755€ 518 511€ 33 196€ 23 091€ 31 188€ 174 169€ 62 853€ 101 068€ 162 814€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 199 948 € 2 268 218 € 1 400 330 € 4 145 716 € 4 593 429 € 4 289 354 € 4 885 139 € 4 537 166 € 4 707 263 € 4 102 469 €
056
B.IV.1
Peniaze
581 004€ 580 629€ 554 843€ 605 201€ 523 819€ 459 893€ 858 764€ 741 586€ 1 198 946€ 679 601€
057
B.IV.2
Účty v bankách
618 944€ 1 687 589€ 845 487€ 540 515€ 1 479 424€ 1 194 671€ 1 400 312€ 1 669 517€ 1 467 408€ 1 884 959€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
3 000 000€ 2 590 186€ 2 634 790€ 2 626 063€ 2 126 063€ 2 040 909€ 1 537 909€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
392 867 € 394 870 € 414 762 € 443 478 € 500 018 € 523 434 € 364 552 € 631 737 € 714 959 € 452 364 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 322€ 22 179€ 14 124€ 39 150€ 102 989€ 143 606€ 203 029€ 262 452€ 321 875€ 381 298€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
390 545€ 372 691€ 400 638€ 404 328€ 397 029€ 379 828€ 161 523€ 369 285€ 393 084€ 71 066€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 614 723 € 9 538 819 € 9 321 957 € 10 025 180 € 10 077 694 € 10 174 002 € 10 263 807 € 9 702 548 € 9 630 302 € 8 875 443 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 249 885 € 2 553 632 € 1 800 017 € 1 884 488 € 2 304 463 € 2 821 141 € 2 931 254 € 2 160 391 € 1 068 914 € 842 052 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€
071
A.I.3
Zmena základného imania
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
306 639 € 306 639 € 306 639 € 306 639 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
306 639€ 306 639€ 306 639€ 306 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
38 543 € 38 543 € 38 543 € 38 543 € 38 543 € 38 543 € 36 416 € 25 073 € 9 128 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
38 543€ 38 543€ 38 543€ 38 543€ 38 543€ 38 543€ 36 416€ 25 073€ 9 128€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
48 754 € -704 860 € -620 390 € -368 117 € 655 813 € 733 015 € 696 € -1 127 198 € -1 342 717 € -1 645 669 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
106 224€ 106 224€ 106 224€ 106 224€ 655 813€ 733 015€ 696€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 470€ -811 084€ -726 614€ -474 341€ -1 127 198€ -1 342 717€ -1 645 669€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-303 747 € 753 614 € -84 471 € -252 273 € -549 589 € -110 113 € 770 862 € 1 091 477 € 226 862 € 318 897 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 364 838 € 6 985 187 € 7 521 940 € 8 140 692 € 7 773 231 € 7 261 861 € 7 225 953 € 7 419 957 € 8 423 588 € 7 879 991 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
496 021 € 661 950 € 583 362 € 544 107 € 447 048 € 373 266 € 361 041 € 403 986 € 337 860 € 345 903 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
231 137€ 162 877€ 207 717€ 151 501€ 124 378€ 138 049€ 144 195€ 98 319€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
264 884€ 499 073€ 375 645€ 392 606€ 322 670€ 235 217€ 216 846€ 305 667€ 337 860€ 345 903€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 305 039 € 5 003 476 € 26 530 € 6 589 893 € 6 352 962 € 5 569 680 € 5 628 656 € 5 511 797 € 7 127 631 € 6 722 252 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
7 300 000€ 5 000 000€ 6 575 999€ 6 330 589€ 5 621 450€ 5 494 391€ 7 113 411€ 6 715 521€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 544 916€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 039€ 3 476€ 26 530€ 13 894€ 22 373€ 24 764€ 7 206€ 17 406€ 14 220€ 6 731€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 559 963 € 1 318 876 € 6 909 696 € 1 006 692 € 973 221 € 1 318 915 € 1 236 256 € 1 504 174 € 958 097 € 811 836 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
633 902€ 273 358€ 236 287€ 226 399€ 280 374€ 469 026€ 329 561€ 325 054€ 355 295€ 278 293€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 780€ 17 979€ 52 851€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
24 800€ 27 041€ 6 030 484€ 30 424€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
296 880€ 288 811€ 301 885€ 326 991€ 246 568€ 256 485€ 240 447€ 210 682€ 175 850€ 149 292€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
198 395€ 197 529€ 195 864€ 195 358€ 156 358€ 157 806€ 150 748€ 124 688€ 106 881€ 67 909€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
338 149€ 491 363€ 98 194€ 192 157€ 238 122€ 400 565€ 431 461€ 786 114€ 275 235€ 247 199€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
67 837€ 40 774€ 46 982€ 35 363€ 51 799€ 35 033€ 84 039€ 49 856€ 26 857€ 16 292€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 815 € 885 € 2 352 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 815€ 885€ 2 352€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
91 000 € 106 600 € 122 200 € 137 800 € 153 400 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
75 400€ 91 000€ 106 600€ 122 200€ 137 800€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 600€ 15 600€ 15 600€ 15 600€ 15 600€