Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 604 709 € 11 614 723 € 9 538 819 € 9 321 957 € 10 025 180 € 10 077 694 € 10 174 002 € 10 263 807 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 774 050 € 5 832 973 € 3 081 945 € 3 217 178 € 6 958 082 € 6 324 015 € 6 104 462 € 6 920 738 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 929 261 € 3 180 041 € 156 116 € 123 714 € 191 368 € 168 388 € 25 620 € 9 687 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
114 903€ 146 342€ 152 176€ 110 494€ 171 855€ 136 316€ 1 776€ 2 273€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 775 900€ 1 861€ 3 940€ 8 944€ 9 486€ 13 602€ 19 944€ 7 414€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
38 458€ 31 838€ 4 276€ 10 027€ 18 470€ 3 900€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
3 000 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 844 789 € 2 652 932 € 2 925 829 € 3 093 464 € 3 766 714 € 3 565 441 € 3 444 052 € 4 284 988 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
144 273€ 326 351€ 438 403€ 629 371€ 1 363 669€ 1 487 039€ 1 408 137€ 1 704 478€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 492 487€ 1 877 732€ 2 400 007€ 2 403 593€ 2 100 579€ 1 992 855€ 1 944 173€ 2 564 317€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€ 5 967€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
202 062€ 442 882€ 81 452€ 54 533€ 296 499€ 42 513€ 84 489€ 6 242€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
37 067€ 1 286€ 3 984€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 000 000 € 2 590 186 € 2 634 790 € 2 626 063 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
3 000 000€ 2 590 186€ 2 634 790€ 2 626 063€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 464 363 € 5 388 883 € 6 062 004 € 5 690 017 € 2 623 620 € 3 253 661 € 3 546 106 € 2 978 517 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
94 913 € 105 385 € 121 827 € 120 195 € 118 394 € 63 533 € 42 868 € 34 800 €
035
B.I.1
Materiál
69 545€ 66 509€ 76 335€ 77 267€ 60 033€ 63 533€ 42 868€ 34 800€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
25 368€ 38 876€ 45 492€ 42 928€ 58 361€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 948 109 € 3 764 887 € 3 015 587 € 3 015 587 € 514 087 € 374 975 € 335 968 € 280 169 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
196 609 € 259 347 € 260 047 € 260 047 € 260 047 € 120 935 € 82 452 € 82 452 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
196 609€ 259 347€ 260 047€ 260 047€ 260 047€ 120 935€ 82 452€ 82 452€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 751 500€ 3 251 500€ 2 501 500€ 2 501 500€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
254 040€ 254 040€ 254 040€ 254 040€ 254 040€ 253 516€ 197 717€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
241 862 € 318 663 € 656 372 € 1 153 905 € 845 423 € 811 910 € 1 512 706 € 404 472 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
125 265 € 88 073 € 132 617 € 207 237 € 176 273 € 249 305 € 245 117 € 188 221 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 287€ 2 884€ 11 848€ 12 112€ 14 176€ 113 138€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
122 978€ 85 189€ 120 769€ 195 125€ 162 097€ 136 167€ 245 117€ 188 221€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 000€ 1 000€ 343 500€ 469 200€ 484 020€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
988 786€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
86 490€ 202 230€ 84 657€ 166 754€ 55 494€ 247 615€ 42 082€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
30 107€ 27 360€ 522 755€ 518 511€ 33 196€ 23 091€ 31 188€ 174 169€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 179 479 € 1 199 948 € 2 268 218 € 1 400 330 € 1 145 716 € 2 003 243 € 1 654 564 € 2 259 076 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 895€ 581 004€ 580 629€ 554 843€ 605 201€ 523 819€ 459 893€ 858 764€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 176 584€ 618 944€ 1 687 589€ 845 487€ 540 515€ 1 479 424€ 1 194 671€ 1 400 312€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
366 296 € 392 867 € 394 870 € 414 762 € 443 478 € 500 018 € 523 434 € 364 552 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
27 761€ 2 322€ 22 179€ 14 124€ 39 150€ 102 989€ 143 606€ 203 029€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
338 535€ 390 545€ 372 691€ 400 638€ 404 328€ 397 029€ 379 828€ 161 523€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 604 709 € 11 614 723 € 9 538 819 € 9 321 957 € 10 025 180 € 10 077 694 € 10 174 002 € 10 263 807 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-8 174 € 2 249 885 € 2 553 632 € 1 800 017 € 1 884 488 € 2 304 463 € 2 821 141 € 2 931 254 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 € 2 159 696 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€ 2 159 696€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
306 639€ 306 639€ 306 639€ 306 639€ 306 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
38 543 € 38 543 € 38 543 € 38 543 € 38 543 € 38 543 € 38 543 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
38 543€ 38 543€ 38 543€ 38 543€ 38 543€ 38 543€ 38 543€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-254 993 € 48 754 € -704 860 € -620 390 € -368 117 € 655 813 € 733 015 € 696 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
106 224€ 106 224€ 106 224€ 106 224€ 106 224€ 655 813€ 733 015€ 696€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-361 217€ -57 470€ -811 084€ -726 614€ -474 341€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 258 059 € -303 747 € 753 614 € -84 471 € -252 273 € -549 589 € -110 113 € 770 862 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 612 883 € 9 364 838 € 6 985 187 € 7 521 940 € 8 140 692 € 7 773 231 € 7 261 861 € 7 225 953 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 306 215 € 7 305 039 € 5 003 476 € 26 530 € 6 589 893 € 6 352 962 € 5 569 680 € 5 628 656 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 300 000€ 7 300 000€ 5 000 000€ 6 575 999€ 6 330 589€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 544 916€ 5 621 450€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 215€ 5 039€ 3 476€ 26 530€ 13 894€ 22 373€ 24 764€ 7 206€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 887 099 € 1 559 963 € 1 318 876 € 6 909 696 € 1 006 692 € 973 221 € 1 318 915 € 1 236 256 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
574 834 € 633 902 € 273 358 € 236 287 € 226 399 € 280 374 € 469 026 € 329 561 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
14 532€ 100 879€ 6 380€ 89 878€ 84 588€ 119 600€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
560 302€ 533 023€ 266 978€ 146 409€ 141 811€ 160 774€ 469 026€ 329 561€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
389 800€ 24 800€ 27 041€ 6 030 484€ 30 424€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
215 508€ 296 880€ 288 811€ 301 885€ 326 991€ 246 568€ 256 485€ 240 447€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
186 406€ 198 395€ 197 529€ 195 864€ 195 358€ 156 358€ 157 806€ 150 748€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
486 078€ 338 149€ 491 363€ 98 194€ 192 157€ 238 122€ 400 565€ 431 461€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
34 473€ 67 837€ 40 774€ 46 982€ 35 363€ 51 799€ 35 033€ 84 039€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
417 144 € 496 021 € 661 950 € 583 362 € 544 107 € 447 048 € 373 266 € 361 041 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
204 168€ 231 137€ 162 877€ 207 717€ 151 501€ 124 378€ 138 049€ 144 195€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
212 976€ 264 884€ 499 073€ 375 645€ 392 606€ 322 670€ 235 217€ 216 846€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 425€ 3 815€ 885€ 2 352€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
91 000 € 106 600 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
75 400€ 91 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 600€ 15 600€